Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

85trạng về kiến trúc cảnh quan tuyến đường còn nhiều vấn đề bất cập, đồng thời

làm rõ những yếu tố tác động đến công tác quản lý kiến trúc cảnh quan, đối

tượng được quản lý gồm cơng trình nhà ở; cơng trình hạ tầng kỹ thuật, cơng

trình tiện ích, hệ thống cây xanh, biển hiệu quảng cáo, màu sắc vật liệu,…Từ

đó, đề xuất các giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn,

TP Thái Nguyên nhằm đảm bảo theo quy hoạch đã được phê duyệt.Bên cạnh

đó, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất cũng như tính thẩm mỹ cảnh quan, giúp

tuyến đường trở thành tuyến đường đô thị kiểu mẫu trên địa bàn TP Thái

Nguyên là một nội dung tham khảo để góp phần cải thiện quản lý cảnh quan

cho các tuyến phố trên toàn thành phố phát triển theo đúng định hướng TP

sinh thái như đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2035 đã đề ra.

Kiến nghị

Trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế, xã hội, Việt Nam nói

chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng đang ngày càng học tập và phát huy

những giá trị to lớn trên thế giới vào công cuộc quy hoạch và quản lý đô thị

được văn minh, bền vững và gắn liền với tiêu chí khơng gian xanh. Tuy

nhiên, việc quản lý kiến trúc cảnh quan, khơng gian xanh hiện nay vẫn còn có

những bất cập và không hợp lý như văn bản chồng chéo, bổ sung quá nhiều

lần, nhiều nội dung không được đề cập, trong khi có nhiều nội dung đã đề cập

thì lại q dàn trải, khơng có tính chất dài hạn hay đón đầu, và phù hợp với

thực tiễn. Vì vậy, tác giả xin có một số kiến nghị như sau:

- Về phía nhà nước: Ban hành các quy chế, quy định và nghị định thống

nhất, phù hợp với nội dung phát triển, tránh các sửa đổi bổ sung quá nhiều

lần, khiến cho thực tế chưa kịp thay đổi theo Nghị định cũ thì đã có những

quy định hoặc nghị định mới ra, chồng chéo và làm cho các cơ quan ban

ngành địa phương khó theo kịp.86- Đối với tỉnh Thái Nguyên và các sở ban ngành liên quan: Tiến hành

phát triển những thiết kế đơ thị kiểu mẫu để từ đó có thể áp dụng, học tập và

rút kinh nghiệm cho việc triển khai tại địa phương của mình, từ đó ban hành

và triển khai cho các khu vực trọng điểm của thành phố và của cả Tỉnh.

Nhanh chóng hồn thiện quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan cho tuyến

đường Bắc Sơn nỏi riêng và các tuyến đường chính trong thành phố để có cơ

chế làm việc hiệu quả nhất. Tạo cơ chế về tài chính để cùng chủ đầu tư xử lý

những vấn đề tồn tại nổi cộm như: xử lý kiến trúc cảnh quan cho các cơng

trình cũ để phù hợp hơn với các cơng trình mới như trong trường hợp tuyến

đường Bắc Sơn tại vị trí đầu cầu Gia Bẩy.

- Đối với chính quyền địa phương: Tham gia quản lý tích cực và hiệu

quả trong mọi cơng tác, với mơ hình và cách thức cải cách về mặt hành chính

và thủ tục, phòng quản lý đơ thị thành phố và Sở Xây dựng theo phân cấp

kiểm soát nghiêm việc cấp phép xây dựng, tránh giao cho chủ đầu tư nhưng

thiếu kiểm sốt có thể dẫn tới ảnh hưởng đến cảnh quan mà có thể mất nhiều

kinh phí để khắc phục sau này. Liên hệ và tạo động lực cho cộng đồng cư dân

tham gia vào công tác quản lý kiến trúc cảnh quan của tuyến đường để tăng

cường sự quan tâm cũng như chủ động của họ, cũng như ý thức. Đồng thời

chính quyền địa phương có thể tăng cường các hoạt động đầu tư xây dựng, ưu

tiên nguồn vốn hàng năm cho các cơng trình cảnh quan đơ thị thành phố nói

chung và cho tuyến đường Bắc Sơn nói riêng.

- Về phía chủ đầu tư cần phối hợp với chính quyền các cấp tạo cơ chế

về tài chính để có phương án chỉnh trang mặt đứng các cơng trình cũ trên

đường Bắc Sơn tại nút giao với đường Bắc Kạn để phù hợp hơn với các cơng

trình xây mới trên cùng tuyến phố tạo cảnh quan đẹp cho toàn tuyến.87DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Việt

1. Bộ Xây dựng (2008), QCXDVN 01: 2008/BXD – Quy chuẩn xây dựng

Việt Nam – Quy hoạch xây dựng.

2. Bộ Xây dựng (2014), QCVN 10 : 2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuậtFormatted: Vietnamese (Vietnam)quốc gia - Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử

dụng.

3. Bộ Xây dựng (2016), QCVN 07 : 2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuậtFormatted: Vietnamese (Vietnam)quốc gia - Các cơng trình hạ tầng kỹ thuật.

4. Bộ Xây dựng (2010), Hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiếnFormatted: Vietnamese (Vietnam)trúc đô thị, Thơng tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010.

5. Chính phủ (2010), Về Quản lý cây xanh đô thị, Nghị định số

64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010.

6. Chính phủ (2010), Về Quản lý khơng gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị,

Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

7. Chính phủ (2010), Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch

đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010.

8. Chính phủ (2015), Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây

dựng, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/5/2015.

9. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

đến năm 2035.

10. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết đường Bắc Sơn-Minh Cầu và khuFormatted: Vietnamese (Vietnam)dân cư mới phường Hoàng Văn Thụ.

11. Lê Cao Hải (2016), Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan trục

đường Quang Trung, TP Thái Nguyên, luận văn thạc sỹ, Đại học Kiến

trúc Hà Nội.Formatted: Vietnamese (Vietnam)8812. Phạm Thị Khánh Hòa (2013), Quản lý đơ thị và cơng trình quản lýFormatted: Vietnamese (Vietnam)khơng gian kiến trúc cảnh quan đơ thị Chí Linh, TP Vũng Tàu, luận văn

thạc sỹ, Đại học Kiến trúc Hà Nội.

13. Nguyễn Quốc Huy (2015), Đánh giá cơng tác bồi thường giải phóngFormatted: Vietnamese (Vietnam)mặt bằng dự án đường Bắc Sơn – Minh Cầu (đoạn nối đường Bắc Sơn)

và khu dân cư số 1 Hoàng Văn Thụ-TP Thái Nguyên, chuyên đề thực

tập tốt nghiệp, Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên.

14. Nguyễn Đắc Hưng (2016), Quản lý không gian kiến trúc cảnh quanFormatted: Vietnamese (Vietnam)hai bên tuyến đường Tố Hữu – Thành phố Hà Nội, luận văn thạc sỹ,

Đại học Kiến trúc Hà Nội.

15. Quốc hội (2012), Luật Quảng cáo, số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012Formatted: Vietnamese (Vietnam)16. Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị, số 30/2009/QH12 ngàyFormatted: Vietnamese (Vietnam)17/6/2009.

17. Quốc hội (2014), Luật Xây Dựng, số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014.Formatted: Vietnamese (Vietnam)18. Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định phê duyệt điều chỉnh quyFormatted: Vietnamese (Vietnam)hoạch chung Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035,

Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016.

19. Trần Thị Tuyến (2015), Nghiên cứu cảnh quan cho định hướng khôngFormatted: Vietnamese (Vietnam)gian phát triển nông lâm nghiệp huyện miền núi Châu Quỳ, tỉnh Nghệ

An, Luận án tiến sỹ, Đại học khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia HàFormatted: Vietnamese (Vietnam)Nội.

20. UBND thành phố Thái Nguyên ( 2014), Ban hành quy chế quản lý quy

hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Thái Nguyên, Quyết định sốFormatted: Vietnamese (Vietnam)

Formatted: Vietnamese (Vietnam)2669/2014/QĐ-UBND, ngày 14/3/2014.

21. UBND tỉnh Thái Nguyên (2015), Ban hành trách nhiệm quản lý cây

xanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Quyết định số 12/2009/QĐUBND, ngày 27/4/2009.Formatted: Vietnamese (Vietnam)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×