Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khoảng cách lấy ảnh: 150 cm

Khoảng cách lấy ảnh: 150 cm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4. 2: Thu nhận hình ảnh vật cản bên tráiHình 4. 3: Thu nhận hình ảnh vật cản ở giữa- 66 -- Lần 2:Hình 4. 4: Thu nhận hình ảnh vật cản bên tráiHình 4. 5: Thu nhận hình ảnh vật cản bên phải- 67 -- 68 -Hình 4. 6: Thu nhận hình ảnh vật cản ở giữa

- Lần 3:Hình 4. 7: Thu nhận hình ảnh 2 vật cản- 69 -- 70 -Hình 4. 8: Thu nhận hình ảnh 2 vật cản

- Lần 4:Hình 4. 9: Thu nhận hình ảnh vật cản bên trái điều khiển xe chạy/dừng- 71 -Hình 4. 10: Thu nhận hình ảnh vật cản bên trái điều khiển xe chạy/dừngHình 4. 11: Thu nhận hình ảnh vật cản bên trái điều khiển xe chạy/dừng

- Lần 5:- 72 -Hình 4. 12: Thu nhận hình ảnh vật cản ở giữa điều khiển xe chạy/dừngHình 4. 13: Thu nhận hình ảnh vật cản bên phải điều khiển xe chạy/dừng- 73 -Hình 4. 14: Thu nhận hình ảnh vật cản ở giữa điều khiển xe chạy/dừng- 74 -Hình 4. 15: Thu nhận hình ảnh vật cản bên phải điều khiển xe chạy/dừng

- Lần 6:Hình 4. 16: Thu nhận hình ảnh 2 vật cản điều khiển xe chạy/dừng- 75 -Hình 4. 17: Thu nhận hình ảnh 2 vật cản điều khiển xe chạy/dừngHình 4. 18: Thu nhận hình ảnh 2 vật cản điều khiển xe chạy/dừng

4.2. ĐÁNH GIÁ

Để đánh giá chương trình hoạt động có chính xác hay khơng ta có nhiều

tiêu chí đánh giá. Tuy nhiên do đề tài xử lý ảnh ứng dụng để điều khiển ô tô còn khá

mới nên chưa có nhiều tiêu chí đánh giá. Trong phạm vi luận văn tôi sẽ đánh giá

dựa vào tiêu chí tốc độ xử lý, độ chính xác của chương trình

4.2.1. Tốc độ thu thập

Nghiên cứu

M.Bertozzi và A.Broggi

[17]

ZuWhan Kim [18]Khả năng xử lý

Cấu hình

128x128, 5fps CPU 1.7GHz, sử dụng Matlab

176x120, 2-3fpsP4 3GHz, C++ sử dụngY. Wang, E.K.Teoh, and128x128, 4fpsOpenCV

128MB RamD.Shen [19]

Luận văn1290x640,Core i5, 2.27GHz, Ram 4GB.30fpsSử dụng LabVIEW.- 76 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khoảng cách lấy ảnh: 150 cm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×