Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ :

II. SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ :

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Đònh nghóa :

• Cho hàm số y = f(x) xác đònh trên

(a;b)

 y = f(x) gọi là đồng biến (hay tăng)

trên (a;b) nếu với mọi fx(1x )và

x2f

(

x

)

2

1

0

xxf

(

x

)f

(

x

)

2

1

2

1

thuộc (a;b).

x2  x1

• Ta có

hay

 y = f(x) gọi là nghòch biến (hay giảm)

trên (a,b) nếu với mọi

f ( x2 )x1,f (x

x12) thuoäc

x2  x1 � f ( x2 )  f ( x1 )

0

(a;b), ta có

x2  x1

hayVí dụ :

Khảo sát sự biến

thiên của y = f(x) = x2

– 2x + 1 trên (1; +)Giải :

• Lấyx1 , x2 � 1; � ,,,,,,,, x1 �x2

• Ta có :2

2

x2

x1x

f ( x2 )  f ( x1 )  2

2

1  2 x1  1

,,,,,,,,,

x2  x1

x2  x1x2 2  x12  2( x2  x1 ) ( x2  x1 )( x2  x1 )  2( x2  x1 )

 x2  x1  2  0

x2  x1

x2  x1• Vậy f(x) tăng trên khoảng (1;

+)III. TÍNH CHẴN

LẺ

CỦA HÀM

SỐ:Đònh nghóa :

• Cho hàm số y = f(x) xác đònh

trên D

 y = f(x) gọi là chẵn trên D nếu D

là tập đối xứng và f(-x) = f(x) 

xD

 y = f(x) gọi là lẻ trên D nếu D

là tập đối xứng và f(-x) = -f(x) 

xDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×