Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH

VI. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

SHB bảo lãnh cho khách hàng trong việc cam kết thanh tốn cho người bán

đầy đủ, đúng hạn

Lợi ích

Gia tăng mức độ tin cậy của khách hàng trong giao dịch mua bán với đối tác

nước ngoài khi nhận được bảo lãnh từ ngân hàng uy tín như SHB.

 SHB ưu đãi phí bảo lãnh và tỷ lệ ký quỹ thấp cho các Doanh nghiệp thực

hiện trọn gói dịch vụ bảo lãnh tại SHB (từ khâu dự thầu đến khâu bảo hành).

Hồ sơ thủ tục

Hồ sơ vay vốn theo quy định của SHB.

 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết.

2) Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm

SHB cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm của người bán đối với các cam kết về

chất lượng sản phẩm nêu trong hợp đồng mua bán

Lợi ích

 Giúp cho khách hàng (người bán) ký được hợp đồng với người mua trong

trường hợp người mua yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng.

 Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm từ một ngân hàng có uy tín giúp tăng

độ tin cậy của khách hàng với đối tác của mình qua đó làm cho triển vọng

thành cơng của giao dịch mua bán trở nên chắc chắn hơn.

 SHB ưu đãi phí bảo lãnh và tỷ lệ ký quỹ thấp cho các Doanh nghiệp thực

hiện trọn gói dịch vụ bảo lãnh tại SHB (từ khâu dự thầu đến khâu bảo hành).

Đặc điểm

 Là việc ngân hàng đứng ra bảo lãnh cho khách hàng (người bán) trong một

giao dịch mua bán.

 Ngân hàng cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm của người bán đối với các cam

kết về chất lượng sản phẩm nêu trong hợp đồng mua bán.

 Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm được thể hiện dưới dạng thư bảo

lãnh do ngân hàng phát hành, trong đó nêu nội dung, phạm vi và các điều

kiện của bảo lãnh.

Hồ sơ thủ tục

 Hồ sơ theo quy định của SHB

61 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết.

3) Bảo lãnh thanh toán tiền nộp thuế

SHB bảo lãnh khách hàng với Cơ quan thuế/Cơ quan Hải quan về việc thực

hiện nộp thuếLợi ích

Bảo lãnh thanh toán tiền nộp thuế áp dụng để phục vụ nhu cầu chậm nộp

thuế của các Doanh nghiệp khi thực hiện nộp các khoản thuế xuất/ nhập

khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất

nhập khẩu.

 Giảm thời gian lưu hàng hố tại cơ quan Hải quan.

 Khách hàng chủ động được nguồn vốn chi trả và thời gian thực hiện nghĩa

vụ thuế.

 SHB ưu đãi phí bảo lãnh và tỷ lệ ký quỹ thấp cho các Doanh nghiệp thực

hiện trọn gói dịch vụ bảo lãnh tại SHB (từ khâu dự thầu đến khâu bảo hành).

Đặc điểm

Ngân hàng cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm của người bán đối với các cam

kết về chất lượng sản phẩm nêu trong hợp đồng mua bán.

 Bảo lãnh thanh toán tiền nộp thuế được thể hiện dưới dạng thư bảo lãnh do

ngân hàng phát hành, trong đó nêu nội dung, phạm vi và các điều kiện của

bảo lãnh.

Hồ sơ thủ tục

Hồ sơ theo quy định của SHB

 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết.

4) Cam kết thu xếp tài chính

Hỗ trợ khách hàng trong các trường hợp cần cam kết thu xếp tài chính/tài trợ

vốn

Lợi ích

Cung cấp cơng cụ hỗ trợ tài chính đa dạng, thiết thực với khách hàng.62 Được ưu tiên xem xét cấp tín dụng trong tương lai khi Khách hàng đáp ứng

đủ các điều kiện vay vốn.

 Hồ sơ thủ tục đơn giản, phí cạnh tranh.

Đặc điểm

 Đồng tiền cam kết thu xếp tài chính VND và ngoại tệ khác (tuân thủ pháp

luật Việt Nam về quản lý ngoại hối)

 Mức cam kết thu xếp tài chính theo nhu cầu vốn cần thu xếp của dự án đầu

tư, mức vốn tự có của khách hàng

 Thời hạn hiệu lực của cam kết tài trợ căn cứ theo nhu cầu của khách hàng và

thời gian thực hiện phương án đầu tư

Đối tượng và điều kiện

Khách hàng tham gia đấu thầu mà trong hồ sơ thầu quy định nhà thầu phải

có cam kết thu xếp tài chính/tài trợ vốn.

 Khách hàng tham gia xin giấy phép đầu tư mà trong hồ sơ yêu cầu có cam

kết tài trợ vốn để thực hiện dự án đầu tư được phê duyệt.

 Khách hàng tham gia liên doanh, liên kết, mời gọi đối tác đầu tư cần chứng

minh năng lực tài chính để thực hiện phương án đầu tư/kinh doanh

 Khách hàng có mục đích khác hợp pháp.

Hồ sơ thủ tục

Hồ sơ vay vốn theo quy định của SHB.

 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết.

5) Bảo lãnh dự thầu

Giúp khách hàng có đủ điều kiện để tham gia đấu thầu mà việc có bảo lãnh

của ngân hàng là bắt buộc

Lợi ích

 Giúp cho khách hàng có đủ điều kiện để tham gia vào một giao dịch đấu

thầu mà việc phải có bảo lãnh của ngân hàng là bắt buộc.

 Bảo lãnh dự thầu từ một ngân hàng có uy tín giúp tăng độ tin cậy của khách

hàng với đối tác của mình qua đó làm cho triển vọng thành công của giao

dịch đấu thầu trở nên chắc chắn hơn.

 SHB ưu đãi phí bảo lãnh và tỷ lệ ký quỹ thấp cho các Doanh nghiệp thực

hiện trọn gói dịch vụ bảo lãnh tại SHB (từ khâu dự thầu đến khâu bảo hành).

Đặc điểm

63 Là việc ngân hàng đứng ra bảo lãnh cho một khách hàng để khách hàng này

tham gia vào một cuộc/đợt đấu thầu cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.

 Bảo lãnh dự thầu được thể hiện dưới dạng thư bảo lãnh do ngân hàng phát

hành, trong đó nêu nội dung, phạm vi và các điều kiện của bảo lãnh.

Hồ sơ thủ tục

 Hồ sơ vay vốn theo quy định của SHB.

 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết.

6) Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Gia tăng mức độ tin cậy của khách hàng trong giao dịch mua bán với đối tác

khi nhận được bảo lãnh từ ngân hàng uy tín như SHB

Lợi ích

 Gia tăng mức độ tin cậy của khách hàng trong giao dịch mua bán với đối tác

nước ngoài khi nhận được bảo lãnh từ ngân hàng uy tín như SHB.

 SHB ưu đãi phí bảo lãnh và tỷ lệ ký quỹ thấp cho các Doanh nghiệp thực

hiện trọn gói dịch vụ bảo lãnh tại SHB (từ khâu dự thầu đến khâu bảo hành).

Đặc điểm

SHB đứng ra bảo lãnh cho khách hàng về việc chịu trách nhiệm đối với mọi

nghĩa vụ của khách hàng trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc

thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của hợp đồng.

Hồ sơ thủ tục

 Hồ sơ theo quy định của SHB

 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết.

7) Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

SHB bảo lãnh cho khách hàng trong việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng

trước của khách hàng theo hợp đồng đã ký kết

Lợi ích

 Gia tăng mức độ tin cậy của khách hàng trong giao dịch mua bán với đối tác

nước ngoài khi nhận được bảo lãnh từ ngân hàng uy tín như SHB.

 SHB ưu đãi phí bảo lãnh và tỷ lệ ký quỹ thấp cho các Doanh nghiệp thực

hiện trọn gói dịch vụ bảo lãnh tại SHB (từ khâu dự thầu đến khâu bảo hành).

Hồ sơ thủ tục

64 Hồ sơ vay vốn theo quy định của SHB.

 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết.

8) Bảo lãnh vay vốn

SHB bảo lãnh cho khách hàng vay vốn từ một tổ chức tài chính khác trong

và ngồi nước

Lợi ích

 Giúp cho khách hàng vay vốn trong các giao dịch mà việc bảo lãnh vay vốn

là bắt buộc (ví dụ: vay vốn nước ngồi).

 Bảo lãnh vay vốn từ một ngân hàng có uy tín giúp tăng độ tin cậy của khách

hàng với đối tác của mình, qua đó làm cho triển vọng thành cơng của giao

dịch vay vốn trở nên chắc chắn hơn.

 SHB ưu đãi phí bảo lãnh và tỷ lệ ký quỹ thấp cho các Doanh nghiệp thực

hiện trọn gói dịch vụ bảo lãnh tại SHB (từ khâu dự thầu đến khâu bảo hành).

Đặc điểm

 Ngân hàng cam kết trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng

không trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ, đúng hạn.

 Bảo lãnh vay vốn được thể hiện dưới dạng thư bảo lãnh do ngân hàng phát

hành, trong đó nêu nội dung, phạm vi và các điều kiện của bảo lãnh.

Hồ sơ thủ tục

Hồ sơ theo quy định của SHB

 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết.VII.NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ:

Vốn điều lệ ( tỷ Vốn góp

đồng)

đồng)(tỷ Tỷ lệ sở hữuCƠNG TY CON

Cơng ty TNHH 20

MTV Quản lý nợ

và khai thác tài2065100%sản Ngân hàng

TMCP Sài Gòn –Nội

(SHAMC)

CƠng ty cổ phần 150

chứng

khốn

SHB1447.7198.47%Tổng cơng ty cổ 300

phần Bảo hiểm

Sài Gòn – Hà Nội3010%Cơng tỷ cổ phần 1000

Chứng khốn Sài

Gòn Hà NộiN/AN/ACƠNG TY LIÊN KẾTNgoài ra SHB hiện đang nắm giữ 624.000 số cổ phiếu của Công ty cổ

phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội (SHF)VIII.NGHIỆP VỤ KINH DOANH ĐỐI NGOẠI:1. Giao dịch hối đoái giao ngay (SPOT)

Đặc điểm:

 Là giao dịch hai bên thực iện mua bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá

giao ngay tại thời điểm giao dịch và hồn tất thanh tốn trong vòng 2

ngày làm việc tiếp theo.

 SHB thực hiện nghiệp vụ với tất cả các ngoại tệ mạnh như USD, EUR,

CAD, GBP, JYP,SGD, AUD, HKD,CHF,… và các ngoại tệ chuyển đổi

khác theo nhu cầu của khách hàng.

Lợi ích:

 Đáp ứng nhu cầu ngoại tệ tức thời để phục vụ cho hoạt động thanh toán.

 SHB sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua/bán ngoại tệ tại mọi thời điểm cho

khách hàng kể cả trong trường hợp nguồn ngoại tệ khan hiếm trên thị

trường khác nhau, bao gồm: (i) thanh toán nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ,

66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×