Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Yếu tố liên quan đến đáp ứng chủ quan sau điều trị

* Yếu tố liên quan đến đáp ứng chủ quan sau điều trị

Tải bản đầy đủ - 0trang

83Đáp ứng

Đặc điểmKhơngSớ Tỷ lệ Sớ Tỷ lệ

BN (%) BN (%)N3218,2981,8N1,21240,01860,0T41338,22161,8T2,3114,3685,7IV1435,92564,1III002100933,31866,7535,7964,3>60350,0350,0≤601131,42468,6PS khi nhập

việnPS=1763,6436,4PS=0723,32376,7Tuân thủ

HTTrKéo dài350,0350,0Đúng đợt1131,42468,6Tuân thủ

HXTĐTKéo dài654,5545,5Đúng đợt826,72273,3Biểu hiện đến >3 tháng

vào viện

≤3 tháng1152,41047,6315,01785,01350,01350,0Giai đoạn N

Giai đoạn T

Giai đoạn

bệnhTS ́ng rượu, Có

hút th́c

Khơng

Độ tuổiĐáp ứng chủ

quan sau

HTTR

TổngMột phần

Hồn

tồn16,71493,31434,22765,9p0,275

0,389

0,879

0,394

0,026

0,394

0,095

0,0120,020OR

0,33

(0,03-2,09)

3,71

(0,37-183,74)

0,9

(0,19-4,50)

2,18

(0,25-18,68)

5,75

(1,04-34,01)

2,18

(0,38-12,58)

3,3

(0,78-13,88)

6,23

(1,40-27,84)

14

(1,60-122,56)Nhận xét:

Chúng tôi đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới đáp ứng chủ quan sau khi kết

thúc cả liệu trình điều trị. Kết quả điều trị cho thấy đã có 27 bệnh nhân đáp

ứng chủ quan và 14 bệnh nhân không đáp ứng sau điều trị.84Khi phân tích các yếu tớ ảnh hưởng tới đáp ứng chủ quan sau điều trị thì

thời gian từ lúc có biểu hiện đến khi nhập viện và thể trạng khi nhập viện có

ảnh hưởng có ý nghĩa đến đáp ứng chủ quan sau điều trị (p<0,05). Biểu hiện

bệnh đến khi nhập viện ít hơn 3 tháng thì khả năng đáp ứng sau điều trị tớt

hơn. Tương tự tồn trạng tớt (PS =0) khi nhập viện cũng cho kết quả đáp ứng

tốt hơn.

Các yếu tố khác (giai đoạn khới u/bệnh có ảnh, thói quen sinh hoạt và độ

tuổi, tn thủ liệu trình điều trị) ảnh hưởng khơng đáng kể đến kết quả điều trị

(p > 0.05).85*Một vài yếu tố liên quan đến đáp ứng khách quan sau HTTr

Bảng 3.20. Yếu tố liên quan đến đáp ứng khách quan

sau HTTr

Đáp ứngKhơng

SớBNTỷ lệ

(%)Sớ

BNTỷ lệ

(%)N319,11090,9N1-2826,72273,3T4926,52573,5T2-3007100Giai đoạn

bệnhIV923,13076,9III002100́ng rượu,

hút th́c622,22177,8Khơng321,41178,6>60350,0350,0<60617,12982,9733,31466,7210,01890,0Đặc điểm

Giai đoạn N

Giai đoạn TĐộ tuổi<3 tháng

Biểu hiện

đến vào viện >3 tháng

Tuân thủ

HTTrKéo dài233,3466,7Đúng đợt720,02880,0PS khi nhập

việnPS=1545,5654,6PS=0413,32686,7922,03278,0TổngpOR

(95%CI)0,40080,28

(0,03-2,50)----0,64031,05

(0,22-5,02)0,10754,83

(0,78-30,01)0,1300

0,5969

0,04194,5

(0,81-25,12)

2,00

(0,3-13,2)

5,42

(1,11-26,47)Nhận xét:

Ảnh hưởng đến đáp ứng khách quan sau HTTr trong 32 bệnh nhân

(78%) có đáp ứng là toàn trạng khi bệnh nhân nhập viện (p<0,05). Nếu tồn

trạng nhập viện PS = 0 thì khả năng đáp ứng sau HTTr tốt hơn. Uống rượu,86hút thuốc, độ tuổi, tuân thủ điều trị và biểu hiện khi vào viện có ảnh hưởng

khơng đáng kể (p > 0.05).

Bảng 3.21. Yếu tố liên quan đến đáp ứng khách quan

sau HXTĐT

Đáp ứng

Đặc điểm

Giai đoạn N

Giai đoạn T

Giai đoạn bệnh

Uống rượu, hút

thuốc

Độ tuổiTuân thủ HXTĐT

PS khi nhập viện

PS sau HTTr

Đáp ứng khách

quan sau HTTrSớ Tỷ lệ Sớ Tỷ lệ

BN (%) BN

3872,7N1-213 43,3 1756,7T413 38,2 2161,8T2-33457,1IV15 38,5 2461,5III1150,011 40,7 1659,3Khơng535,7964,3>60350,0350,0<6013 37,1 2262,9942,9 1257,1735,0 1365,0Kéo dài027,342,9

50,06100Đúng đợt 16 45,7 1954,3Kéo dài436,4Đúng đợt 930,0 2170,0PS=1654,6545,4PS=010 33,3 2066,7PS≥116 45,7 1954,3PS=0006100Khơng777,8222,2928,1 2371,970

63,6p(%)N3Biểu hiện đến khi <3 tháng

vào viện

>3 tháng

Tuân thủ HTTrKhông0,478

0,569OR

(95%CI)

0,49

(0,07-2,64)

0,83

(0,12-6,59)--0,5131,24

(0,27-6,04)0,662

0,7513

0,0743

0,287

0,0171,69

(0,19-14,41)

1,39

(0,39-4,92)

4,08

(0,95-17,51)

2,4

(0,47-12,44)

8,94

(1,28-100,0)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Yếu tố liên quan đến đáp ứng chủ quan sau điều trị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×