Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế dữ liệu

Thiết kế dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaNNText10Khố chính2TenNNText30Tên ngơn ngữBảng phòng ban:

STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaPBText10Khố chính2TenPBText30Tên phòng banBảng chức vụ:45STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaCVText10Khố chính2TenCVText2HosoCVNumber30Hệ số chức vụTên chức vụBảng chun ngành:

STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaCNText10Khố chính2TenCNText30Tên chun ngànhBảng Quan hệ gia đình:46STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaCVText10Khố chính2QuanheText50Khóa chính3gioitinhText30Giới tính4NgaysinhDate/Time50Ngày sinh5NghenghiepText30Nghề nghiẹpBảng lương:

STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaNVText10Khố chính2SDBText30Sổ diễn biến lương3BacluongNumber50Bậc lương4LuongcobanNumber50Lương cơ bản5NgaylenluongDate/time30Ngày lên lương6GhichuText50Ghi chúBảngkhenthưởng/kỉ luật:47STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaNVText10Khố chính2SQDText30Sổ quyết định kỷ luật/3HinhthucText50Khen thưởng

Hình thức4LidoText50Lí do5NgayDate/time30Ngày6CapQDText50Cấp quyết địnhBảng q trình làm việc

STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaNVText10Khố chính2SoQDLVText30Sổ quyết định làm việc3TungayDate/time50Từ ngày4DenngayDate/time50Đến ngày5CongviecText30Cơng việcBảng hồ sơnhânviên

STTFieldNameDataTypeFieldZise48Description1MaNVText10Khố chính2HodemText30Họ đệm nhân viên3TenText50Tên4NgaysinhDate/time50Ngày sinh5NoisinhText30Nơi sinh6GioitinhText50Giới tính7DantocText30Dân tộc8TongiaoText30Tơn giáo9SodtNumber30Số điện thoại10soCMNDNumber30Số chứng minh nhân11NoicapText30Nơi cấp12NgaycapDate/time50Ngày cấp13LadoanvienYes/no30Là đồn viên14LadangvienYes/no50Là đản viên15NgayvaodangDate/time30Ngày vào đảng16MaNNText30Mã ngơn ngữ17TrinhdoNNText30Trình độ ngơn ngữ18MaCVText10Mã chức vụ19MaCNText30Mã chun ngành20TrinhdoText30Trình độ21MaPBText30Mã phòng ban49Sơ đồ thực thể liên kết50CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH514. Một số Form của chương trình

4.1. Form chính:4.2. Form cập nhật hồ sơ nhân viên4.3.Form cập nhật Chức vụ524.4.Form cập nhật Phòng ban4.5. Form cập nhật Chuyên ngành53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×