Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vận dụng ĐXTX trong thực tiễn dạy học môn Tin học

Vận dụng ĐXTX trong thực tiễn dạy học môn Tin học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội dung

Soạn 1 bài dạy theo mẫu trong đó có sử dụng

các kỹ thuật để đánh giá thường xuyên học

sinh37Nội dung

Nhóm 1:

Nhóm 2:

Nhóm 3:

Nhóm 4:

Nhóm 5:3839Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vận dụng ĐXTX trong thực tiễn dạy học môn Tin học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x