Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Sơ đồ board mạch:

6 Sơ đồ board mạch:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án chuyên ngành

Dương Tấn Quốc



gvhd:



Hình 2.6: Sơ đồ board mạch



2.7. chương trình :



Sv: Trần Tuấn Vũ



42



Đồ án chuyên ngành

Dương Tấn Quốc



gvhd:



#include

sbit PWM = P2^3;

sbit TANG = P1^2;

sbit GIAM = P1^5;

unsigned char dem=0,tocdo=50;

bit TANG1=1,TANG0=1,GIAM0=1,GIAM1=1;

void timer0(void) interrupt 1

{

TR0 = 0;

TF0 = 0;

dem++;

if(dem > 100)

dem = 0;

if(dem
PWM = 1;

else

PWM = 0;

TR0 = 1;

}

void phimnhan()

{

//////////////////////////

TANG0=TANG1;TANG1=TANG;

if((TANG0==1)&&(TANG1==0))

tocdo=tocdo+10;

if(tocdo==110)tocdo=100;

/////////////////////////////////

GIAM0=GIAM1;GIAM1=GIAM;

if((GIAM0==1)&&(GIAM1==0))

tocdo=tocdo-10;

if(tocdo==-10)tocdo=0;

}



Sv: Trần Tuấn Vũ



43



Đồ án chuyên ngành

Dương Tấn Quốc



gvhd:



void main(void)

{

TMOD = 0x02;

IE = 0x82;

TH0=TL0=-100; // tao tan so 0.1 ms

TR0 = 1;

PWM=0;

while(1)

{

phimnhan();

}

}

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

1.Kết quả đạt được:

Sau q trình nghiên cứu và thi cơng,em đã hồn thành các nội dung đề tài nêu ra.

Động cơ điều khiển tốc độ trơn bởi biến trở, đảo chiều gián tiếp bằng nút nhấn.

Sau khi thực hiện xong đề tài này đã có thêm nhiều kiến thức về cấu trúc phần

cứng vi điều khiển, lập trình vi điều khiển và ghép nối cho các ứng dụng thực tế.

Đồng thời có thêm những kinh nghiệm trong việc thiết kế và lập trình các ứng

dụng cho vi điều khiển.

2.Tài liệu tham khảo:

1. Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051 của Nguyễn Tăng Cường và Phan

Ngọc Thắng (NXB Khoa Học và Kỹ Thuật)

2. Họ vi điều khiển 8051 của Tống Văn On và Hoàng Đức Hải (NXB Lao Động

Xã Hội)

3. Tài liệu trên mạng:

- Website: http://www.ebook.edu.vn/

http://www.tailieu.vn/

http://www.dientuvietnam.net/



Sv: Trần Tuấn Vũ



44



Đồ án chuyên ngành

Dương Tấn Quốc



gvhd:



NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2012

Chữ ký của giáo viên



Sv: Trần Tuấn Vũ



45



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Sơ đồ board mạch:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×