Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 CÁC MÔ HÌNH MÀU

4 CÁC MÔ HÌNH MÀU

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.4.1.Mơ hình màu RGB.-Hệ RGB gồm các màu cơ sở là RED, GREEN và BLUE.-Hệ màu RGB được sử dụng trong màn hình, trong đồ hoạ raster màu.-Mơ tả hệ RGB theo hệ toạ độ Decarte:Hình 2. 6: Hệ tọa độ màu RGB [10]

-Hệ RGB là chuẩn công nghiệp cho các thao tác đồ hoạ. Nếu thể hiện trênhệ màu khác, cuối cùng vẫn phải chuyển về RGB.

-Với các màn hình khác nhau, giá trị RGB có thể khác nhau.2.4.2.Mơ hình màu CMY.-Hệ CMY dựa trên các màu sơ cấp CYAN, MAGENTA và YELLOW.-Các màu này là phần bù của RED, GREEN và BLUE.2.4.3.

-Mơ hình màu HSV.HSV (Hue – màu sắc, Saturation- sự bão hoà và Value – giá trị), hay còngọi là HSB (Hue, Saturation, Brightness-cường độ sáng). Mơ hình HSV suy

diễn từ mơ hình RGB: Quan sát hình hộp RGB trên Hình 2.14 theo đường chéo

từ White đến Black ta có lục giác màu HSV:

-Hue nhận giá trị trong khoảng [0o,360o]-Saturation, Value nhận giá trị trong khoảng [0..1].-Trong Matlab, chuyển đổi giữa hai hệ màu HSV và RGB, sử dụng hàm:hsv2rgb, rgb2hsv- 23 -2.4.4.Mơ hình ánh sáng.-Ánh sáng nhìn thấy được là tổng hợp các thành phần đơn sắc.-Tỷ lệ trộn khác nhau dẫn đến các màu khác nhau. Ví dụ về các màu đơnsắc như RED, GREEN, BLUE hoặc CYAN, MAGENTA, YELLOW.

-Cường độ sáng phản xạ là giá trị đo được trên bề mặt của đối tượng tạiđiểm tới. Cường độ sáng của tia phản xạ phụ thuộc vào góc tới và hệ số phản xạ

của bề mặt.Hình 2. 7: Mơ hình màu HSV [13]

2.4.5.

-Mơ hình màu YIQ.Mơ hình màu YIQ là mơ hình màu được ứng dụng trong truyền hình màubăng tần rộng tại Mỹ, và do đó nó có mối quan hệ chặt chẽ với màn hình đồ hoạ

màu raster.

-YIQ là sự thay đổi của RGB cho khả năng truyền phát và tính tươngthích

với ti vi đen trắng thế hệ trước. Tín hiệu truyền sử dụng trong hệ thống NTSC

(National Television System Committee).

-Sự biến đổi RGB thànhYIQ được xác định theo công thức sau:- 24 -2.4.6.

-Mơ hình màu YCbCr.Mơ hình màu YCbCr được sử dụng phổ biến trong các thiết bị phát hìnhkỹ thuật số. YCbCr được tạo bởi độ sáng (Y) và hai tín hiệu khác của thành

phần màu đó là Cb (sự khác biệt giữa thành phần màu xanh lam và một giá trị

tham khảo) và Cr (sự khác biệt giữa các thành phần màu đỏ và một giá trị tham

khảo).

-Chuyền đổi từ RGB sang YCbCr sử dụng công thức:2.5 BIẾN ĐỔI HOUGH (HOUGH TRANSFORM).

2.5.1.Biến đổi Hough cho đường thẳng.

Bằng cách nào đó ta thu được một số điểm, vấn đề đặt ra là cần kiểmtra xe các điểm có là đường thẳng hay khơng.

Bài tốn:

Cho n điểm (xi,yi), i=1,n và ngưỡng hãy kiểm tra n điểm có tạo thành

đường thẳng hay khơng?

Ý tưởng:

Giả sử n điểm nằm trên cùng một đường thẳng và đường thẳng đó có

phương trình: y = ax+b

Vì (xi,yi) thuộc đường thẳng nên yi = axi+b  b = - axi+ yi , với mọi

i=1,n.Như vậy, mỗi điểm (xi,yi) trong mặt phẳng sẽ tương ứng với một số

đường thẳng b = - axi+ yi trong mặt phẳng tham số a, b; n điểm (xi,yi) thuộc

đường thẳng trong mặt phẳng tương ứng với n đường thẳng trong mặt phẳng

tham số a, b giao nhau tại một điểm và điểm giao chính là a, b. Chính là hệ số

xác định phương trình của đường thẳng mà các điểm nằm vào.

Phương pháp:

-Xây dựng mảng chỉ số [a, b]và gán giá trị 0 ban đầu cho tất cả các phântử của mảng.

-Với mỗi (xi,yi) và với mọi a, b là chỉ số của phần tử mảng thoã mãn b = -axi+ yi tăng giá trị của phân tử mảng tương ứng lên 1.- 25 --Tìm phần tử mảng có giá trị lớn nhất nếu giá trị lớn nhất tìm được so vớisố phân tử lớn hơn hoặc bằng ngưỡng θ cho trước thì ta có thể kết luận các điểm

nằm trên cùng 1 đường thẳng và đường thẳng có phương trình y = ax +b trong

đó a, b tương ứng là chỉ số của phần tử mảng có giá trị lớn nhất tìm được.

Ví dụ: Cho 5 điểm (0, 1); (1, 3); ( 2, 5); (3, 5); (4 , 9) và θ = 80% . Hãy kiểm

tra xem 5 điểm đã cho có nằm trên cùng một đường thẳng hay không? Hãy cho biết

phương trình đường thẳng nếu có.

-Lập bảng chỉ số [a, b] và gán giá trị 0.Hình 2. 8: Bảng chỉ số giá trị 0 [11]

+ (0, 1): b = 1

+ (1, 3): b = -a + 3

+ (2, 5): b = -2a + 5

+ (3, 5): b = -3a + 5

+ (4, 9): b = -4a + 9

-Tìm phần tử lớn nhất có giá trị 4: 4/5 = 80%-Kết luận: 5 điểm này nằm trên cùng 1 đường thẳng có phương trình y =2x+1- 26 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 CÁC MÔ HÌNH MÀU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×