Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn

3 Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sản lượng ở mức q* thì doanh nghiệp bị lỗ vàphần bị lỗ là ABCD, doanh nghiệp có 2 lựa

chọn:

Tiếp tục duy trì sản xuất

Ngừng sản xuất tạm thời

Ở mức sản lượng MC = AVCmin doanh nghiệp

chịu lỗ tối đa (điểm đóng cửa).Đường cung của doanh nghiệp cạnh tranh hồn hảo

trong ngắn hạnĐường cung ngắn hạn của doanh nghiệpcạnh tranh hồn hảo là đường chi phí cận

biên MC, phần nằm trên điểm AVCmin.3.4 Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong

dài hạnGiá ở mức P1 doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất làDEFG

Giá ở mức P2 doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất là

bằng OĐường cung của hãng cạnh tranh hoàn hảo trong dài

hạnĐường cung của hãng cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn là

đường chi phí cận biên (LMC), phần nằm trên điểm LACminTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×