Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các nghiệp vụ kinh doanh khác

Các nghiệp vụ kinh doanh khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank đã ban hành một quy chế về việc mở và sử

dụng tài khoản tiền gửi thanh toán (bao gồm bốn chương và mười lăm điều) để đảm

bảo nghiệp vụ tài khoản tiền gửi thanh tốn được thực hiện một cách nhanh chóng,

đơn giản, an tồn và bảo mật. Các thể thức thanh tốn

Các thể thức thanh toán của nghiệp vụ này ở Sacombank cũng hết sức đa dạng bao

gồm: Sử dụng séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thanh toán bằng thẻ, thanh tốn thư tín

dụng… đây là một trong nhưng tiện ích dễ dàng nhận thấy.

Bên cạnh tài khoản tiền gửi thanh tốn, các thể thức thanh tốn đa dạng Sacombank

còn cung cấp nhiều phương thức thanh toán khác nhau.

4.2.Nghiệp vụ ngân hàng quốc tếSacombank cung cấp các dịch vụ về mua bán ngoại tệ và thanh toán quốc tế để thực

hiện nghiệp vụ ngân hàng quốc tế đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, ngày càng đa dạng

của khách hàng

Đối với hoạt động mua (thu, đổi) ngoại tệ, hoạt động được thực hiện với thủ tục đơn

giản nhanh chóng, mạng lưới giao dịch rộng lớn cùng đa dạng loại ngoại tệ thu đổi

(USD, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, SGD…) và khơng có điều kiện kèm theo.

Đối với hoạt động bán ngoại tệ, tương tự với mua ngoại tệ Sacombank cũng bán ngoại

tệ với đa dạng loại ngoại tệ, linh hoạt trong phương thức mua (có thể dùng tiền mặt

hoặc chuyển khoản), thủ tục nhanh chóng đơn giản. Tuy nhiên, khách hàng phải đáp

ứng các điều kiện và thủ tục nhất định mà ngân hàng đưa ra, bên cạnh đó khách hàng

chỉ được mua ngoại tệ theo hạn mức nhất định dựa trên mục đích sử dụng ngoại tệ.

4.3.Nghiệp vụ tài chính phái sinhCác nghiệp vụ tài chính phái sinh là sản phẩm tất yếu của sự phát triển ngày càng sâu

rộng và đa dạng của thị trường tài chính do đó Sacombank đã hình thành các nghiệp

vụ tài chính phái sinh đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng để đáp ứng nhu cầu của

thị trường.

Các loại hợp đồng Sacombank cung cấp trong nghiệp vụ này như giao dịch hối đoái

quyền chọn, giao dịch hối đoái hoán đổi và giao dịch hối đoái kỳ hạn.

Với ba loại giao dịch này, chỉ khách hàng thực hiện các giao dịch liên quan đến ngoại

tệ thi mới phải đáp ứng điều kiện là phải có các giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ

thơng tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ và thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo

Page | 21quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Sacombank, các trường hợp còn lại

khơng cần cung cấp chứng từ. Giao dịch hối đoái quyền chọn

Là giao dịch mua bán ngoại tệ trong đó khách hàng (là người mua quyền chọn) có

quyền nhưng khơng có nghĩa vụ mua hoặc bán một số lượng ngoại tệ với một tỷ giá

được xác định tại thời điểm giao dịch, trong khoảng thời gian hiệu lực của giao dịch

quyền chọn.

Đây là một công cụ hiệu quả để bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho loại ngoại tệ mà khách hàng

đang nắm giữ, có khả năng đáp ứng nhu cầu riêng của từng khách hàng.

Sacombank bán quyền chọn cho khách hàng và không mua quyền chọn từ khách hàng

với các đồng tiền giao dịch rất đa dạng (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD,

USD/CAD, USD/JPY …) tuy nhiên chưa áp dụng đối với Vàng và cặp Ngoại tệ/VND.

Ngân hàng cung cấp hai loại quyền chọn:

Quyền chọn mua (Call Option): Với dự đoán tỷ giá sẽ tăng trong tương lai, mua Quyền

chọn mua sẽ giúp Khách hàng mua được một lượng ngoại tệ với tỷ giá thấp hơn tỷ giá

thị trường.

Quyền chọn bán (Put Option): Với dự đoán tỷ giá sẽ giảm, mua Quyền chọn bán sẽ

giúp Khách hàng bán được một lượng ngoại tệ với tỷ giá cao hơn tỷ giá thị trường.

Và hai kiểu quyền chọn

Quyền chọn kiểu Mỹ (American option): Khách hàng mua quyền chọn có thể được

thực hiện vào bất cứ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

Quyền chọn kiểu Âu (European option): Khách hàng mua quyền chọn chỉ được thực

hiện vào ngày đáo hạn của hợp đồng.

Với các thời hạn hợp đồng tối thiểu là 1 ngày và tối đa là 365 ngày.

Quy mô tối thiểu: 50.000 USD hoặc ngoại tệ tương đương được Sacombank chấp nhận

trong từng thời kỳ.

Bên cạnh các điều kiện chung khách hàng còn phái thực hiện các thủ tục như ký hợp

đồng nguyên tắc, bản công bố rủi ro, phiếu đăng ký giao dịch, mở tài khoản ký quỹ,

thực hiện ký quỹ theo quy định đồng thời cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá

mua quyền chọn theo quy định của Sacombank khi thực hiện giao dịch này.

 Giao Dịch Hối Đoái Hoán ĐổiPage | 22Là giao dịch hối đoái bao gồm đồng thời giao dịch mua và giao dịch bán cùng một số

lượng đồng tiền này với đồng tiền khác, trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch

khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Cùng với giao dịch hối đoái quyền chọn, giao dịch hối đoán hoán đổi cũng là cơng cụ

phòng ngừa rủi ro thị trường. Hốn đổi từ đồng tiền tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng

sang đồng tiền đang có nhu cầu sử dụng để phục vụ cho mục đích thanh tốn xuất

nhập khẩu, chuyển tiền ra nước ngồi, đầu tư…

Giao dịch hốn đổi được kết hợp bởi 02 giao dịch:

Giao dịch 1: là giao dịch giao ngay.

Giao dịch 2: là giao dịch giao ngay khác ngày thực hiện với giao dịch 1 hoặc giao dịch

kỳ hạn.

Tỷ giá hoán đổi: gồm 02 tỷ giá áp dụng cho

Ngày thực hiện giao dịch 1.

Ngày thực hiện giao dịch 2.

Thời hạn thanh toán:

Ngoại tệ/VND: từ 03 đến 365 ngày kể từ ngày giao dịch.

Ngoại tệ/Ngoại tệ: theo thỏa thuận giữa Sacombank với Khách hàng.

Thủ tục để thực hiện giao dịch này là ký hợp đồng hoán đổi tiền tệ và ký quỹ theo quy

định hiện hành. Giao dịch hối đối kỳ hạn

Là giao dịch hối đối trong đó Sacombank và Khách hàng cam kết mua, bán với nhau

một số lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá cụ thể được xác định trước vào thời điểm

cam kết mua bán và việc thanh toán sẽ được thực hiện trong tương lai.

Giao dịch hối đoái kỳ hạn ứng nhu cầu thanh toán trong tương lai phục vụ cho các hoạt

động kinh doanh hợp pháp của khách hàng như: thanh toán xuất nhập khẩu, trả nợ vay

nước ngoài, đầu tư nước ngoài, chuyển tiền một chiều,…

Đồng tiền giao dịch và thời hạn thanh toán tương tự như giao dịch hối đoái hoán đổi.

Để thực hiện giao dịch khách hàng phải ký Hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn và ký

quỹ theo quy định hiện hành.Page | 23TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank

https://www.sacombank.com.vn/

[2]. Giới thiệu tổng quan về ngân hàng Sacombank

https://123doc.org/document/26142-gioi-thieu-tong-quan-ve-ngan-hang-sacombankdoc.htm

[3]. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Sacombank

https://123doc.org/document/26287-qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-nganhang-sacombank-doc.htm

[4]. Nguồn tiền cho hoạt động doanh nghiệp

https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Nguon-tien-cho-hoat-dong-doanhnghiep.aspx

[5]. Tài liệu thẩm định tín dụng Sacombank

https://ub.com.vn/threads/tai-lieu-tham-dinh-tin-dung-sacombank.99102/

[6]. Vay đầu tư tài sản/dự án

https://www.sacombank.com.vn/doanhnghiep/Pages/Vay-dau-tu-tai-san-du-an.aspx

[7]. Thanh toán quốc tế

https://www.sacombank.com.vn/doanhnghiep/Pages/Thanh-toan-quoc-te.aspx

[8]. Tiền gửi có kỳ hạn

https://www.sacombank.com.vn/doanhnghiep/Pages/Tien-gui-co-ky-han.aspx

[9]. Vay vốn

https://www.sacombank.com.vn/doanhnghiep/Pages/Cho-vay-doanh-nghiep-va-Taitro-xuat-nhap-khau.aspxPage | 24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nghiệp vụ kinh doanh khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×