Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số phương trình lượng giác dạng khác

Một số phương trình lượng giác dạng khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM 2018BÀI GIẢNG: CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ - PT LƯỢNG GIÁCCHUN ĐỀ 1: LƯỢNG GIÁC

CÔNG THỨC LƯNG GIÁC CẦN NẮM VỮNG

1. Đường tròn lượng giác và dấu của các giá trò lượng giác

sinx

1

πphần tư2Giá trị LG

(II)III III IV++++++++(I)π0 1

O-1cosx(IV)(III)2

-1(Nhất cả – Nhì sin – Tam tan – Tứ cos)2. Công thức lượng giác cơ bản

tan .cot1sin2cos2111

cos2tan21cot21

sin23. Cung góc liên kết

Cung đối nhau

cos( a)Cung bù nhau

a)sin(cos aCung phụ nhausin asinsin( a)sin acos(a)cos acostan( a)tan atan(a)tan atancot( a)cot acot(a)cot acotCung hơn kém

sin(a)sin acos(a)cos a2

2acos aasin aacot aatan a2

2Cung hơn kém

sin

costan(a)tan atancot(a)cot acot2

22

2a2cos aasin aacot aatan aADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM1 | THBTNTÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM 2018BÀI GIẢNG: CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ - PT LƯỢNG GIÁC4. Công thức cộng cung

sin(ab)tan(asin a cos bcos a sin b.cos(aHệ quả: tan1

1x4cos a cos bsin a sin b.tan(ab)tan a tan b

1 tan a tan btan x

và tan

tan x

4x1

1tan a tan b

1 tan a tan bb)b)tan x

tan x5. Công thức nhân đôi và hạ bậc

Nhân đơi

sin22 sincos2cos 2Hạ bậcsin22 cos211tan 22 tan

1 tan2cot2cot2

2 cot1cos 2

21cos 2

2tan21

1cos 2

cos 2cot21

1cos 2

cos 2sin2cos2 sincos221Nhân ba

4 sin 3sin 33 sincos 34 cos33 tan

tan3

1 3 tan2tan 33 cos6. Công thức biến đổi tổng thành tích

cos a

sin acos b

sin b2 cos

2 sinabcos2ab

2cosabcos a2abcos bsin a22 sinsin b2 cosab

2ab

2sin

sinab

2atan atan bsin(a b)

cos a cos btan atan bsin(a b)

cos a cos bcot acotbsin(a b)

sin a sin bcot acotbsin(b a )

sin a sin bb

2Đặc biệt

sin xcos x2 sin x42 cos xsin x4cos x2 sin x2 cos x447. Công thức biến đổi tích thành tổng

cos a cos b

2 | THBTN – CA1

cos(a

2b)cos(ab)sin a sin b1

cos(a

2b)cos(ab)LƯU HÀNH NỘI BỘ TRUNG TÂM: THẦY TÀI: 0977.413.341TÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM 2018BÀI GIẢNG: CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ - PT LƯỢNG GIÁC1

sin(a

2sin a cos bb)sin(ab)Bảng lượng giác của một số góc đặc biệtsin

cos

tan

cot

00300450600900120013501500180036000

6

4

3

22

33

45

6201

22

23

213

22

21

20013

22

21

2003

313kxđkxđ313

301

22

23

2113

300kxđkxđ 313

31 3Một điểm M thuộc đường tròn lượng giác sẽ có tọa độ M(cosα, sinα)ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM3 | THBTNTÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM 2018BÀI GIẢNG: CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ - PT LƯỢNG GIÁC§ 1. HÀM SỐ LƯNG GIÁC

1. Tính chất của hàm sớ

a. Hàm số chẵn, hàm số lẻ:

Hàm số y f (x ) có tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu với mọi x

f ( x ) f (x ). Đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.D thìxD vàHàm số y f (x ) có tập xác định D gọi là hàm số lẻ nếu với mọi x

f ( x)

f (x ). Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.D thìxD vàb. Hàm sớ đơn điệu: Cho hàm số yf (x ) xác định trên tập (a;b)yf (x ) gọi là đồng biến trên (a;b) nếu x1, x 2(a;b) có x1yf (x ) gọi là nghịch biến trên (a;b) nếu x1, x 2.x2(a;b) có x1f (x1 )

x2f (x 2 ).f (x1 )f (x 2 ).c. Hàm số tuần hoàn:

Hàm số y f (x ) xác định trên tập hợp D, được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số T

mọi x D ta có (x T ) D và (x T ) D và f (x T ) f (x ) .0 sao cho vớiNếu có số dương T nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên thì T gọi là chu kì của hàm tuần hồn f .

2. Hàm số ysin x .sin x có tập xác định là DHàm số y

Tập giá trị T1;1 , nghĩa là:ysin x11Hàm số y f (x ) sin x là hàm số lẻ vì f ( x )

y sin x nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.

Hàm số yysin(axHàm số y

khoảng :Hàm số y2sin x tuần hoàn với chu kì To

b) tuần hồn với chu kì To3

2k 2 , với ksin x nhận các giá trị đặc biệt:0sin x10sin2 x1sin( x )sin xf (x ). Nên đồ thị hàm số2 , nghĩa là: sin(xk2 )sin x. Hàm sốa2k2 ;2k2và nghịch biến trên mỗi.

sin x1sin x0sin x4 | THBTN – CAf (x ) xác định.2sin x đồng biến trên mỗi khoảng :k2 ;sin f (x ) xác địnhx

x

1x2

kk2

, (k

2).k2LƯU HÀNH NỘI BỘ TRUNG TÂM: THẦY TÀI: 0977.413.341TÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM 2018

Đồ thị hàm số:BÀI GIẢNG: CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ - PT LƯỢNG GIÁCy

1Ox–14. Hàm sớ yHình dạng đồ thị hàm sốcos x.cos x có tập xác định DHàm số y

Tập giá trị T1;1 , nghĩa là:1ycos xcos f (x ) xác định1Hàm số y f (x ) cos x là hàm số chẵn vì f ( x )

nhận trục tung Oy làm trục đối xứng.y10cos2 x1cos xf (x ), nên đồ thị của hàm số2 , nghĩa là cos(xk2 )cos x. Hàm sốa

k 2 ; k 2 ) và nghịch biến trên mỗi khoảngHàm số y cos x đồng biến trên mỗi khoảng (

(k 2 ;

k 2 ).Hàm số ycos x2b) tuần hồn với chu kì Tocos(ax0

cos( x )cos x tuần hồn với chu kì ToHàm số yf (x ) xác định.cos x nhận các giá trị đặc biệt:cos x1xcos x0xcos xk2x12k, (k).k2yĐồ thị hàm số:

1O

4. Hàm sớ y

Hàm số yyx–1tan x.Hình dạng thị hàm sớ

\

tan x có tập xác định D

2tan f (x ) xác địnhf (x )2k ; (kTập giá trị T

.

Hàm số y f (x ) tan x là hàm số lẻ vì f ( x )

số đối xứng qua gốc tọa độ O.Hàm số ytan x tuần hồn với chu kì Tok , k, nghĩa là x2khàm số).

tan( x )

ytan(axADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAMtan xf (x ) nên đồ thị của hàmb) tuần hồn với chu kì Toa5 | THBTNTÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM 2018Giá trị đặc biệt:BÀI GIẢNG: CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ - PT LƯỢNG GIÁCtan x0xtan x1xtan x

Đồ thị hàm số yk

4

x1k, (k).k4tan xyxO

5. Hàm số y

Hàm số yycot x.

cot x có tập xác định là Dcot f (x ) xác địnhf (x )\ k , kk ; (kGiá trị đặc biệt :0xcot x1xcot x

Đồ thị hàm số ycot x :12

4

xy)hàm sốcot xcot(axf (x ) nên đồ thị của hàm sốb) tuần hồn với chu kì Toak

k

4, (k).kyO6 | THBTN – CAcot( x )cot x tuần hồn với chu kì To

cot xk ; (k).Tập giá trị T

.

Hàm số y f (x ) cot x là hàm số lẻ vì f ( x )

đối xứng qua gốc tọa độ O.Hàm số y, nghĩa là xxLƯU HÀNH NỘI BỘ TRUNG TÂM: THẦY TÀI: 0977.413.341TÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM 2018BÀI GIẢNG: CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ - PT LƯỢNG GIÁC§ 1. PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC

1. Phương trình lượng giác cơ bản

Với k, ta có các phương trình lượng giác cơ bản sau:asin asin btan atan bbk2ababNếu đề bài cho dạng độ (ok2k .

) thì ta sẽ chuyển k 2cos acos bcotacotbk 360 , kabk2ababk2k .

180o.k180 , vớiNhững trường hợp đặc biệt:sin x1sin x0sin xx2

kx

x1tan x0xtan x1xtan x1k2k

k4

xk41xcos x0xcos xk22cos xx1cot x0xcot x1xcot xk21k2k2

k2k4

xk42. Phương trình lượng giác đưa về bậc hai và bậc cao cùng 1 hàm lượng giác

Quan sát và dùng các công thức biến đổi để đưa phương trình về cùng một hàm lượng giác (cùng sin hoặc

cùng cos hoặc cùng tan hoặc cùng cot) với cung góc giống nhau, chẳng hạn:

DạngĐặt ẩn phụĐiều kiệna sin2 Xb sin Xc0tsin X1t1a cos2 Xb cos Xc0tcos X1t1a tan2 Xb tan Xc0ttan Xa cot2 Xb cot XNếu đặt tct0sin2 X, cos2 X hoặc tXcot Xk2

Xktsin X , cos X thì điều kiện là 01.3. Phương trình lượng giác bậc nhất đối với sin và cosin (phương trình cổ điển)

Dạng tổng qt: a sin xb cos xc ( ) , a, bĐiều kiện có nghiệm của phương trình: a 2b2\ 0c 2, (kiểm tra trước khi giải)Phương pháp giải:

Chia 2 vếa2b20, thì ( )a

a2b2sin xb

a2ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAMb2cos xc

a2b2( )

7 | THBTNTÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM 2018aGiả sử: cosa2sin x cos( )BÀI GIẢNG: CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ - PT LƯỢNG GIÁCb2b, sina2

ccos x sinb2a2,0;2

sin(xb2Lưu ý. Hai cơng thức sử dụng nhiều nhất là:thì:c)a2b2: dạng cơ bản.sin a cos bcos a sin bsin(ab)cos a cos bsin a sin bcos(ab)Các dạng có cách giải tương tự:a.sin mxb.cos mxa.sin mxb.cos mxa2

ab 2 cos nx22b sin nxc.sin nx, (a 2b2d.cos nx, (a 20)

b2PPc2Chia : a 2b2 .d 2)4. Phương trình lượng giác đẳng cấp (bậc 2, bậc 3, bậc 4)

Dạng tổng quát: a.sin2 Xc.cos2 Xb.sin X cos Xd (1) a, b, c, d.Dấu hiệu nhận dạng: Đồng bậc hoặc lệch nhau hai bậc của hàm sin hoặc cosin (tan và

cotan được xem là bậc 0).

Phương pháp giải:

Bước 1. Kiểm tra XBước 2. Khi X(1)a2cos Xk2sin Xk , (ksin2 X

cos2 Xba tan2 X02có phải là nghiệm hay khơng ?cos X)02sin Xsin X cos X

cos2 Xb tan X1cc1cos2 X

cos2 X. Chia hai vế (1) cho cos2 X :d

cos2 Xtan2 X )d(1Bước 3. Đặt t tan X để đưa về phương trình bậc hai theo ẩn t

x.

 Lưu ý. Giải tương tự đối với phương trình đẳng cấp bậc ba và bậc bốn.5. Phương trình lượng giác đối xứng

 Dạng 1. a (sin x

PPcos x )b sin x cos xc0 (dạng tổng/hiệu – tích)

t2và viết sin x cos x theo t .Đặt tsin xcos x, tLưu ý, khi đặt tsin xcos x thì điều kiện là: 0 Dạng 2. a (tan2 x

PPcot2 x )Đặt tb (tan xtan xcot x, t2cot x )

2c

t2theo t và lúc này thường sử dụng: tan x cot x8 | THBTN – CAt2.0

và biểu diễn tan2 x1, tan xcot xcot2 x2

sin 2xLƯU HÀNH NỘI BỘ TRUNG TÂM: THẦY TÀI: 0977.413.341TÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM 2018BÀI GIẢNG: CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ - PT LƯỢNG GIÁC6. Một số phương trình lượng giác dạng khác

Dạng 1.m.sin 2xn.cos 2xp.sin xq.cos xr0

cos2 x

22 sin x cos x, còn: cos 2xTa ln viết sin 2xsin2 x2 cos x(1)1(2)2 sin x(3)21Nếu thiếu sin 2x , ta sẽ biến đổi cos 2x theo (1) và lúc này thường sẽ đưa được về

dạng: A2B2(AB)(AB)0.Nếu theo (2) được: sin x .(2m.cos x(2n.cos2 xp)q.cos xrn)0 và(i )theo (3) được: cos x (2m.sin xq)2( 2n.sin xp.sin xrn)0. Ta sẽ(ii )phân tích (i), (ii) thành nhân tử dựa vào: at

là hai nghiệm của at2btc2btca(tt1 )(tt2 ) với t1, t20 để xác định lượng nhân tử chung.Dạng 2: Phương trình có chứa R(..., tan X, cot X, sin2X, cos2X, tan2X,...), sao cho cung của

sin, cos gấp đôi cung của tan hoặc cotan. Lúc đó đặt t tan X và sẽ biến đổi:

sin X

2 tan X

2t

sin 2X 2 sin X cos X 2

cos2 X

cos X

1 tan2 X

1 t2cos 2X2 cos2 X1211

tan2 Xtan2 X

tan2 X1

11t2

t21

1sin 2X

2t

1 t2cot2

X

cos 2X

2t

1 t2

Từ đó thu được phương trình bậc 2 hoặc bậc cao theo t, giải ra sẽ tìm được t

tan 2Xx.Dạng 3: Phương trình lượng giác có cách giải đặc biệt

Tổng các số không âm: A2Đối lập: AHoặc: AB20B mà chứng minh đượcBMA0B0AMAMBMBMN mà chứng minh được:AMAMBNBNMột số trường hợp đặc biệt:sin usin v2sin u

sin v1

1sin uADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAMsin v2sin u1sin v19 | THBTNTÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM 2018cos ucos vsin u.sin vcos u.cos v10 | THBTN – CABÀI GIẢNG: CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ - PT LƯỢNG GIÁC211cos u1cos v1sin u1sin v1cos ucos v2cos u1cos v1sin usin u1sin v1cos u1cos v1sin u.sin v11sin v1sin u1sin v1cos ucos u1cos v1cos u.cos v11cos v1cos u1cos v1LƯU HÀNH NỘI BỘ TRUNG TÂM: THẦY TÀI: 0977.413.341TÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM 2018BÀI GIẢNG: CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ - PT LƯỢNG GIÁC§ 3. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

BÀI TEST SỐ 01

Câu 1:Câu 2:Câu 3:1

có tập nghiệm là:

2

5

A. S    k ,

B. S    k 2 , k   .

 k , k   .

12

126

C. C    k , k   .

D. S    k , k   .

2

1218Tập nghiệm của phương trình 2cos3x  1  0 là:

2

 2 2A. S  

B. S  

k

, k  .

 k 2 , k   .

3

 9 9

 2 2C. C  

D. S  

 k , k   .

k , k .

2

 9 9sin 2x

Tập xác định của hàm số y 

là:

1  cos x

A. D  \ k 2 , k   .

B. D  \   k 2 , k   .Phương trình sin 2x C. D 

Câu 4:Câu 5:Câu 6:Câu 7:Câu 8: \ k , k   .

 2

D. D \ 1 .Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  1  3 sin 2  x   là:

3A. 1 .

B. 1  3 .

C. 1  3 .

D. 3 .

2 1

Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y    sin 3x là:

3 2

4

5

4

A. .

B.  .

C. .

D. 1 .

3

3

3

Tập nghiệm của phương trình 2sin 2 x  5sin x  2  0 là:

7

7

  

A. S    k ,

B. S    k 2 ,

 k , k   .

 k 2 , k 

6

6

 6 6

7

 7  

C. S    k 3 ,

D. S    k ,

 k 3 , k   .

k , k

6

2 6

2

 6 6

1

Giải phương trình tan  3x  30   

.

3

A. x  k 60, k  .

B. x  60  k180, k  .

C. x  60  k 60, k  .

D. x  30  k 60, k  .

Giải phương trình sin 3x  sin x .A. x  k , x   k , k  .

B. x   k , k  .

4

2

2C. x  k 2 , k  .D. x  k 2 , x 2

.

.

 k , k  .Tìm chu kỳ tuần hồn của hàm số y  cot x .

A. .

B. .

C.  .

3

2

  

Câu 10: Số nghiệm thuộc đoạn   ;  của phương trình sin 2x  0 là:

 2 2

Câu 9:ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAMD.  .11 | THBTNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số phương trình lượng giác dạng khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×