Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. So sánh số  với các nghiệm của tam thức bậc hai f(x)=ax2+bx+c (a0)

II. So sánh số  với các nghiệm của tam thức bậc hai f(x)=ax2+bx+c (a0)

Tải bản đầy đủ - 0trang

 af()<0 : x1<  < x2

 af()=0 :  là một nghiệm

của f(x)

 af()>0 : Ta tính  nếuS b

0 thì nằm ngoài đoạn [x12; x22],a-S

S

   0,,,,, (  ),, :, ,   x1 �x2

2

Neáu2-S

S

   0,,,,, (  ),, :, , x1 �x2  

Nếu2

2Ví dụ 2 :

So sánh số (-3) với

các nghiệm của

phương trình :

f(x)=2x2+

(m+7)x+3m=0Ví dụ 3 :

Với giá trò nào của m

phương trình :

f(x)=(m1)x2+4mx+3m+10=0

có 2 nghiệm phân biệt

nhỏ hơn (-2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. So sánh số  với các nghiệm của tam thức bậc hai f(x)=ax2+bx+c (a0)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×