Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHIỂN LỢI VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

CHIỂN LỢI VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Khi xây dựng một chương trình quản lý như quản lý cán bộ tại một công

ty cụ thể giống như công ty cổ phần Chiển Lợi này người xây dựng chương trình

phải kết hợp nhiều phương pháp, giải những bài toán phức tạp về cơ sở dữ liệu

và những truy vấn, theo yêu cầu báo cáo của người quản lý.

2.4. Thứ tự các bước thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu

- Xây dựng trường khoá cho cơ sở dữ liệu. Q trình xây dựng trường

khố phải tính tốn sao cho trong qua trình xây dựng các truy vấn tìm kiếm báo

được dễ dàng khơng được trùng lặp mã (trường khoá để phân biệt đối tượng là

duy nhất).

- Xây dựng các bảng dữ liệu cơ bản chứa đựng thông tin lý lịch, lương

bổng công việc của cán bộ công ty.

2.5. Khảo sát thực trạng tại công ty

2.5.1. Vài nét khái quát thực trạng công ty

- Công ty cổ phần Chiển Lợi có tất cả 5 phòng ban.Mỗi phòng ban có từ 4

đến 10 nhân viên. Hầu như công việc quản lý hồ sơ cán bộ công ty của phòng nhân

sự và phòng kế tốn đều thơng qua sổ sách, ứng dụng máy tính vào cơng việc chỉ

mang tính chất lưu trữ và in ấn khơng mang tính quản lý.

- Đội ngũ nhân viên trong cơng ty đều có trình độ trung cấp trở lên đến

cao đẳng, đại học.

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên để khen thưởng, kỷ luật kịp thời

- Điều hành quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức,

quản lý nhân sự của công ty…

- Quản lý hoạt động của các phòng ban khác…

Phòng nhân sự:

- Quản lý cơ sở dữ liệu, hồ sơ cán bộ, thường xuyên cập nhật, bổ sung hoàn

thiện hồ sơ cán bộ thuộc diện đơn vị quản lý, Quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu, văn

bản quy phạm pháp luật có liên quan tới công tác quản lý tổ chức cán bộ.- Soạn thảo văn bản hướng dẫn thực hiện các vấn đề liên quan tới công tác

tổ chức nhân viên.

- Tổng hợp lập báo cáo thống kê về tổ chức, nhân viên và các báo cáo về

cơng tác tổ chức nhân viên.

Phòng kinh doanh thị trường:

- Quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng. Quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu có liên

quan đến khách hàng và yêu cầu của khách hàng về sản phẩm của công ty.

- Tham gia tổng hợp kế hoạch nhu cầu sử dụng của khách hàng về các bộ

phần máy móc mà cung ty đã cung cấp. Xây dựng chỉ tiêu định mức tiêu hao của

các bộ phận máy móc

- Soạn thảo các văn bản liên quan tới cơng tác quản lý khách hàng

Các phòng còn lại làm theo chun mơn, nhiệm vụ quy định. Như vậy tham

gia vào công tác quản lý nhân viên trong cơng ty chu yếu là phòng giám đốc và

phòng tổ chức nhân sự.

Vậy quá trình quản lý nhân viên là quản lý cái gì, quản lý ra sao?

=> Quản lý nhân viên bao gồm các nhiệm vụ quản lý cụ thể như sau:

- Quản lý hồ sơ gốc của nhân viên.

- Lưu trữ, trả lại hồ sơ của nhân viên khi nghỉ, thôi việc, chuyển công tác…

- Quản lý nhân viên trong q trình cơng tác tại cơng ty về lương bổng, khen

thưởng, kỷ luật, đi học, đi công tác…

2.5.2. Quy trình quản lý

Khi có thêm nhân viên mới thì người quản lý phải nhập hồ sơ nhân viên

đó vào cơ sở dữ liệu. Lưu lại công việc, nhiệm vụ, các hoạt động đào tạo chuyên

môn nhân viên, hoạt động khen thưởng kỷ luật…Cần đưa được ra những báo

cáo về các hoạt động, thơng tin của nhân viên đó trong công ty, những thống kê

về danh sách nhân viên trong các hoạt động.

Khi nhân viên xin thơi việc thì người quản lý hồ sơ phải xem nhân viên đó

thuộc phòng ban nào? chức vụ là gi? để loại bỏ thơng tin hồ sơ của nhân viên

đó ...đưa ra báo cáo về nhân viên đó.Khi nhân viên từ phòng ban này chuyển sang phòng ban khác thì người

quản lý hồ sơ phải kiểm tra thông tin hồ sơ của nhân viên đó và chỉnh sửa lại hồ

sơ theo đúng vị trí yêu cầu và chức năng làm việc của nhân viên sau đó lưu lại và

khi cần có thể đưa ra được báo cáo về nhân viên đó trong cơng ty.

2.5.3. Một số mẫu biểu sử dụng trong quá trình quản lý hồ sơCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ảnh

4x6Độc lập- tự do- hạnh phúcSƠ YẾU LÝ LỊCH

I – PHẦN BẢN THÂN

1. Họ và tên (Chữ in hoa):................................................2. Giới tính:…………...

3. Họ và tên thường dùng........................................................................................

4. Sinh ngày............. tháng............. năm.....................

5. Nơi sinh:.............................................................................................................

6. Dân tộc:....................................................................7. Tôn giáo:........................

8. Số CMND:................................9. Nơi cấp:.........................................................

10. Ngày cấp:..........................................................................................................

11. Địa chỉ thường trú:............................................................................................

12. Số điện thoại:....................................................................................................

13. Thành phần xuất thân:.......................................................................................

14. Thành phần bản thân:........................................................................................

15. Ngày vào Đoàn:..........................................Nơi kết nạp:...................................

16. Ngày vào Đảng:..........................................Nơi kết nạp:...................................

17. Trình độ văn hóa:..............................................................................................

18. Trình độ chun mơn:.......................................................................................

19. Trình độ ngoại ngữ:...........................................................................................

20. Q trình học tập và làm việc:

( Ghi từ năm bắt đầu học PTTH, BTTH, THCN hoặc TN nghề)

Ngày

tháng nămHọc hoặc làm việc gìỞ đâuThành tích học và

làm việcII – PHẦN GIA ĐÌNH

Họ và tên cha:……………………………………….....…Năm sinh:.....................

Nghề nghiệp:..........................................................................................................

Nơi ở:......................................................................................................................

Họ và tên mẹ:......................................................................Năm sinh:....................

Nghề nghiệp:..........................................................................................................

Nơi ở:......................................................................................................................

Họ và tên vợ (hoặc chồng):................................................Năm sinh:.....................

Nghề nghiệp:..........................................Nơi làm việc:............................................

Nơi ở:......................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi

xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

..............ngày........tháng........năm 20....

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (CẤP PHƯỜNG, XÃ)

HOẶC CƠ QUAN QUẢN LÝ NGƯỜI DỰ TUYỂN

Tôi là:…………………………………….Chức vụ:...............................................

Xác nhận hồ sơ của anh (chị):.................................................................................

Hiện nay làm việc (hoặc sinh sống) tại:..................................................................

................................................................................................................................

Khai trên là đúng sự thật.

...............ngày.........tháng........năm 20....

(Ký, đóng dấu)2.5.4. Mẫu tiếp nhận hồ sơ hợp đồng lao động

Cơng ty cổ phần Chiển lợiCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- tụ do-hạnh phúcSố: ......QĐ/UBKTTU

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ nhu cầu công tác.

- Căn cứ hồ sơ xin việc của ông (bà):.......................................................................

và quyết định thuyên chuyển công tác số.......ngày.....tháng.....năm 20....

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận, Ký HĐLĐ, phân công công tác đối với :

Ông (bà):...................................................................................................................

Sinh ngày..................................................................................................................

Nghề nghiệp:.............................................................................................................

Thường trú:...............................................................................................................

Về làm việc tại:.........................................................................................................

Kể từ ngày.........tháng...........năm.......

Công việc cụ thể của ông (bà).........................................................do Lãnh đạo

công ty phân công

Điều 2: Lương và quyền hạn khác của ông (bà).....................................................

hưởng theo luật định và quy chế quản lý của Lãnh đạo công ty

Điều 3: Các ông (bà) trưởng các phòng ban mà ơng (bà) .......................................

chiếu theo quyết định thi hành.

.............,ngày……tháng……năm……

Nơi lưu:T/M CÔNG TY

(Chữ ký và dấu)2.5.5. Diễn biến quá trình hưởng lương của một nhân viên

Thời gian

Từ

ĐếnNăm nâng

lươngBậc lươngHệ sốPCCVGhi chú* Khen thưởng, kỷ luật

Nội dung khenHình thứcNội dungthưởngkhen thưởngkỉ luậtHình thức Cấp quyết

kỉ luậtđịnhQuyết

định số* Quan hệ gia đìnhTT Quan hệHọ và tênNămHiện nay làmChỗ ở thườngsinhgì?trú1

2

...

* Quá trình cơng tác

Từ tháng nămĐến tháng nămLàm gìỞ đâu2.5.6. Các mẫu biểu tổng hợpTHỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN THEO ĐỘ TUỔI

Đơn vịNamNamNamNamNữNữNữNữ(20-30)(31-44)(45-54)(55-60)(20-30)(31-40)(40-50)(51-55)TổngTHỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN THEO TRÌNH ĐỘ CHUN NGÀNH

Tên phòng banTổng sốTiến sĩThạc sĩTrình độ chun ngành

Đại học

Cao đẳngCộngTHỐNG KÊ DANH SÁCH NHÂN VIÊN THEO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮTrình độ khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHIỂN LỢI VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×