Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Hiện Trạng Sử Dụng Đất Ở VN

II. Hiện Trạng Sử Dụng Đất Ở VN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Suy thoái tài nguyên đất Việt Nam bao gồm nhiều vấn đề và do nhiều quá

trình tự nhiên xã hội khác nhau đồng thời tác động. Những q trình thối

hố đất nghiêm trọng ở Việt Nam là:

- Xói mòn rửa trôi bạc màu do mất rừng, mưa lớn, canh tác không hợp lý,

chăn thả quá mức. Theo Trần Văn ý – Nguyễn Quang Mỹ (1999) >60% lãnh

thổ Việt Nam chịu ảnh hưởng của xói mòn tiềm năng ở mức >50tấn/ha/năm;

- Chua hoá, mặn hoá, phèn hoá, hoang mạc hoá, cát bay, đá lộ đầu, mất

cân bằng dinh dưỡng,... Tỷ lệ bón phân N : P2O5 : K2O trung bình trên thế

giới là 100 : 33 : 17, còn ở Việt Nam là 100 : 29 : 7, thiếu lân và kali nghiêm

trọng.- Ơ nhiễm do nền cơng nghiệp phát triển, gia tăng dân số… Đất được sử

dụng làm nơi chôn chất thải, nơi các q trình lắng đọng từ khơng khí, hấp

phụ từ các nguồn sơng, suối…III. Ngun Nhân Gây Suy Thối

Đất

Q trình rửa trơi và xói mòn đất:

Đây là q trình phổ biến vì 3/4

diện tích đất tự nhiên là đồi núi, có

độ dốc cao, lượng mưa lớn lại tập

trung  4  -5  tháng  trong  mùa  mưa,

chiếm tới  80%  tổng  lượng  mưa

 năm. Ngồi ra, q trình xói mòn,

rửa trơi gia tăng do hoạt động của

con người mà đặc trưng là: mất rừng,

đốt nương làm rẫy và canh tác không

hợp lý trên đất dốc..Q trình hoang mạc hố

hoang mạc hố là quá trình

tự nhiên và xã hội phá vỡ cân

bằng sinh thái của đất, thảm thực

vật, khơng khí và nước ở các

vùng khơ hạn và bán ẩm ướt...

Q trình này xãy ra liên tục, qua

nhiều giai đoạn, dẫn đến giảm sút

hoặc huỷ  hoại  hoàn  toàn  khả

 năng  dinh  dưỡng  của  đất

 trồng,  giảm  thiểu  các điều kiện

sinh sống và làm gia tăng sinh

cảnh hoang tànTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Hiện Trạng Sử Dụng Đất Ở VN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×