Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Công Cụ, Chế Tài Xử Phạt

V. Công Cụ, Chế Tài Xử Phạt

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm

đến mười năm.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi

triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc

nhất định từ một năm đến năm năm.+ Để xử lý những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai thì cần căn

cứ vào Nghị định 182/2004/NĐ-CP của chính phủ về xử phạt hành chính

trong lĩnh vực đất đai được ban hành 29/10/2004 và có hiệu lực từ ngày

16/11/2004. Cùng với thơng tư

Thông tư 05/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướn

g dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10

/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đ

ai.

- Ví Dụ: Điều 11 Hủy hoại đất -Nghị định 182/2004/NĐ-CP1. Làm suy giảm chất lượng đất hoặc làm biến dạng địa hình gây hậu quả

làm cho đất giảm hoặc mất khả năng sử dụng theo mục đích sử dụng đã

được xác định thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ hai trăm nghìn (200.000) đồng đến năm trăm nghìn

(500.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000)

đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng

nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến hai mươi triệu

(20.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).2. Gây ô nhiễm đất mà gây hậu quả làm cho đất mất khả năng sử dụng theo

mục đích đã được xác định thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000)

đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng

nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến hai mươi triệu

(20.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ hai mươi triệu (20.000.000) đồng đến ba mươi triệu

(30.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).3. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi

phạm hành chính hoặc buộc có biện pháp khắc phục hoạt động gây ô

nhiễm, buộc khôi phục lại địa hình của đất trước khi vi phạm đối với hành

vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Ngồi cơng cụ pháp luật còn một số cơng cụ về kinh tế như:

- Thuế và phí mơi trường.

- Giấy phép chất thải có thể mua bán được hay "cota ô nhiễm".

- Ký quỹ môi trường.

- Trợ cấp môi trường.

- Nhãn sinh thái.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Công Cụ, Chế Tài Xử Phạt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×