Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Luận văn: Nguyễn Văn Việt.

Luận văn: Nguyễn Văn Việt.

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ XÂY DỰNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘINGUYỄN VĂN VIỆT

KHÓA: 2015 - 2017QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

TUYẾN ĐƯỜNG BẮC SƠN - TP THÁI NGUN

Chun ngành: Quản lý đơ thị và cơng trình

Mã số: 60.58.10.06LUẬN VĂN THẠC SỸ: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNHNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TS.KTS.VƯƠNG HẢI LONGHà Nội – 2016BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ XÂY DỰNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘINGUYỄN VĂN VIỆT

KHÓA: 2015 - 2017QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

TUYẾN ĐƯỜNG BẮC SƠN - TP THÁI NGUYÊN

Chuyên ngành: Quản lý đơ thị và cơng trình

Mã số: 60.58.10.06LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNHNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TS.KTS.VƯƠNG HẢI LONGXÁC NHẬN

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂNHà Nội, 2016LỜI CẢM ƠNTrong thời gian được học tập nghiên cứu cùng tập thể lớp CH15QL3

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ,

hướng dẫn của các quý thầy, q cơ, gia đình, bạn bè cùng các tổ chức, cơ

quan để có được thành quả là luận văn nghiên cứu này.

Trước tiên, tôi xin gửi lời trân trọng cám ơn đến thầy giáo TS.KTS

Vương Hải Long, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo, góp ý kiến quý báu

và ln động viên, khích lệ tơi trong suốt q trình thực hiện luận văn.

Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu nhà

trường, các quý thầy cô đang công tác tại Khoa Sau đại học, các quý thầy cô

tham gia giảng dạy và tập thể lớp CH15QL3 đã nhiệt tình giúp đỡ tơi trong

suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gian đình, bạn bè, đồng nghiệp và

các tổ chức, cơ quan đã động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện cũng như cung

cấp các số liệu nghiên cứu để giúp tơi hồn thành luận văn.

Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn!Tác giảNguyễn Văn ViệtLỜI CAM ĐOANLuận văn “Quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn – TP

Thái Nguyên” là công trình nghiên cứu độc lập của tơi, có số liệu nghiên cứu,

khảo sát theo đúng hiện trạng dự án.

Tôi xin hồn tồn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của

nghiên cứu.Tác giảNguyễn Văn ViệtMỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................

LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................

MỤC LỤC .......................................................................................................

DANH BẠ CÁC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................

DANH MỤC HÌNH MINH HỌA, SƠ ĐỒ .......................................................

MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1

1. Sự cấp thiết của đề tài nghiên cứu .......................................................... 1

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................... 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................... 3

4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 4

5. Đóng góp của đề tài nghiên cứu.............................................................. 4

6. Những thuật ngữ khoa học dùng trong luận văn ..................................... 5

7. Kết cấu của luận văn............................................................................... 6

CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH

QUAN TUYẾN ĐƯỜNG BẮC SƠN, TP THÁI NGUYÊN........................... 7

1.1. Khái quát về khu vực tuyến đường Bắc Sơn - TP Thái Nguyên .... 7

1.1.1. Khái quát quá trình phát triển kiến trúc đơ thị của TP Thái Ngun

............................................................................................................... 7

1.1.2. Q trình phát triển của tuyến đường Bắc Sơn - TP Thái Nguyên

............................................................................................................. 10

1.2. Thực trạng kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn- TP Thái

Nguyên .................................................................................................... 12

1.2.1. Hiện trạng phân vùng cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn - TP Thái

Nguyên ................................................................................................. 12

1.2.2. Hiện trạng các cơng trình kiến trúc tuyến đường Bắc Sơn - TP

Thái Nguyên ......................................................................................... 15

1.3. Thực trạng quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn TP Thái Nguyên...................................................................................... 23

1.3.1. Thực trạng công tác lập quy hoạch và thiết kế đô thị .................. 23

1.3.2. Thực trạng công tác quản lý KTCQ tuyến đường Bắc Sơn - TP

Thái Nguyên ......................................................................................... 24

1.3.3. Thực trạng bộ máy quản lý KTCQ tuyến đường Bắc Sơn ........... 251.3.4. Thực trạng sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý

KTCQ tuyến đường Bắc Sơn - TP Thái Nguyên ................................... 26

1.4. Những nghiên cứu liên quan đến đề tài .......................................... 27

1.5. Những vấn đề tồn tại cần tập trung nghiên cứu ............................ 29

CHƯƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ KIẾN

TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN ĐƯỜNG BẮC SƠN ................................... 33

2.1. Cơ sở lý thuyết trong công tác quản lý kiến trúc cảnh quan......... 33

2.1.1. Cơ sở lý thuyết của kiến trúc cảnh quan ...................................... 33

2.1.2. Cơ sở lý thuyết và nội dung của công tác quản lý kiến trúc cảnh

quan...................................................................................................... 34

2.1.3. Sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý kiến trúc cảnh

quan...................................................................................................... 36

2.2. Cơ sở pháp lý về quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc

Sơn........................................................................................................... 40

2.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kiến trúc cảnh quan 40

2.2.2. Định hướng quy hoạch, quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý quy

hoạch kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn.................................. 43

2.2.3. Quản lý kiến trúc cảnh quan ....................................................... 44

2.2.4. Thiết kế và quy hoạch đô thị ....................................................... 46

2.2.5. Những nguyên tắc chung về công tác quản lý kiến trúc cảnh quan

tuyến đường Bắc Sơn ........................................................................... 49

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quản tuyến đường Bắc

Sơn, TP Thái Nguyên ............................................................................. 50

2.3.1. Yếu tố điều kiện tự nhiên ............................................................ 50

2.3.2. Yếu tố kinh tế - văn hóa – xã hội ................................................ 51

2.3.3. Yếu tố khoa học kỹ thuật – công nghệ ........................................ 51

2.4. Các bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước về công tác quản lý

kiến trúc cảnh quan tuyến đường.......................................................... 52

2.4.1. Các bài học kinh nghiệm trong nước........................................... 52

2.4.2. Các bài học kinh nghiệm nước ngoài .......................................... 58

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN

ĐƯỜNG BẮC SƠN TP THÁI NGUYÊN .................................................... 61

3.1. Quan điểm, nguyên tắc quản lý kiến trúc cảnh quan .................... 613.1.1. Quan điểm .................................................................................. 61

3.1.2. Nguyên tắc .................................................................................. 62

3.2. Giải pháp cho từng đối tượng của kiến trúc cảnh quan ................ 63

3.2.1. Giải pháp quản lý cơng trình nhà ở ............................................. 64

3.2.2. Giải pháp quản lý cơng trình cơng cộng ...................................... 66

3.2.3. Cơng trình quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật ........................... 67

3.2.4. Giải pháp quản lýcây xanh đô thị, kè chắn đất cho các khu vực gò

đồi chênh cao hai bên đường ................................................................ 67

3.2.5. Giải pháp quản lý sử dụng biển hiệu, biển quảng cáo.................. 70

3.2.6. Giải pháp quản lý vỉa hè ............................................................. 71

3.2.7. Giải pháp quản lý các tiện ích đơ thị ........................................... 72

3.3. Giải pháp hồn thiện bộ máy và tổ chức bộ máy thực hiện công tác

quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn, TP Thái Nguyên 73

3.3.1. Hoàn thiện bộ máy quản lý kiến trúc cảnh quan .......................... 73

3.3.2. Hoàn thiện cơ chế quản lý kiến trúc cảnh quan ........................... 75

3.4. Tổ chức thực hiện ............................................................................ 79

3.4.1. Lập kế hoạch thực hiện ............................................................... 79

3.4.2. Tổ chức hoạt động giám sát thực hiện ......................................... 80

3.4.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý kiến trúc cảnh quan

tuyến đường Bắc Sơn có sự tham gia của cộng đồng. ........................... 81

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................ 84

Kết luận ................................................................................................ 84

Kiến nghị .............................................................................................. 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................... 87DANH BẠ CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắtTên đầy đủBXDBộ Xây dựngCPChính phủCTKTCơng trình kiến trúcĐTĐơ thịGPMBGiải phóng mặt bằngKTCQKiến trúc cảnh quanKTSKiến trúc sưNĐCPNghị định chính phủPPhườngQCXDVNQuy chuẩn xây dựng Việt NamQuyết địnhQHQuy hoạchQHCTQuy hoạch chi tiếtTKĐTThiết kế đô thịTNHHTrách nhiệm hữu hạnTPThành phốTSTiến sỹTTGThủ tướngUBỦy banUBNDỦy ban nhân dânDANH MỤC HÌNH MINH HỌA, SƠ ĐỒ

Số hiệu hìnhTên hìnhHình 1.1.Sơ đồ mối quan hệ liên hệ vùngHình 1.2.Hình ảnh các tuyến đường trong khu trung tâm TPHình 1.3.Sơ đồ vị trí tuyến đường Bắc SơnHình 1.4.Mối liên hệ tuyến đường Bắc Sơn - thành phố Thái NguyênHình 1.5.Sơ đồ sử dụng đất tuyến đường Bắc Sơn – Thành phố Thái

Nguyên

Sơ đồ phân vùng nghiên cứu dự kiếnHình 1.6.

Hình 1.7.

Hình 1.8.

Hình 1.9.

Hình 1.10.

Hình 1.11.Hiện trạng cao độ chênh lệch trong đoạn 1, tuy chưa có giải

pháp thiết kế tạo cảnh quan.

Hiện trạng giao thông tại tuyến đường Bắc Sơn

Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại tuyến đường Bắc

Sơn.

Thực trạng vỉa hè tuyến đường Bắc SơnHình 1.13.Một số cơng trình kiến trúc nhà ở của tuyến đường Bắc Sơn,

TP. Thái Ngun

Một số cơng trình thương mại – dịch vụ tuyến đường Bắc

Sơn, TP. Thái Nguyên

Màu sắc các cơng trình trên tuyến đường Bắc SơnHình 1.14.Vật liệu cơng trình trên tuyến đường Bắc SơnHình 1.15.Hiện trạng cây xanh tuyến đường Bắc SơnHình 1.16.Hiện trạng chưa có bố trí, thiết kế, quy hoạch cho các cơng

trình tiện ích như thùng rác, biển quảng cáo công cộng, nhà

chờ xe bt

Sơ đồ mơ hình thực trạng tổ chức hành chính trong công tác

quản lý KTCQ tuyến đường Bắc Sơn, TP Thái NguyênHình 1.12.Hình 1.17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Luận văn: Nguyễn Văn Việt.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×