Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
View/ Edit Corridor Section

View/ Edit Corridor Section

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 9: CORRIDOR – MƠ HÌNH MẶT BẰNG TUYẾN

Phần này ta sẽ tìm hiểu cách thức hiển thị tạm thời mơ hình Corridor và hiệu

chỉnh chúng.

Xem lại các vị trí thay đổi siêu cao:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 146CHƯƠNG 9: CORRIDOR – MƠ HÌNH MẶT BẰNG TUYẾN1. With the corridor selected, right-kích. Kích Object Viewer. Use theObject Viewer to view, rotate, and orbit the corridor. When you are

finished, press Esc to close the viewer.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 147CHƯƠNG 9: CORRIDOR – MƠ HÌNH MẶT BẰNG TUYẾN

- Kích chuột phải vào Corridor và c

-k

2. Kích Corridors menu > View/Edit Corridor Section.

3. Press Enter and kích Divided Highway from the Select A Corridor dialogbox.

4. Use the View/Edit Corridor Section Tools to view the corridor sections ateach corridor station by kíching(previous) and(next), and byselecting stations from the dropdown list.

Notice how the sections behave in different cut and fill situations, and in

the superelevation transitions. For example, at station 4+50 the road is in

a shallow cut on one side and deep cut on the other. The criteria set for

the DaylightStandard subassembly caused it to use a 6:1 slope on the left

side, and a 4:1 slope on the right side.

5. View the sections in full superelevation (6+50 to 12+25). Using theCenterline Pivot option on the depressed median subassembly causes the

lanes and shoulders to superelevate about a point above the centerline

ditch. A straight edge laid against the lane surfaces would pass through

the profile grade point.

6. Close the View/Edit Corridor Section Tools when finished.

7. In the drawing, zoom in to the assembly so that its subassemblies arevisible.

8. On the Prospector tab, under drawing Corridor-3b, expand theAssemblies collection. Right-kích Assembly - (1). Kích Properties.

The Assembly Properties dialog box is displayed.

9. Kích the Construction tab. Kích MedianDepressedShoulderExt underGroup - (1) in the item tree. The list of parameter names and values for

the subassembly are displayed.

10. Kích the Default Input Value column for Centerline Pivot. Set it to Pivotabout inside edge-of-traveled-way.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 148CHƯƠNG 9: CORRIDOR – MƠ HÌNH MẶT BẰNG TUYẾN

11. Kích OK.

12. On the Prospector tab, expand the Corridors collection, right-kích thecorridor Divided Highway. Kích Rebuild to update the corridor model.

13. Kích Corridors menuView/Edit Corridor Section.14. View a corridor section in the full superelevation region (stations 6+25through 12+25). Notice that the profile grade is held at the inside edgesof-traveled-ways and the lanes and shoulders pivot about this point.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 149CHƯƠNG 9: CORRIDOR – MƠ HÌNH MẶT BẰNG TUYẾNHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Công nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 150CHƯƠNG 9: CORRIDOR – MƠ HÌNH MẶT BẰNG TUYẾN

Creating Corridor Surface

- Tạo các mặt Corridor-(1) Top và Corridor-(1) Datum như trong Help

Tutorials

- Xem xét cao độ các mặt tại vị trí STA=6+00Cao độ giữa Top và Datum chênh nhau khoảng 1,5’, xem xét Asembly

properties:Chiều sau các lớp là 0,083’ = 0,0253m = 2,53 cm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Công nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 151CHƯƠNG 9: CORRIDOR – MƠ HÌNH MẶT BẰNG TUYẾNBề mặt Corridor-(1) Top là bề mặt trên cùng của mặt đuờng , bắt đầu từ 2

mép ta luy trái phải, đã bao gồm cả các lớp mặt đường.

Bề mặt Corridor-(1) Datum là bề mặt dưới cùng, cũng tạo từ 2 mép ta luy

trái phải, bề mặt này đặc trưng như nền đường ở phía dưới các lớp áo đường.

 Sự chênh lệch giữa 2 bề mặt này sẽ đại diện cho khối lượng vật liệuchung cần cho các lớp áo đường. Và hiển nhiên nó sẽ là khối lượng

đắp được hiển thị trong thanh Panorama tính tốn khối lượng.Diện tích mặt cắt ngang LaneOutsideSuper: 2x24x1.5 = 72

Diện tích mặt cắt ngang 2x(11x1.5)= 33

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 152Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

View/ Edit Corridor Section

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×