Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Step 8: Tạo Corridor tại nút giao

Step 8: Tạo Corridor tại nút giao

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)Tiến hành xây dựng từng phần một:

Vùng 1 ()

Chọn Corridor menu\ Create Corridor

Chọn Alignment: Main Centreline

Chọn Profile: Vertical

Chọn Assembly: Section without kerbsCHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)Vùng 2()CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)

Chọn vào Corridor vùng 1: Kích chuột phải\ chọn Corridor Properties\ thẻ

Parameters.

Chọn biểu tượngđể Add thêm BaselineTrong Baseline (2) mới nhập thêm chọn:

- Alignment: JCT Left

- Profile: Vertical (1)

Kích chuột phải vào Baseline mới tạo chọn Add Region và chọn Assembly là

JCT Lane to RightRegion 1 mới tạo sẽ kết thúc tại vị trí giao cắt giữa đường nhánh (Alignment

Side Centreline) và đường Bellmouth.CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)Chọn vào thuộc tính Target của Region 1 mới tạo, xuất hiện hộp thoại Target

Mapping và chọn như trong hình vẽ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Step 8: Tạo Corridor tại nút giao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×