Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cũng trong Baseline (2) tạo thêm một Region (2) với

Cũng trong Baseline (2) tạo thêm một Region (2) với

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)- Thuộc tính Target của Region (2) chọn như trong hìnhCHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)

Lúc này làn trong của JCT Lane to Right sẽ bám theo đường Bellmouth và có

trắc dọc của đường Bellmouth trên mơ hình bề mặt Main Temp Surface.Vùng 3

Làm tương tự như vùng 2 với Alignment là JCT Right.CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)Step 9: Hồn thành mơ hình nút giao

Để hồn thành mơ hình hồn chỉnh của nút giao trên bề mặt địa hình ban đầu

(Existing Ground):

Kích chuột phải vào Corridor của nút giao vừa tạo, chọn Corridor Properties,

chọn thẻ Parametre, chọn “set all Targets”, chọn “Kích here to set all”, chọn mặt

Existing Ground.CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cũng trong Baseline (2) tạo thêm một Region (2) với

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×