Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh: Chức năng Cập nhật

a) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh: Chức năng Cập nhật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chức vụPhòng banCẬP NHẬT

DANH

MỤCNgoại ngữThơng

tin phản

hồiThơng

tin

u

cầuChun ngànhBỘ PHẬN QUẢN LÝQT làm việcThông

tin

phản

hồiThông

tin

yêu

cầuLương

CẬP NHẬT

HỒ SƠGhi thông tin vào

yêu

NHÂN VIÊN

cầuChức vụKT/KL

QH gia đìnhPhòng banNgoại ngữ

Hồ sơ NVTrong đó: - Chức năng cập nhật danh mục:

BỘ PHẬN QUẢN LÝ37Cập

nhậtCập

nhậtCập

nhậtCập

nhậtCập nhật

Chức vụCập nhật

Chuyên

ngànhCập nhật

Phòng banCập nhật

Ngoại ngữChức vụChuyên ngànhPhòng banNgoại ngữ- Chức năng cập nhật hồ sơ nhân viên38HSNVPhòng banChuyên ngànhCập nhật

HSNVNhân viênNgoại ngữChức vụ

BỘ PHẬN QUẢN LÝCập nhật

QT làm việcCập

nhậtCập

nhậtCập nhật

KT/KLCập nhật

QHGĐCập nhật

LươngHSNV

QT làm việcCập

nhậtCập

nhậtHSNV

KT/KLLươngQHGĐNHÂN VIÊNb) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh: Chức năng Tìm kiếm

Thơng tin về mã nhân viênHồ sơ nhân viên39TK theo

MÃ NHÂN

VIÊNChức vụMã nhân viênThông tin về chức vụTK theo

CHỨC VỤPhòng ban

TK theo

PHỊNG BANChức vụThơng tin về phòng ban

Phòng banBỘ PHẬN QUẢN LÝ

Chun ngànhChun ngànhTK theo

CHUN

NGÀNH

Thơng tin về chuyên ngànhNgoại ngữNgoại ngữTK theo

NGOẠI NGỮThông tin về ngoại ngữGiới tínhTK theo

GIỚI TÍNHThơng tin về giới tínhc) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh: Chức năng Thống kê40Hồ sơ nhân viênY/C TT DS nhân viênThống kê

DS nhân viênThống kê DS nhân viênLươngY/C TT lươngThống kê

LươngThống kê lươngQT làm việc

Thống kê

QT làm việcKhen thưởng/KỉluậtBỘ PHẬN QUẢN LÝ

Y/cTTQTCTY/C TT khen thưởngThống kê

KT/KLThống kê KTY/C TT Đồn/ĐảngThống kê

Đồn/Đảng3.4. Phân tích hệ thống về dữ liệu41Thống kê Đồn/Đảng Khái niệm: Là mơ hình dữ liệu logic được xây dựng trên các khái niệm

logic như: thực thể, kiểu thực thể, thuộc tính và quan hệ.

 Thực thể: Thực thể là một chủ điểm, một nhiệm vụ, một đối tượng hay

một sự kiện đáng quan tâm trong thực tế, kể cả thông tin mà nó lưu trữ là

có ích cho hệ thống.

 Kiểu thực thể: Là tập hợp các thực thể có cùng bản chất được biểu diễn.

 Thuộc tính: Sau khi xác định được kiểu thực thể và thực thể thì ta xét đến

những thông tin nào cần thiết phải được lưu trữ cho mỗi thực thể, đó chính

là các thuộc tính. Các thuộc tính đặc trưng của thực thể thường được biểu

diễn bằng các trường hoặc cột trong bảng.

 Quy tắc xác định các thuộc tính của thực thể:

-Từ tri thức của chính bản thân về thực thể cơng việc chung trong lĩnh

vực mình đang nghiên cứu mà đưa ra thuộc tính trong mỗi thực thể.-Từ người tiếp xúc phỏng vấn.-Từ việc xem xét các bảng biểu, tài liệu liên quan đến lĩnh vực mình

đang nghiên cứu. Liên kết: Là sự kết nối hay liên quan giữa hai hay nhiều thực thể phản ánh

sự ràng buộc về quản lý.

 Kiểu liên kết: Là tập hợp nhiều liên kết có dạng giống nhau giữa các cặp

thực thể. Có 3 kiểu liên kết như sau:

- Liên kết một - một: Một thực thể thuộc kiểu thực thể A liên kết với một

thực thể thuộc kiểu thực thể B và ngược lại.AB42- Liên kết một - nhiều: Một thực thể thuộc kiểu thực thể A liên kết với

nhiều thực thể thuộc kiểu thực thể B.

- Một thực thể thuộc kiểu thực thể B liên kết với một thực thể thuộc kiểu

thực thể A.

ABLiên kết nhiều - nhiều: Một thực thể thuộc kiểu thực thể A liên kết với

nhiều thực thể thuộc kiểu thực thể B. Một thực thể thuộc kiểu thực thể B liên kết

với nhiều thực thể thuộc kiểu thực thể A.BA Quy định xác định liên kết:

- Một liên kết tồn tại giữa hai thực thể khác nhau thuộc hai bảng

khác nhau nếu cần phải giữ thông tin trong thực thể này về thực thể

kia.

- Trong liên kết một - nhiều, thực thể giữ thông tin kết nối theo định

nghĩa là ở đầu nhiều .

- Các liên kết gián tiếp (nhiều - nhiều) được biến đổi thành liên kết

một - nhiều.

 Chuẩn hoá dữ liệu: Chuẩn hố là q trình phân tích chuyển hoá các thực

thê thành một dạng mà tối thiểu việc lặp lại, không dư thừa nhưng dữ liệu

vẫn đầy đủ.

 Các quy tắc chuẩn hoá :

- Quy tắc chuẩn hoá 1: Bảng khơng được chứa những thuộc tính xuất hiện

nhiều lần.

- Quy tắc chuẩn hố 2: Mọi thuộc tính phải phụ thuộc hàm vào tồn bộ

khố.43- Quy tắc chuẩn hố 3: Mỗi thuộc tính chỉ phụ thuộc hàm vào tồn bộ

khố mà khơng phụ thuộc hàm vào bất cứ thuộc tính nào trong bảng.

Trên đây là sơ lược lý thuyết về việc xây dựng CSDL cho hệ thống thông

tin. Từ sự phân tích đầu vào và đầu ra của hệ thống, từ các biểu đồ luồng dữ liệu,

ta sẽ thấy rõ về CSDL của hệ thống.

Mơ hình dữ liệu quan hệ:QT làm

cơngviệc

tácLươngK.thưởng/KluậtChức vụHỒ

HỒNHÂN

CÁN

CÁN

VIÊN

BỘ

BỘChun ngànhPhòng banNgoại NgữQH gia đình4. Thiết kế dữ liệu

Bảng ngoại ngữ:44STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaNNText10Khố chính2TenNNText30Tên ngơn ngữBảng phòng ban:

STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaPBText10Khố chính2TenPBText30Tên phòng banBảng chức vụ:45STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaCVText10Khố chính2TenCVText2HosoCVNumber30Hệ số chức vụTên chức vụBảng chun ngành:

STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaCNText10Khố chính2TenCNText30Tên chun ngànhBảng Quan hệ gia đình:46STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaCVText10Khố chính2QuanheText50Khóa chính3gioitinhText30Giới tính4NgaysinhDate/Time50Ngày sinh5NghenghiepText30Nghề nghiẹpBảng lương:

STTFieldNameDataTypeFieldZiseDescription1MaNVText10Khố chính2SDBText30Sổ diễn biến lương3BacluongNumber50Bậc lương4LuongcobanNumber50Lương cơ bản5NgaylenluongDate/time30Ngày lên lương6GhichuText50Ghi chúBảngkhenthưởng/kỉ luật:47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh: Chức năng Cập nhật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×