Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số Form của chương trình

Một số Form của chương trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.4.Form cập nhật Phòng ban4.5. Form cập nhật Chuyên ngành534.6. Form cập nhật Ngoại ngữ4.7. Form tìm kiếm theo Chức vụ544.8. Form tìm kiếm theo Chuyên ngành4.9. Form tìm kiếm theo Phòng ban554.10. Form tìm kiếm theo giới tính4.11. Một số Form thống kê

Thống kê theo danh sách nhân viên56Thống kê DSNV là đảng viên57Thống kê DSNV là đoàn viên58Thống kê lương nhân viên59Thống kê quá trình làm việc60Thống kê nhân viên được khen thưởng61Thống kê nhân viên bị kỷ luật62Thống kê q trình cơng tác63Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số Form của chương trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×