Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 2 : ? Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau. Minh họa bằng biểu đồ Ven

Bài 2 : ? Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau. Minh họa bằng biểu đồ Ven

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Trả lời :

B, Tha, C , Th,V ⊂ TB, Th, C ,V ⊂ Tha

C ,V , Th ⊂ B

V ⊂ Th

V ⊂CT

Tha

B

CVThBài 3 : ? Những quan hệ

nào sau đây là đúng :a) A ⊂ A ∪ B

b) A ⊂ A ∩ B

c) A ∩ B ⊂ A ∪ B

d) A∪ B ⊂ B

e) A ∩ B ⊂ A•Trả lời : Các câu a,

c, e đúngBài 4 : ? Xét mối quan

hệ bao hàm giữa các

tập hợp sau. Minh họa

bằng biểu đồ Ven• T là tập hợp các hình tam giác

• Tc là tập hợp các hình tam giác

cân

• Tđ là tập hợp các hình đều

• Tv là tập hụùp caực hỡnh tam giaực

vuoõngTraỷ lụứi :Tc, Tđ,Tv T

T®⊂ TcT

Tc

vuôn

g

cânTvTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 2 : ? Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau. Minh họa bằng biểu đồ Ven

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×