Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiểu một số vấn đề khi làm việc

Hiểu một số vấn đề khi làm việc

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 13: GRADING

Assign Elevations

Hộp thoại xuất hiện khi ở hộp thoại Create Feature Line ta lựa chọn chế độ

gán cao độ (Assign Elevation)Các lựa chọn (Options)

-Elevation: đặt cao độ cho đường Feature từ giá trị điền vào ô.

From gradings: theo Grading.

From surface: theo bề mặt

o Insert intermediate grade break points:Weeding FactorsCHƯƠNG 13: GRADINGSite Properties:Thẻ Information: lưu trữ thông tin mô tả và tên của Site.

Thẻ 3D Geometry:

Thuộc tính Site Display Mode:

Use elevation: ý nghĩa?

Flatten elevation:CHƯƠNG 13: GRADING

Thanh công cụ Grading Creation ToolsCác dạng thiết kế:

-Grade to Distance: (nhập khoảng cách và độ dốc).

Yêu cầu lựa chọn khoảng cách từ Feature Line đến đường sau thiết

kế, lúc đó cao độ của đường sau thiết kế sẽ được nội suy theo khoảng

cách và độ dốc

o Select the feature: Chọn vào đường Feature

o Select the grading side:

o Apply to entire length? [Yes/No] : Y

 Yes: thiết kế toàn bộ theo đường Feature.

 No: yêu cầu chọn điểm đầu đến thứ hai thiết kế.

• Select the start point:

• Station <0+898.09m>:

• Specify point or [Length]:

• Station <0+360.57m>:

o Grading Criteria: Grade to Distance

o Specify distance <1.000m>: 5

o Format [Grade/Slope] : 2

o Invalid option keyword.

o Format [Grade/Slope] : S

o Slope <2.00:1>: 2-Grade to Elevation: Lựa chọn cao độ và độc dốc của mái đào mái đắp

để thiết kế. Lưu ý, cao độ lựa chọn là cao độ tuyệt đối, không phải

cao độ chênh cao với đường Feature Line.CHƯƠNG 13: GRADING

-Grade to Relative Elevation: Tương tự như trên nhưng cao độ lựa

chọn là cao độ tương đối so với đường feature line-Grade to Surface: Lụa chọn độ dốc của mái đắp và mái đào để thiết

kế chân taluy xuống bề mặt tự nhiên.

Để bắt taluy xuống bề mặt nào ta chọn ở nútTạo đường Feature line.

Tạo Feature line

Các cách thức tạo một đường Feature line.

-Vạch đường Feature line trực tiếp.-Tạo đường Feature line từ các đối tượng của AutoCAD Civil 3DVạch đường Feature lineTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiểu một số vấn đề khi làm việc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×