Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Hệ thống quản lý chất lượng Q-Base

VI. Hệ thống quản lý chất lượng Q-Base

Tải bản đầy đủ - 0trang

với khách hàng, kiểm soát thành phẩm, xem xét đánh giá nội

bộ, kiểm soát tài liệu, đào tạo, cải tiến chất lượng. Hệ thống QBase là tập hợp các kinh nghiệm quản lý chất lượng đã được

thực thi tại New Zealand và một số quốc gia khác như

AUSTRALIA, Canada, Thuỵ Ðiển, Ðan Mạch. Các nước trong khối

ASEAN cũng rất quan tâm đến Q-Base.

Hệ thống chất lượng Q-Base chưa phải là tiêu chuẩn quốc

tế như ISO 9000 nhưng đang được thừa nhận rộng rãi, làm

chuẩn mực để chứng nhận các hệ thống đảm bảo chất lượng.

Hệ thống Q-Base sử dụng chính các nguyên tắc của ISO9000

nhưng đơn giản và dễ hiểu hơn. Hệ thống đảm bảo chất lượng

theo mơ hình ISO 9000, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, khó

thực hiện và phức tạp, đặc biệt đối với các xí nghiệp vừa và

nhỏ. Hệ thống Q-Base là lý tưởng đối với các công ty đang chập

chững trên con đường chất lượng và những công ty nhỏ là đơn

vị cung cấp hay nhận thầu cho các công ty lớn. Mặc dù đơn giản

và dễ áp dụng, nhưng Hệ thống Chất lượng Q-Base có đầy đủ

những yếu tố cơ bản của một Hệ thống Chất lượng, giúp doanh

nghiệp kiểm soát được các lĩnh vực chủ chốt trong hoạt động

của mình. Nó tập trung vào việc phân công trách nhiệm và giao

quyền hạn và khiến cho mọi nhân viên chịu trách nhiệm về

hành động của mình.

Hệ thống Q.Base được áp dụng trong các trường hợp:

-Hướng dẫn để quản lý chất lượng trong các trường hợp;

Theo hợp đồng giữa công ty và khách hàng (bên thứ nhất và

bên thứ hai);

Chứng nhận của bên thứ ba Hệ thống chất lượng Q.Base

bao gồm 7 điều khoản chính-Quản lý hệ thống chất lượng

Kiểm soát các tài liệu chủ yếu

Yêu cầu của khách hàng

19-Mua hàng

Ðào tạo và hướng dẫn cơng việc.

Kiểm tra kiểm sốt cơng việc khơng phù hợp tiêu chuẩn

Cải tiến chất lượng

Lợi ích của việc áp dụng và được chứng nhận phù hợp QBase: Ðạt được chứng nhận phù hợp Q-Base, các tổ chức có

những lợi ích sau đây:·

1. Ðối ngoại:

Một hệ thống chất lượng có hiệu quả trở thành một ưu thế

trong môi trường cạnh tranh hiện nay. ·

2. Ðối nội:

Tăng lợi nhuận nhờ việc hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm chi

phí bảo trì, tái chế giảm lãng phí

Cải tiến việc kiểm sốt các q trình chủ yếu.

Tăng cường kỷ luật lao động.

3. Xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng Q.Base

Xây dựng hệ thống chất lượng Q.Base có thể được tiến

hành theo các giai đoạn sau:

3.1 Giai đoạn 1. Phân tích tình hình và lập kế hoạch.-Lãnh đạo công ty xác định rõ vai trò của chất lượng và định-hướng hoạt động của cơng ty.

Lãnh đạo có quyết tâm xây dựng và áp dụng hệ thống chất-lượng trong công ty.

Tổ chức quản lý việc xây dựng và thực hiện HTCL thông qua-việc thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai.

Xây dựng nhận thức về Q-Base trong công ty, tổ chức việc đào-tạo cho các thành viên trong ban chỉ đạo.

Quy định phạm vi áp dụng của HTCL.

Khảo sát hê thống quản lý chất lượng hiện có, các u cầu

chính sách CL, thủ tục, quy định, quy trình cơng nghệ hiện hành-tại các đơn vị.

Lập kế hoạch xây dựng và thực hiện Q-Base, phân công nhiệm

vụ, trách nhiệm và quyền hạn.

203.2 Giai đoạn 2. Xây dựng HTCL và triển khai áp dụng.

-Ðào tạo cho từng cấp về Hệ thống chất lượng Q-Base và về-phương pháp xây dựng các văn bản cho HTCL.

Viết chính sách và mục tiêu CL dựa trên yêu cầu của Q-Base và-mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Viết các thủ tục và chỉ dẫn công việc theo các điều của Q-Base.

Viết sổ tay chất lượng của công ty.

Ðào tạo về các phương pháp và thủ tục đã được thành lập cho-các thành viên có liên quan.

Cơng bố chính sách CL và chỉ thị của công ty về việc thực hiện-các yêu cầu của HTCL.

Quyết định ngày áp dụng hệ thống mới và gửi hướng dẫn thực-hiện. Có thể áp dụng thí điểm.

Thử nghiệm Hệ thống mới trong một thời gian.

3.3 Giai đoạn 3: Hồn chỉnh.-Cơng ty tổ chức đánh giá nội bộ để khẳng định sự phù hợp và-hiệu lực của hệ thống chất lượng.

Công ty đề xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục.

Cơng ty có thể nhờ một tổ chức bên ngồi, có thể là tổ chức-chứng nhận, đến đánh gía sơ bộ.

Ðề xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục.

Làm đơn xin chứng nhận.

VII. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM (Total

Quality management)

TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định

hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên

và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn

khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của cơng ty và của xã

hội.

Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả

mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của

TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó

cung cấp một hệ thống tồn diện cho cơng tác quản lý và cải

21tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự

tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất

lượng đã đề ra.

Các đặc điểm chung của TQM trong quá trình triển khai

thực tế hiện nay tại các cơng ty có thể được tóm tắt như sau:

-Chất lượng định hướng bởi khách hàng

Vai trò lãnh đạo trong cơng ty

Cải tiến chất lượng liên tục

Tính nhất thể, hệ thống

Sự tham gia của mọi cấp, mọi bộ phận, nhân viên

Sử dụng các phương pháp tư duy khoa học như kỹ thuật thống

kê, vừa đúng lúc.

1. Các đặc trưng cơ bản của TQM-Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của tất cả mọi người

Chú ý đến mối quan hệ với các lợi ích xã hội: tất cả mọi người-đều có lợi

Chú ý đến giáo dục và đào tạo: Chất lượng bắt đầu bằng đào-tạo và kết thúc cũng bằng đào tạo

Dựa trên chế độ tự quản (self- control) – chất lượng không được-tạo nên bởi sự kiểm tra mà bởi sự tự giác

Chú ý đến việc sử dụng các dữ liệu quản lý dựa trên sự kiên-(management by fact)

Quản lý và triển khai chính sách: xây dựng và triển khai hệ-thống chính sách trên tồn cơng ty

Hoạt động nhãm chất lượng: thúc đẩy ý thức tự quản và hợp tác-của người lao động

Chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng: khuyến khích các ý tưởng sáng-tạo và cải tiến

Xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ: đảm bảo hệ thống

chất lượng hoạt động thơng suốt và thực hiện chính sách và kế-hoạch chất lượng

Sử dụng các phương pháp thống kê: thu thập và phân tích dữ

liệu về sản phẩm và quá trình.

2. Hiệu quả TQM mang lại

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Hệ thống quản lý chất lượng Q-Base

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×