Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các đặc trưng của thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Các đặc trưng của thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1 Các đặc trưng cơ bản của hành vi

cạnh tranh hồn hảo:

Doanh nghiệp cạnh tranh hồn hảo có thểbán tất cả sản lượng của mình ở mức giá thị

trường đang thịnh hành

Doanh nghiệp khơng có ảnh hưởng đáng kể

đến tổng sản lượng hay giá của thị trường.

Doanh nghiệp cạnh tranh hồn hảo hồn

tồn khơng có sức mạnh thị trường

Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo đứng

trước đường cầu nằm ngang đối với sản

lượng của mình.3.2 Sản lượng của doanh nghiệp cạnh tranh

hồn hảo:

Vì lợi nhuận là chênh lệch giữa doanh thu vàchi phí, nên để tìm ra sản lượng tối đa hóa

lợi nhuận ta phải phân tích doanh thu và chi

phí của nó. Tổng doanh thu là TR = P.q. Tổng

chi phí cũng phụ thuộc vào sản lượng. Do đó,

lợi nhuận của doanh nghiệp là: π (q) = TR (q)

– TC (q)

Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ

chọn sản lượng sao cho chênh lệch giữa tổng

doanh thu và tổng chi phí là lớn nhất.Doanh thu cận biên lớn hơn chi phí cận biên:

Tăng sản lượng sẽ làm tăng lợi nhuận.

Sản lượng tăng đến q* thì lợi nhuận tối đa.

Khi sản lượng vượt quá q* thì tăng sản lượng làm giảm lợinhuận.

Chi phí cận biên lớn hơn doanh thu cận biên: tăng

sản lượng làm giảm lợi nhuậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các đặc trưng của thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×