Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Hướng phát triển của đồ án.

3 Hướng phát triển của đồ án.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ6TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Điện động cơ và điều khiển động cơ, PGS. TS Đỗ Văn Dũng, NXB ĐH Quốc Gia

TP.HCM, 2013.

2. Hệ thống điện thân xe, PGS. TS Đỗ Văn Dũng, NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM,

2004.

3. Lý thuyết mạch, Nguyễn Trung Lập.

4. Tài liệu học Orcad, Nguyễn Trung Trực.

5. Tài liệu sử dụng CCS tiếng việt, Trần Xuân Trường.

6. Ultracapacitors electrostatic energy storage, M.Ragheb.

7. Supercapacitor Enhanced Battery Traction Systems – Concept Evaluation, Frederik

Van Mulders.

8. Modern Electric – Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles, Mehrdad Ehsani.

9. Modeling a supercapacitor using PLECS, Dr.John Shonberger.

10. http://labview.hocdelam.org.

11. http://ni.com.

12. http://www.mazda.com/mazdaspirit/env/engine/i-eloop.html.

13. www.picvietnam.com

14. Diendandientu.comĐồ án tốt nghiệp-118-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ7PHỤ LỤCCHƯƠNG TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN PIC

#include //lAY THU VIEN pic 16F877A

#include //THU VIEN TU TAO CHO PIC 16F877A DUNG CAC CHUC

NANG RIENG

#fuses NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP,

NOCPD, NOWRT //KHAI BAO CAU CHI BAO VE CHIP

#include "LCD.C" //LAY THU VIEN LCD

#use delay(clock=24000000) // LUA CHON TAN SO THACH ANH

#use rs232(baud=9600, parity=N, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) //KHAI BAO TOC DO

UART CHAN TRUYEN LEN VA TRUYEN XUONG

#use fast_io(b) //TANG TOC DO VAO RA CUA PORTB

#use standard_io(e)

unsigned int32 xung, vong, ngan, tram, chuc, donvi, ngan1, tram1, chuc1, donvi1, ngan2,

tram2, chuc2, donvi2; //KHAI BAO HANG SO 32BIT

unsigned int32 ngan3, tram3, chuc3, donvi3, ngan4, tram4, chuc4, donvi4, ngan5, tram5,

chuc5, donvi5;

int16 i, j;

//*********************ngat CCP1**************************//

float xungrelay=0, xungkimphun=0, xungsolenoid=0;

void ngatRe()

{

if(input(pin_e0)==0)

{Đồ án tốt nghiệp-119-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

delay_ms(50);

xungrelay=xungrelay+1;

}

if(input(pin_e1)==0)

{

delay_ms(50);

xungsolenoid = xungsolenoid+1;

}

/*

if(input(pin_e2)==0)

{

delay_ms(50);

xungkimphun = xungkimphun+1;

}

*/

}

//**************dem xung danh lua*************************//

float soxungdanhlua=0; //KHAI BAO BIEN SO XUNG DANH LUA

#int_RB //CHUONG TRINH NGAT

void ngat_RB()

{

if((RBIF)&&(RBIE))

{

//Kiem tra sw1

Đồ án tốt nghiệp-120-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

if(RB4==0)

{

xung++;

soxungdanhlua=soxungdanhlua+1;

}

RBIF=0; //Xoa co ngat RB

}

}#int_ext //SU DUNG NGAT DEM DEM XUNG ROI CHUYEN DOI RA TOC DO

DONG CO

void ext_isr() //CHUONG TRINH NGAT NGOAI

{

xungkimphun= xungkimphun+1;

intf=0; //TAT NGAT

}

#int_timer0 //SU DUNG NGAT TIMER0 DE DEM TRONG MOT LAN TRAN CO BAO

NHIEU XUNG CHUYEN RA TOC DO

void timer0_isr()

{

if(i++>=20) //KHI DEM DEN 1S THI TRAN

{

vong=xung*84*3;

xung=0;i=0;

}

Đồ án tốt nghiệp-121-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

set_timer0(0); //DIEM DEM BAT DAU TU 0 <->256, TAI 6 LA RESET

}

void LABVIEW(int32 tam) //HAM CHUYEN DOI DE GUI KY TU SO LEN LABVIEW

{

ngan = tam/1000; tam = tam%1000;

tram = tam/100; tam = tam%100;

chuc = tam/10;

donvi = tam%10;

}

void LABVIEW1(int32 tam1) //HAM CHUYEN DOI DE GUI KY TU SO LEN

LABVIEW

{

ngan1 = tam1/1000; tam1 = tam1%1000;

tram1 = tam1/100; tam1 = tam1%100;

chuc1 = tam1/10;

donvi1 = tam1%10;

}

void LABVIEW2(int32 tam2) //HAM CHUYEN DOI DE GUI KY TU SO LEN

LABVIEW

{

ngan2 = tam2/1000; tam2 = tam2%1000;

tram2 = tam2/100; tam2 = tam2%100;

chuc2 = tam2/10;

donvi2 = tam2%10;

}

Đồ án tốt nghiệp-122-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

void LABVIEW3(int32 tam3) //HAM CHUYEN DOI DE GUI KY TU SO LEN

LABVIEW

{

ngan3 = tam3/1000; tam3 = tam3%1000;

tram3 = tam3/100; tam3 = tam3%100;

chuc3 = tam3/10;

donvi3 = tam3%10;

}

void LABVIEW4(int32 tam4) //HAM CHUYEN DOI DE GUI KY TU SO LEN

LABVIEW

{

ngan4 = tam4/1000; tam4 = tam4%1000;

tram4 = tam4/100; tam4 = tam4%100;

chuc4 = tam4/10;

donvi4 = tam4%10;

}

void LABVIEW5(int32 tam5) //HAM CHUYEN DOI DE GUI KY TU SO LEN

LABVIEW

{

ngan5 = tam5/1000; tam5 = tam5%1000;

tram5 = tam5/100; tam5 = tam5%100;

chuc5 = tam5/10;

donvi5 = tam5%10;

}

void main()Đồ án tốt nghiệp-123-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

{

int16 str[20]; //CHUOI str DE CHUYEN LEN LCD

lcd_init(); // LCD

set_tris_D(0x00); //KHAI BAO CONG RA PORTD

float adc;

setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);

setup_adc_ports(AN0);

set_ADC_channel(0);

delay_us(40);

TRISB=0xFF; //CAU HINH CHAN CHO CAC I/O

set_tris_D(0x00);

set_tris_C(0B00100111); //KHAI BAO CONG RA PORTC

set_tris_e(0b111);

/////KHAI BAO DEM XUNG//////

enable_interrupts(global);

enable_interrupts(int_RB);

ext_int_edge(H_to_L);

enable_interrupts(int_ext); //KHOI TAO NGAT NGOAI

ext_int_edge(H_TO_L); //LAY NGAT NGOAI O MUC THAP

enable_interrupts(INT_TIMER0); //Kich hoat NGAT TIMER0

setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256); //DEM NGAT TIMER0 DEN

256

set_timer0(0); //DIEM DEM BAT DAU TU 6 <-> 256 CUA TIMER0

gie = 1; //BAT TIMER0, TRUYEN LEN UARTĐồ án tốt nghiệp-124-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

lcd_gotoxy(0,0); // HIEN THI LCD

sprintf(str,"DO AN TOT NGHIEP");

lcd_Puts(str);

lcd_gotoxy(4,1); // HIEN THI LCD

sprintf(str,"---***---");

lcd_Puts(str);

delay_ms(30);lcd_clear();

lcd_gotoxy(0,0); // HIEN THI LCD

sprintf(str,"GVHD: ThS. PHAN");

lcd_Puts(str);

lcd_gotoxy(1,1); // HIEN THI LCD

sprintf(str,"NGUYEN QUI TAM");

lcd_Puts(str);

delay_ms(50);

LCD_Clear();

lcd_gotoxy(0,0); // HIEN THI LCD

sprintf(str,"SVTH:");

lcd_Puts(str);

delay_ms(70);

lcd_clear();

lcd_gotoxy(0,1); // HIEN THI LCD

sprintf(str,"NGUYEN DUC TRONG");

Đồ án tốt nghiệp-125-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

lcd_Puts(str);

lcd_gotoxy(1,0); // HIEN THI LCD

sprintf(str,"DANG TRI TRUNG");

lcd_Puts(str);

delay_ms(500);

LCD_Clear();

while(true)

{

adc = read_adc();

adc=(adc/1023)/3.7;

LCD_Gotoxy(0,0);

sprintf(str,"V:%f",adc);

LCD_Puts(str);

output_low(pin_c0);

if(vong==0)

{

soxungdanhlua=0;

}

delay_ms(280);

LABVIEW(vong); //THUC HIEN TRUYEN SO LEN LABVIEW DE KIM DONG

HO QUAY SPEED ENGINE

putc(97);

putc(ngan+48);

putc(tram+48);Đồ án tốt nghiệp-126-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

putc(chuc+48);

putc(donvi+48);

LABVIEW1(adc*100); //THUC HIEN TRUYEN SO LEN LABVIEW DE DO

DIEN AP

putc(98);

putc(ngan1+48);

putc(tram1+48);

putc(chuc1+48);

putc(donvi1+48);

LABVIEW2(soxungdanhlua); //THUC HIEN TRUYEN SO LEN LABVIEW DE

KIM DONG HO QUAY SO XUNG DANH LUA

putc(99);

putc(ngan2+48);

putc(tram2+48);

putc(chuc2+48);

putc(donvi2+48);

LABVIEW3(xungkimphun);

putc(97);

putc(ngan3+48);

putc(tram3+48);

putc(chuc3+48);

putc(donvi3+48);

LABVIEW4(xungrelay);

putc(97);

putc(ngan4+48);

Đồ án tốt nghiệp-127-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

putc(tram4+48);

putc(chuc4+48);

putc(donvi4+48);

LABVIEW5(xungsolenoid);

putc(97);

putc(ngan5+48);

putc(tram5+48);

putc(chuc5+48);

putc(donvi5+48);

ngatRe();

lcd_gotoxy(3,1); //HIEN THI LCD

sprintf(str,"%lu (r/min)", vong);

lcd_Puts(str);

LCD_Gotoxy(7,0);

Sprintf(str,"-%f",soxungdanhlua);

LCD_puts(str);

}

}Đồ án tốt nghiệp-128-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Hướng phát triển của đồ án.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×