Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Thu thập và xử lý số liệu

4 Thu thập và xử lý số liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

Hình 4.44. Biểu đồ đường nạp siêu tụ điện.

Điện áp nạp vào siêu tụ dao động không đáng kể, mức điện áp tăng dần từ 10,5 vôn đến

12,8 vôn.

4.4.2 Dữ liệu cần hiển thị.

Điện áp tụ điện.

Tốc độ động cơ.

Số xung đánh lửa.

Số xung kim phun.

Số xung relay.

Số xung solenoid.

Biểu đồ nạp tụ.

Năng lượng thu được.

4.4.3 Dữ liệu cần quan tâm.

Điện áp nạp tụ.Hình 4.45. Biểu đồ điện áp nạp tụ ở mức 8 vôn.Đồ án tốt nghiệp-112-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

Năng lượng của tụ.

Thời gian nạp tụ.Hình 4.46. Biểu đồ miển thời gian nạp siêu tụ từ 9,5 vôn đến 12,5 vôn.

Từ biểu đồ trên cho ta thấy được thời gian thu hồi điện áp từ 9,5V đến 12,5V mất hơn 6

phút, điện áp được tích trữ vào siêu tụ điện. Cho ta thấy được năng lượng dư thừa tương

đối lớn và thời gian nạp vào siêu tụ điện trong khoảng thời gian ngắn và cho phép ta

nhanh chóng sử dụng nguồn điện thu hồi được này vào các phụ tải điện trên xe.

4.4.4 Thử nghiệm sản phẩm chế tạo.

4.4.4.1Các lưu ý trong q trình thử nghiệm.

Nối dây đúng sơ đồ.

Cấp nguồn.

An tồn lao động.

An tồn các thiết bị.4.4.4.2Quy trình thực hiện.Trong q trình thực nghiệm chúng tơi đã thực hiện theo quy trình sau:Đồ án tốt nghiệp-113-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

Bước 1: Đặt ra mục tiêu.

Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ, mơ hình.

Bước 3: Thiết kế mạch thu hồi.

Bước 4: Tiến hành thu và lấy số liệu.

Bước 5: Đánh giá bước đầu và rút kinh nghiệm.

Bước 6: Khắc phục nhược điểm và phát triển mạch thu hồi.

Bước 7: Tiến hành thu và lấy số liệu.

Bước 8: So sánh, đánh giá và xử lý số liệu.

Bước 9: Hồn thiện mạch thu hồi.

4.4.5 Đánh giá kêt quả thí nghiệm.

4.4.5.1Tiêu chí đánh giá.

Mức năng lượng thu được.

Thời gian nạp.

Thời gian tiêu thụ năng lượng.

Hiệu suất thu hồi.4.4.5.2Hiệu quả, hiệu suất sử dụng.

Hiệu quả sử dụng:

 Như vậy với tổng công suất của hai loại tải điện hoạt động liên tục và tải

điện hoạt động gián đoạn thì ta thấy rõ công suất tiêu thụ của tải điện hoạt

động liên tục là 350W lớn hơn công suất của siêu tụ là 262,552W, nhưng

công suất của Siêu tụ lớn hơn rất nhiều so với tải điện hoạt động gián đoạn

có cơng suất là 134W nên ta quyết định điện áp thu hồi về được nạp vào

siêu tụ và mục đích duy nhất là sử dụng cho các tải điện hoạt động gián

đoạn nó đảm bảo được mọi yếu tố hoạt động ổn định ở mức điện áp được

cấp phát ra.Đồ án tốt nghiệp-114-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

 Ngồi ra, thơng qua bảng thơng số của siêu tụ trên ta có thể thấy rõ được

cường độ dòng điện cao nhất mà siêu tụ có thể phát ra là 100A nên ta có thể

sử dụng cho việc khởi động động cơ ban đầu.

Hiệu suất thu hồi:

Dựa vào chương 2, mục (2.1.4.1 Bobine.) và (2.1.4.2 Kim phun.), ta tính cơng suất

của xung điện áp cuộn sơ cấp bobine và kim phun trong 1 giờ ở số vòng quay 1000

vòng/phút, số liệu Wtr và Wkp được lấy ra tại bảng tính trong mục 2.1.4.1 và mục

2.4.1.2 là:Wtr = W1 × X 1 ×1 = 0.07 × 500 ×1 = 35W tính cho một xy lanh.Wkp = W2 × X 2 ×1 = 0.00114 × 2000 ×1 = 2.28W tính cho một xy lanh.Q1 = (Wtr + Wkp ) × t = (35 + 2.28) × 60 = 2236,8Wh

Từ đồ thị (hình 4.46. Biểu đồ miển thời gian nạp siêu tụ từ 9,5 vôn đến 12,5 vôn), công

suất của bộ thu trong 1 giờ khi thu năng lượng lãng phí ở cuộn sơ cấp bobine đến 12,5

vơn ở số vòng quay 1000 vòng/phút, dung lượng của khối siêu tụ C = 116,67F là:1

1

Q2 = × C ×U 2 = ×116, 67 ×12, 52 = 9114,84 J = 151,91Wh

2

2

Hiệu suất thu hồi của bộ thu khi thu năng lượng lãng phí ở cuộn sơ cấp bobine và

cuốn dây kim phun ở số vòng quay 1000 vòng/phút là:η=Q1

151,91

×100 =

×100% = 6, 79%

Q2

2236,8Hiệu suất khi thu hồi năng lượng điện cảm từ cuộn sơ cấp bobine và cuộn kim

phun là rất lớn. Nếu thu hồi hết tất cả các cuộn dây trên hệ thống điện ơ tơ và ở tốc

độ lớn hơn thì năng lượng thu hồi sẽ lớn hơn rất nhiều. Chúng ta có thể sử dụng

nguồn năng lượng này cho các tải tiêu thụ và giảm tiêu hao mức nhiên liệu.

4.4.5.3Thông số cần lưu ý.

Dung lượng khối tụ (F).Đồ án tốt nghiệp-115-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ

Điện áp mỗi tụ (V).

Điện áp tổng (V).

Năng lượng thu hồi (W).

Hiệu suất thu hồi.

4.4.6 Lời đề nghị, đề xuất.

Trải qua q trình nghiên cứu và hồn thành sản phẩm của đề tài: “Nghiên cứu chế tạo

thiết bị thu hồi điện cảm trên hệ thống điện ô tô” chúng tôi chỉ thực nghiệm thưc tế trên

mơ hình Daihatsu nên chưa đánh giá chính xác năng lượng cũng như thời gian thu hồi.

Nên vậy chúng tôi kiến nghị thử nghiệm trên nhiều mơ hình khác để hồn thiện và nâng

cao độ tịn cậy cho bộ thu hồi.

Hiệu quả và hiệu suất còn sai số nhiều so với thực tế khi chạy trên xe. Chúng tôi đề nghị

sẽ thực nghiệm trên xe ô tô và cho xe vận hành trong một thời gian.

Từ đây chúng ta có cơ sở và nền tảng để chuyển giao sản phẩm này cho các công ty, các

hãng phát triển công nghệ ô tô giúp giảm phần lớn năng lượng hao phí.Đồ án tốt nghiệp-116-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ5CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN5.1 Những nội dung chính của đồ án.

Lý thuyết suất điện động tự cảm trên hệ thống điện ơ tơ.

Năng lượng tự cảm hao phí trên hệ thống điện ô tô.

Thiết bị lưu trữ năng lượng điện.

Tính tốn, thiết kế bộ thu hồi năng lượng tự cảm.

Thiết kế mạch thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu.

Đánh giá kết quả thu được.

Thiết kế mạch bảo vệ siêu tụ.

Báo cáo kết luận.

5.2 Đóng góp khoa học của đồ án.

Tạo ra ý tưởng mới về nguồn năng lượng hao phí trên hệ thống điện ơ tơ.

Kết hợp lý thuyết và thực nghiệm.

Thiết kế và chế tạo thành công bộ thu hồi.

Thiết kế mạch thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu.

5.3 Hướng phát triển của đồ án.

Tăng hiệu suất thu hồi năng lượng.

Tăng dung lượng và năng lượng lưu trữ của siêu tụ.

Ứng dụng thực tế trên các dòng xe.

Tìm nguồn tài trợ để mở rộng quy mô.Đồ án tốt nghiệp-117-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ6TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Điện động cơ và điều khiển động cơ, PGS. TS Đỗ Văn Dũng, NXB ĐH Quốc Gia

TP.HCM, 2013.

2. Hệ thống điện thân xe, PGS. TS Đỗ Văn Dũng, NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM,

2004.

3. Lý thuyết mạch, Nguyễn Trung Lập.

4. Tài liệu học Orcad, Nguyễn Trung Trực.

5. Tài liệu sử dụng CCS tiếng việt, Trần Xuân Trường.

6. Ultracapacitors electrostatic energy storage, M.Ragheb.

7. Supercapacitor Enhanced Battery Traction Systems – Concept Evaluation, Frederik

Van Mulders.

8. Modern Electric – Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles, Mehrdad Ehsani.

9. Modeling a supercapacitor using PLECS, Dr.John Shonberger.

10. http://labview.hocdelam.org.

11. http://ni.com.

12. http://www.mazda.com/mazdaspirit/env/engine/i-eloop.html.

13. www.picvietnam.com

14. Diendandientu.comĐồ án tốt nghiệp-118-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Thu thập và xử lý số liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×