Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước

Vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

phù hợp. Vấn đề quan trọng là khi hình thành vị trí đó, doanh nghiệp có lạm

dụng hay khơng và cơ chế kiểm soát hành vi, hoạt động cạnh tranh của doanh

nghiệp trên thị trường cũng như sự phối hợp hoạt động kiểm soát giữa các cơ

quan nhà nước như thế nào mới là điều đáng lưu tâm”.

Như vậy, Nhà nước có vai trò rất lớn trong việc điều chỉnh, kiểm soát

các họat động của các doanh nghiệp độc quyền.

Theo quy định tại Điều 15 luật cạnh tranh năm 2004 thì việc nhà nước

kiểm sốt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước,

doanh nghiệp sản xuất, cung ứng hàng hố dịch vụ cơng ích bao gồm những

biện pháp sau:

- Quyết định giá mua bán hàng hoá thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước

Theo quy định tại điều 21 pháp lệnh giá năm 2002 thì:

Điều 21. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền

quản lý nhà nước về giá

Trong việc kiểm soát giá độc quyền, cơ quan có thẩm quyền quản lý

nhà nước về giá có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

1. Đình chỉ việc thực hiện giá hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân

liên kết độc quyền về giá quyết định;

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân liên kết độc quyền phải mua, bán theo đúng

giá mua, giá bán trước khi liên kết độc quyền về giá. Trường hợp cần phải

điều chỉnh giá bán, giá mua thì tổ chức, cá nhân phải lập phương án giải trình

cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về giá xem xét, quyết định;

3. Quyết định giá đúng thời hạn quy định trên cơ sở phương án giá do

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà

nước có thẩm quyền điều chỉnh giá cho phù hợp;

4. Xử lý vi phạm pháp luật về giá theo quy định của pháp luật.

Giá là một trong những công cụ hiệu quả để nhà nước kiểm soát các

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền. Một khi nhà nước nắm

quyền kiểm soát, quyết định giá mua, bán đối với các hàng hố, dịch vụ thì

30các doanh nghiệp sẽ khơng có cơ hội áp đặt giá mua, bán hàng hố gây bất lợi

cho khách hàng.

→ Nói nhà nước định giá khơng có nghĩa là nhà nước định sai giá, thấp

hơn so với giá thị trường mà nhà nước phải định sát với giá thị trường. Chỉ có

nhà nước mới là người đại diện quyền lợi một cách hợp pháp, một cách chính

đáng nhất quyền lợi của các bên: nhà nước - người tiêu dùng và doanh

nghiệp. Còn đã để doanh nghiệp độc quyền định giá thì khơng bao giờ họ chia

sẻ lợi ích mà ln định giá cao để có lợi nhuận tối đa.

- Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hoá,

dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước

Là doanh nghiệp duy nhất tồn tại trên thị trường liên quan, doanh

nghiệp hồn tồn có khả năng phân phối hàng hoá, dịch vụ theo mục tiêu phát

triển kinh doanh của doanh nghiệp mà không cần quan tâm đến nhu cầu của

khách hàng. Do đó sẽ có hiện tượng có cầu mà khơng có cung hoặc cung

khơng đáp ứng đủ cầu là điều tất yếu.

Vì vậy việc nhà nước nắm quyền kiểm soát số lượng, khối lượng hàng

hoá, dịch vụ sẽ tạo nên một cơ chế hợp lí trong việc điều tiết, phân phối hàng

hố, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần ổn định xã hội.

- Nhà nước kiểm soát doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch

vụ cơng ích bằng các biện pháp đặt hàng, giao kế hoạch, đấu thầu theo giá

hoặc theo phí do nhà nước quy định.

Để các doanh nghiệp độc quyền hoạt động một cách tốt nhất theo

khuôn khổ quy định của pháp luật, tránh xảy ra tình trạng " chây ì" trong các

hoạt động thì Nhà nước đưa ra những kế hoạch, những dự án cụ thể theo kiểu

" khoán việc" cho các doanh nghiệp để hoạt động.

Cơ sở xem xét các yếu tố như mức độ gây hạn chế cạnh tranh do hành

vi vi phạm gây ra, mức độ thiệt hại do hành vi , khả năng gây hạn chế cạnh

tranh của các đối tượng vi phạm, thời gian thực hiện hành vi vi phạm, khoản

lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm và các tình tiết giảm

31nhẹ, tình tiết tăng nặng (Điều 7, Nghị định số 120/2005/NĐ-CP), doanh

nghiệp vi phạm quy định về lạm dụng vị trí độc quyền có thể phải chịu một

trong các hình thức xử lý vi phạm sau:

Phạt tiền với mức phạt tối đa 10% tổng doanh thu của các doanh nghiệp

vi phạm trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm.

Phạt bổ sung: như tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực

hiện hành vi vi phạm bao gồm cả tịch thu toàn bộ khoản lợi nhuận thu được từ

việc thực hiện hành vi vi phạm...

Các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc loại bỏ những điều khoản

vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh liên quan,

buộc khôi phục các điều kiện phát triển kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp

đã cản trở, buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng, buộc

khôi phục lại các điều khoản hợp đồng đã thay đổi mà khơng có lý do chính

đáng, buộc khơi phục lại hợp đồng đã huỷ bỏ mà khơng có lý do chính đáng.

Mức phạt, các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu

quả đối với từng hành vi lạm dụng vị trí độc quyền được quy định cụ thể

trong Luật cạnh tranh và Nghị định số 120/2005/NĐ-CP.32C KẾT LUẬN

Như vậy, từ những phân tích trên đây có thể thấy, hiện nay ở Việt Nam

chủ yếu tồn tại độc quyền của doanh nghiệp nhà nước, được nhà nước giao

phó và tạo điều kiện chiếm giữ vị trí này.Có thể nói, độc quyền của Nhà nước

là sự cần thiết cho việc điều tiết nền kinh tế, bản thân độc quyền khơng có tội

mà có chăng vấn đề là độc quyền được hình thành bằng cách thức nào và nhà

độc quyền có lạm dụng vị thế này để hạn chế hay thủ tiêu cạnh tranh trong thị

trường hay khơng?

Điều này đòi hỏi vai trò của luật cạnh tranh rất lớn. Luật cạnh tranh là

công cụ pháp lí chủ yếu để nhà nước quản lí nền kinh tế thị trường, đồng thời

đã tạo nên một môi trường pháp lí hiệu quả cho các doanh nghiệp tham gia

hoạt động, đảm bảo tính cơng bằng giữa các loại hình doanh nghiệp. Vì vậy

hồn thiện các cơ chế kiểm soát của nhà nước đối với các doanh nghiệp độc

quyền là điều cần thiết.Tuthienbao.com33D DANH MỤC TÀI LIẸU THAM KHẢO

1. Luật cạnh tranh năm 2004;

2. Giáo trình Luật cạnh tranh, Đại học Luật Hà Nội;

3. Nghị định 116/2005 NĐ- CP

4. Giáo trình Luật Thương mại, tập 1;

5. Trang thơng tin Cục quản lí cạnh tranh...34DANH SÁCH SINH VIÊN NHĨM 8TTHọ và tên1Phan Thị Hương (NT)2Phan Thị Hoa3Nguyễn Văn Đạt4Trịnh Thị Hoan5Đào Minh NhậtMã số sinh viên35Ghi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×