Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Tác dụng không mong muốn ngoài hệ tạo huyết

* Tác dụng không mong muốn ngoài hệ tạo huyết

Tải bản đầy đủ - 0trang

77783.1.4. Theo dõi di căn và sống thêm sau điều trị

* Theo dõi di cănDi căn; 2.7Không di căn; 7.3Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ bệnh nhân có di căn/ung thư thứ hai sau điều trị

Nhận xét:

Trong quá trình theo dõi phát hiện 11 bệnh nhân có di căn/ ung thư thứ

hai sau điều trị chiếm 26,8%.Biểu đồ 3.6. Thời gian bệnh nhân có di căn/ ung thư thứ hai sau điều trị79Nhận xét:

Thời gian di căn trung bình là 33,99 tháng (95%CI 26,4- 41,56), sai số

chuẩn là 3,87. Trong nghiên cứu này, chúng tơi khơng phân tích được các yếu

tớ ảnh hưởng đến di căn trong quá trình điều trị.

Bảng 3.15. Vị trí di căn và ung thư thứ hai sau điều trị

Vị tríSố BN (n)Tỷ lệ (%)Thực quản12,4Sàn miệng12,4Trung thất12,4Xương12,4Gan12,4Nền sọ12,4Phổi512,2Không di căn3073,241100Tổng

Nhận xét:Trong số 41 bệnh nhân, trong quá trình theo dõi phát hiện 11 bệnh nhân

di căn hoặc xuất hiện ung thư thứ hai chiếm 26,8%. Hầu hết vị trí di căn là

phổi với 12,2%.

* Theo dõi sống thêm80Sống khơng bệnh; 1.0Sống có có bệnh; 2.2Tử vong; 6.8Biểu đồ 3.7. Theo dõi sống thêm sau điều trị

Nhận xét: Theo dõi 41 bệnh nhân sau 3 năm tỷ lệ còn sớng là 13 BN (31,7%),

trong đó 4 BN sớng khơng bệnh (9,8%) và 9 BN sớng có bệnh (21,9%). Nếu chỉ

tính 13 BN còn sớng thì sớng khơng bệnh có 4 BN chiếm 30,8%.

Bảng 3.16. Sống thêm theo giai đoạn bệnh

Giai đoạn bệnh

Sống thêmTổng

Số BNIIIIVaIVbST có bệnh081921,9ST khơng bệnh12149,8BN tử vong113142863,82231641100Tổng số BN(n)Tỷ lệ (%)Nhận xét:

Giai đoạn III: có 1BN còn sớng khơng bệnh (50%) trong sớ 2 BN

nghiên cứu.81Giai đoạn IVa: có 10BN còn sớng (43,5%) trong sớ 23BN nghiên cứu

trong đó có 2 BN sớng khơng bệnh.

Giai đoạn IVb: có 2 BN còn sớng (12,5%) trong sớ 16 BN nghiên cứu

trong đó có 1BN sớng khơng bệnh.

Bảng 3.17. Nguyên nhân tử vong chính ở bệnh nhân

Nguyên nhânSố BN (n)Tỷ lệ (%)Di căn1035,7Tái phát517,9Suy kiệt1346,428100Tổng

Nhận xét:Trong số 28 bệnh nhân tử vong, 46,4% số bệnh nhân tử vong là do suy

kiệt, gần 35,7% là do di căn và chỉ có 17,9% là do bệnh tái phát. Như vậy tử

vong do nguyên nhân di căn và suy kiệt là chủ yếu.

Bảng 3.18. Sống thêm toàn bộ theo thời gian theo dõi

Thời gian sốngSố BN (n)Tỷ lệ (%)Sau 12 tháng1536,6Sau 24 tháng922,0Sau 36 tháng512,2Nhận xét:

Theo dõi sớng thêm tồn bộ qua quá trình điều trị cho thấy tỷ lệ sống

thêm sau 12 tháng theo dõi là 36,6%, sau 24 tháng là 22% và sau 36 tháng là

12,2%.82Biểu đồ 3.8. Thời gian sống thêm

Nhận xét:

Thời gian theo dõi trung bình 41BN là 15,9±12,0 tháng (4,8±49,3 tháng).

Thời gian sống thêm trung bình là 20,2 tháng, lớn nhất là 33,3 tháng, nhỏ

nhất là 5,9 tháng. Trong 12 tháng đầu sau điều trị, BN có tỷ lệ tử vong cao. Sau

đó tỷ lệ tử vong dường như chậm lại.

3.2. MỘT VÀI YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ3.2.1. Một vài yếu tố liên quan đến hiệu quả hoá trị trước phác đồ TC kết

hợp hoá xạ trị đồng thời

* Yếu tố liên quan đến đáp ứng chủ quan sau điều trị

Bảng 3.19. Yếu tố liên quan đến đáp ứng chủ quan sau

điều trị83Đáp ứng

Đặc điểmKhơngSớ Tỷ lệ Sớ Tỷ lệ

BN (%) BN (%)N3218,2981,8N1,21240,01860,0T41338,22161,8T2,3114,3685,7IV1435,92564,1III002100933,31866,7535,7964,3>60350,0350,0≤601131,42468,6PS khi nhập

việnPS=1763,6436,4PS=0723,32376,7Tuân thủ

HTTrKéo dài350,0350,0Đúng đợt1131,42468,6Tuân thủ

HXTĐTKéo dài654,5545,5Đúng đợt826,72273,3Biểu hiện đến >3 tháng

vào viện

≤3 tháng1152,41047,6315,01785,01350,01350,0Giai đoạn N

Giai đoạn T

Giai đoạn

bệnhTS ́ng rượu, Có

hút th́c

Khơng

Độ tuổiĐáp ứng chủ

quan sau

HTTR

TổngMột phần

Hồn

tồn16,71493,31434,22765,9p0,275

0,389

0,879

0,394

0,026

0,394

0,095

0,0120,020OR

0,33

(0,03-2,09)

3,71

(0,37-183,74)

0,9

(0,19-4,50)

2,18

(0,25-18,68)

5,75

(1,04-34,01)

2,18

(0,38-12,58)

3,3

(0,78-13,88)

6,23

(1,40-27,84)

14

(1,60-122,56)Nhận xét:

Chúng tôi đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới đáp ứng chủ quan sau khi kết

thúc cả liệu trình điều trị. Kết quả điều trị cho thấy đã có 27 bệnh nhân đáp

ứng chủ quan và 14 bệnh nhân không đáp ứng sau điều trị.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Tác dụng không mong muốn ngoài hệ tạo huyết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×