Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Step 9: Hoàn thành mô hình nút giao

Step 9: Hoàn thành mô hình nút giao

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)Trên trục đường chính và trục đường nhánh sử dụng mặt cắt ngang thông

thường (Typical Section) để tạo mơ hình bề mặt tuyến như thơng thường.CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)Ta có thể tạo mặt trên cùng của mơ hình bề mặt nút giao vừa mới tạo và kiểm

tra lại một cách trực quan hơn kết quả vừa thiết kế với các mũi tên hướng dốc

hay mơ hình 3D.CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)CHƯƠNG 13: GRADINGCHƯƠNG 13: GRADING – THIẾT KẾ MƠ HÌNH SAN LẤP & TÍNH

TỐN KHỐI LƯỢNG SAN LẤP.

AutoCAD Civil 3D hỗ trợ việc thiết kế san lấp địa hình qua các bước cụ thể

như sau:

-Tạo đường cơ sở Feature line.-Thiết kế mô hình từ các đường Feature line.-Tạo chân taluy xuống địa hình tự nhiên.-Tạo mơ hình hồn chỉnh và ghép chung về tự nhiên.Hiểu một số vấn đề khi làm việc

Các hộp thoại:

Create Feature lines

Hộp thoại khi tạo đường Feature line từ đường Polyline (hoặc các đối tượng

khác)Erase existing entities: Xóa đối tượng cũ khi tạo Feature line (ở đây là

đường Polyline bị xóa)

Assign elevation: Gán ln cao độ cho các đỉnh Feature Line.

Weed points: Loại trừ điểmCHƯƠNG 13: GRADING

Assign Elevations

Hộp thoại xuất hiện khi ở hộp thoại Create Feature Line ta lựa chọn chế độ

gán cao độ (Assign Elevation)Các lựa chọn (Options)

-Elevation: đặt cao độ cho đường Feature từ giá trị điền vào ô.

From gradings: theo Grading.

From surface: theo bề mặt

o Insert intermediate grade break points:Weeding FactorsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Step 9: Hoàn thành mô hình nút giao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×