Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

-53-MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................................................2

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.............4

1.1. Cục Đầu Tư Nước Ngoài – Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư...................................................................4

1.1.1.Cơ cấu tổ chức......................................................................................................................4

1.1.1.1.Lãnh đạo:.......................................................................................................................4

1.1.1.2.Bộ máy giúp việc Cục trưởng........................................................................................4

1.1.1.3.Các đơn vị trực thuộc Cục.............................................................................................5

1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn........................................................................................6

1.1.2.1.Làm đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động đầu tư nước ngồi và đầu tư ra

nước ngồi; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ và các Bộ, ngành, địa phương soạn

thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài trong từng thời kỳ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung

của cả nước để trình cấp có thẩm quyền quyết định; kiến nghị việc điều chỉnh trong trường

hợp cần thiết..............................................................................................................................6

1.1.2.2.Về công tác tổng hợp, đánh giá tình hình đầu tư:........................................................6

1.1.2.3.Về cơng tác xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách..............................6

1.1.2.4.Về quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài..................7

1.1.2.5.Về xúc tiến đầu tư..........................................................................................................8

1.1.2.6.Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ làm cơng tác đầu tư nước ngồi; phối hợp thực hiện công tác thi đua khen thưởng

đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thuộc thẩm quyền................................8

1.1.2.7.Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân

cấp của Bộ..................................................................................................................................8

1.1.2.8.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao...................8

1.2.Các hoạt động thu hút vốn FDI của Mỹ vào Việt Nam................................................................9

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ FDI CỦA MỸ VÀO VIỆT NAM...........................11

2.1. Thực trạng và xu hướng đầu tư của Hoa Kỳ ở nước ngoài......................................................11

2.1.1. Thực trạng nền kinh tế Hoa Kỳ thời gian qua...................................................................11-54-2.1.2. Tình hình đầu tư của Hoa Kỳ ở nước ngồi nói chung.....................................................12

2.1.2.1. Một số đặc điểm và xu hướng cùa đầu tư Hoa Kỳ:...................................................13

2.1.2.2.Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.....................14

2.2.Thực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư FDI của Mỹ vào Việt Nam.....................................18

2.2.1. Giai đoạn trước 1986........................................................................................................18

2.2.2. Giai đoạn 1986 – 2000.......................................................................................................18

*Theo lĩnh vực đầu tư:............................................................................................................20

*Về địa bàn đầu tư:.................................................................................................................22

*Theo hình thức đầu tư...........................................................................................................23

2.2.3.Giai đoạn từ 2001 – 2007...................................................................................................27

2.2.4.Giai đoạn 2007- 2009.........................................................................................................30

2.3.Các hoạt động thu hút FDI Hoa Kỳ vào Việt Nam.....................................................................36

2.3.1.Các hoạt động của FIA........................................................................................................36

2.3.2.Các hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương.................................................................38

2.4.Đánh giá việc thu hút FDI của Hoa Kỳ vào Việt Nam................................................................44

2.4.1.Thành công..........................................................................................................................44

2.4.2.Hạn chế...............................................................................................................................44

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế.....................................................................................45

CHƯƠNG 3: TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐÀU TƯ FDI CỦA MỸ VÀO VIỆT

NAM......................................................................................................................................................46

3.1. Triển vọng đầu tư FDI của Mỹ tại Việt Nam.............................................................................46

3.2.Một số giải pháp định hướng cho thu hút vốn FDI từ Mỹ vào Việt Nam trong tương lai.......49

KẾT LUẬN..............................................................................................................................................51

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................................52DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU-55-BẢNG 1: ĐẦU TƯ FDI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1988 – 2006....18

BẢNG 2: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA HOA KỲ VÀO VIỆT NAM (19862000) THEO NGÀNH............................................................................... 20

BẢNG 3: FDI CỦA MỸ VÀO VIỆT NAM (1986-2000) THEO LÃNH

THỔ........................................................................................................... 22

BẢNG 4: HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA MỸ VÀO VIỆT

NAM (1986-2000) .................................................................................... 23

BẢNG 5: ĐẦU TƯ CỦA MỸ VÀO VIỆT NAM (TÍNH ĐẾN 2001)........25

BẢNG 6: TOP 20 NHÀ ĐẦU TƯ (08/2007).............................................31

BIỂU 1: FDI TỪ HOA KỲ VÀO KHU VỰC CHÂU Á-THÁI BÌNH

DƯƠNG (1976-2003)................................................................................ 28

BIỂU 2: TOP 20 NHÀ ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM (1998-2007).............29

BIỂU 3: SỰ TĂNG NHANH FDI CỦA MỸ............................................34LỜI CẢM ƠN-56-Để có thể hồn thành tốt khóa luận cuối khóa này, trước hết, tơi xin

gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Giảng viên, Tiến sĩ Mai Thế Cường của

Khoa Thương mại và Kinh tế Quốc tế, người đã rất tận tình hướng dẫn và

đóng góp nhiều ý kiến đáng q cho tơi trong suốt thời gian qua. Tơi cũng xin

bày tỏ lòng biết ơn của mình tới tất cả các thầy cơ giáo trường Đại Học Kinh

Tế Quốc Dân đã trang bị cho tôi rất nhiều kiến thức quý báu trong gần 4 năm

tôi học tập và trưởng thành dưới mái trường thân thương này. Cuối cùng, tơi

xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã quan tâm chăm sóc và tạo điều kiện thuận

lợi nhất giúp tơi có thể chun tâm nghiên cứu và hồn thành khóa luận này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×