Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trục đối xứng của một hình

Trục đối xứng của một hình

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiết 4. Đ3 phép đối xứng trục

Định

Đờng

thẳng2d gọi là trục đối xứng của

nghĩahình H nếu phép đối xứng trục Đd biến H

thành

chính

nó có một trục đối xứng:

?4. Các

chữ cái

(tức là §d(H) = H)A, B, C, D, §, E, M, T, U, V, YCác chữ cái có hai trục đối xứng: H, I,

X.

Chữ cái O có vô số trục đối xứng

Các hình có trục đối xứngĐ3 phép đối xứngTiết 4.

4. trục

áp dụngBài toán 1: Cho hai điểm A, B nằm về hai

phía của đờng thẳng d. Xác định

điểm M trên d sao cho AM+BM bÐ nhÊt.

?5. Ta cã AM + MB ?

Dấu = xảy ra khi nào ?

Do vậy M nằm ở đâu ?

B

MAdTa có AM + MB

AB. Dấu = xảy ra

khi M nằm trên AB.

Do vậy M là giao

điểm của AB và d.Tiết 4. Đ3 phép đối xứng

trục2: Cho hai điểm A, B nằm về một phía của

Bài toán

đờng thẳng d. Xác định điểm M trên d sao cho

AM+BM bé nhất.?5.Tìm điểm

nằm về khác

phía với B nhng

khoảng cách từ

điểm đó đến

M bằng khoảng

A

cách

từ A đến

B

d

M.Giải. Lấy điểm A' ®èi xøng ví

®iĨm A qua d. Khi ®ã AM=A'M

nªn :

AM+BM=A'M+BM

Do đó điểm M tìm là giao

điểm của đoạn thẳng A'B với

đờng thẳng d.

ABd

MM

A'Tiết 4.

trụcĐ3 phép đối xứngPhần trắc nghiệmChọn phơng án đúng trong các

câu

saucó bao nhiêu trục

Câu 1. Đồ thị hàm số

y = sinx

đối xứngA. Không có trục đối xứng

C. ChØ cã hai trơc ®èi xøngB. ChØ cã mét trơc đối xứng

DCó vô số trục đối xứng.

D.Câu 2. Trong các hình sau, hình nào có 3 trục đối

xứng?AA. Tam giác đều

C. Hình vuôngB. Đờng tròn

D. Hình thang cânHớng dẫn về nhµ

Bµi tËp vỊ nhµ 8, 9, 10/ SGK trang 13

Bµi tập thêm: Hãy nội tiếp trong tam giác

cho trớc một tam giác có chu vi nhỏ nhất.

Hớng dẫn. Giả sử cho trớc tam giác ABC và

điểm M thuộc cạnh BC. Lấy điểm N trên

AB, P trên AC nh thế nào ®Ó MN+NP+PM

nhá nhÊt ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trục đối xứng của một hình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×