Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm Rtđ: sgk.

Khái niệm Rtđ: sgk.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường TH Trần Quốc ToảnGV: Phạm Thị HàHS: Đại diện các nhóm báo cáo kết

quả thí nghiệm.

GV: Nhận xét - khẳng định kết quả

đúng.

GV: Yêu cầu nhóm thảo luận rút ra 4. Kết luận

KL.

(SGK)

HS: Thảo luận nhóm để rút ra kết luận.

GV: Yêu cầu hs đọc phần thông báo

trong sgk.

HS: Đọc thông báo trong sgk.

Hoạt động 5: Vận dụng (7’)

III. Vận dụng

GV: Yêu cầu hs đọc và hoàn thành C4,

C5.

HS: Làm việc cá nhân trả lời C4, C5.

GV: 1. Cần mấy công tắc để điều khiển

đoạn mạch nt?

2. Trong sơ đồ H4.3 sgk có thể chỉ mắc

2 điện trở có trị số thế nào nối tiếp với

nhau (thay vì phải mắc 3 điện trở).

3. Nêu cách tính điện trở tương đương

của đoạn mạch AC.

HS: Đại diện trả lời các câu hỏi GV

đưa ra

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

4.1.Tổng kết (2’)

+ Nếu có R1, R2...RN mắc nt với nhau thì ta có:

Rtđ =R1 + R2 +..+RN

+Nếu R1=R2=..=RN

mắc nt với nhau thì RN=NR1

4.2. Hướng dẫn tự học (1’)

- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần có thể em chưa biết.

- Làm các bài tập 4.1 -> 4.6 trong sbt.

****************************************************Giáo án vật lý 914Trường TH Trần Quốc ToảnTiết PPCT: 5

Tuần dạy: 3GV: Phạm Thị HàNgày soạn: 1/9/2017

Ngày dạy: 4/9/2017

Lớp dạy: 9A

BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

CHO ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức

- Vận dụng kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch nối

tiếp nhiều nhất là 3 điện trở.

1.2. Kĩ năng

Giáo án vật lý 915Trường TH Trần Quốc ToảnGV: Phạm Thị Hà- Giải bài tập vật lý theo đúng các bước giải.

- Rèn kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp thơng tin.

1.3. Thái độ

- Tích cực, sơi nổi, hào hứng tham gia vào các hoạt động của nhóm.

2. CHUẨN BỊ

2.1. Giáo viên

- Phiếu học tập.

2.2. Học sinh

- Ôn lại kiến thức định luật Ôm và đoạn mạch nối tiếp.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1. Ổn định tổ chức (1’)

3.2. Kiểm tra miệng

Kết hợp trong bài

3.3. Tiến trình dạy học

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

Hoạt động 1: (5’) Tóm tắt kiến thức

cơ bản

Gv: Phát phiếu học tập 1 cho Hs, yêu

cầu Hs hoàn thành phiếu học tập.

Hs: Hoàn thành phiếu học tập 1, trình

bày kết quả.

Gv: HS trả lời đúng cho điểm miệngNỘI DUNG

I. Kiến thức cơ bản

- Định luật Ôm:- Trong đoạn mạch nối tiếp thì:

I = I1 = I2.

U = U1 + U2.

Rtđ = R1 + R2

Hoạt động 2: (10’) Các dạng bài tập II. Các dạng bài tập và phương

và phương pháp giải

pháp giải

Gv: Hãy dựa vào kiến thức cơ bản cho * Dạng 1: Tìm Rtđ, R3; cho biết R1,

biết có các dạng bài tập nào?

R2

Hs: Thảo luận trả lời.

- ADCT: Rtđ = R1 + R2

Gv: Chuẩn lại kiến thức.

Rtđ = R1 + R2 + R3

* Dạng 2: Tính I khi biết U, R1, R2

- PP: + Tính Rtđ = R1 + R2

+ADĐLƠ:

* Dạng 3: Tính U, U1, U2

PP: - U=I.Rtđ; U1=I1.R1; U2=I2.R2

- U = U 1 + U2

Giáo án vật lý 916Trường TH Trần Quốc ToảnGV: Phạm Thị HàHoạt động 3: (25’) Giải bài tập

III. Bài tập

Gv: Cho Hs làm 4 nhóm, phát phiếu

học tập 2 cho Hs, yêu cầu Hs hoàn

thành phiếu học tập.

Hs: Thảo luận hồn thành phiếu học

tập 2, đại diện nhóm trình bày kết quả.

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

4.1.Tổng kết (2’)

- Nêu các dạng bài tập và phương pháp giải đối với đoạn mạch nối tiếp.

4.2. Hướng dẫn tự học (1’)

- Học bài và xem lại các bài tập đã giải.

- Đọc trước bài 5.

5. PHỤ LỤC

Phiếu học tập 1

1. Biểu thức định luật Ôm: ……………………………

2. Trong đoạn mạch gồm R1 nt R2 thì:

I = ……………………………….

U = ………………………………

Rtđ = ……………………………..

Phiếu học tập 2

Câu 1: Hai điện trở R1 = 15Ω và R2 = 30Ω mắc nối tiếp với nhau trong 1 đoạn

mạch.

a. Tìm Rtđ

b. Phải mắc nối tiếp thêm vào đoạn mạch 1 điện trở R 3 bằng bao nhiêu để điện

trở tương đương của đoạn mạch là 55Ω.

Câu 2: Cho 2 điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp vào 2 điểm A, B. Ampe kế đo

cường độ dòng điện trong mạch.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện.

b. Cho R1 = 2Ω và R2 = 28Ω, UAB = 60V. Tìm số chỉ ampe kế.

Câu 3: Cho mạch điện gồm 3 điện trở mắc nối tiếp nhau. Biết R1 = R2 = 2Ω, R3

= 12Ω. Hiệu điện thế giữa 2 đầu R2 là 16,8V.

a. Tính Rtđ

b. Tính I

c. Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu R1 và R3

****************************************************

Tiết PPCT: 6

Giáo án vật lý 9Ngày soạn: 1/9/2017

17Trường TH Trần Quốc Toản

Tuần dạy: 3GV: Phạm Thị HàNgày dạy: 9/9/2017

Lớp dạy: 9A

BÀI 5 : ĐOẠN MẠCH SONG SONG1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức

- Biết cách suy luận từ biểu thức U = U 1 = U2 và hệ thức của định luật Ôm để xây

dựng được hệ thức .

- Suy luận được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện

trở mắc song song là

1.2. Kĩ năng

- Biết cách bố trí và tiến hành được TN kiểm tra các hệ thức suy ra từ lý thuyết

đối với đoạn mạch song song theo sơ đồ có sẵn.

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực tế và

giải các bài tập về đoạn mạch sonh song.

- Rèn kỹ năng quan sát rút ra nhận xét.

1.3. Thái độ

- Nghiêm túc trong q trình làm thí nghiệm theo nhóm.

- Tham gia vào các hoạt động của nhóm một cách tích cực.

2. CHUẨN BỊ

2.1. Giáo viên

- Hệ thống lại những kiến thức trong chương trình lớp 7 có liên quan đến bài học.

- Hình vẽ phóng to H28.1a sgk lớp 7 (trang 79). Hình vẽ 5.1 phóng to.

2.2. Học sinh

- Đọc trước bài mới.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1. Ổn định tổ chức (1’)

3.2. Kiểm tra miệng

Kết hợp trong bài

3.3. Tiến trình dạy học

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

Hoạt động 1: (5’) Hệ thống lại

những kiến thức có liên quan đến

bài học

GV: Đưa tranh vẽ Hình 28.1a, yêu cầu

hs cho biết:

Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc

Giáo án vật lý 9NỘI DUNG

I. I và U trong đoạn mạch song

song

1. Nhắc lại kiến thức lớp 7:Đoạn mạch gồm Đ1 //Đ2 thì:

18Trường TH Trần Quốc Toản

song song thì:

1. Cường độ dòng điện chạy qua mạch

chính có mối liên hệ như thế nào với

cường độ dòng điện chạy qua các

mạch rẽ?

2. HĐT giữa hai đầu đoạn mạch có

mối liên hệ như thế nào với HĐT giữa

2 đầu mỗi mạch rẽ?

HS: Trả lời

GV: HS trả lời đúng cho điểm.

Hoạt động 2: (7’) Nhận biết đoạn

mạch gồm 2 điện trở mắc song song

GV: Treo tranh vẽ hình 5.1 lên bảng.

Yêu cầu hs quan sát và nhận xét các

điện trở R1, R2 được mắc ntn trong

mạch điện?

HS: Quan sát tranh vẽ. Sau đó tiến

hành thảo luận trong nhóm trả lời câu

hỏi

GV: Thơng báo: Trong đoạn mạch //

thì 2 điện trở có 2 điểm chung và hệ

thức (1) (2) vẫn đúng với đoạn mạch //

HS: Ghi vở

GV: Nêu vai trò của Ampe kế và

Vơnkế trong sơ đồ?

HS: trong nhóm trả lời.

GV: Yêu cầu hs vận dụng những kiến

thức vừa ôn tập và hệ thức của định

luật Ôm để trả lời C2?

HS: Làm việc cá nhân hồn thành C2.

GV: u cầu hs tự bố trí và tiến hành

TN để kiểm tra lại các hệ thức (1), (2).

HS: Hồn thành theo nhóm

Hoạt động 3: (10’) Xây dựng cơng

thức tính Rtđ của đoạn mạch gồm 2

điện trở mắc //Giáo án vật lý 9GV: Phạm Thị HàI = I1 + I2. (1)U = U1 = U2. (2)2. Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc

song song

a) Sơ đồ:b) Các hệ thức đối với đoạn mạch

gồm R1 // R2.

I = I1 + I2 . (1)

U = U1 = U2 . (2)(3)II. Điện trở tương đương của một

đoạn mạch song song

1. Cơng thức tính Rtđ của đoạn

mạch gồm 2 điện trở mắc song

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm Rtđ: sgk.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×