Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Giao Diện Chính (MAIN FORM)

2 Giao Diện Chính (MAIN FORM)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong Menu Quản lý nhập xuất có chức năng như sau:Trong Menu Cập nhật thơng tin có chức năng như sau:44Trong Menu Bán hàng có chức năng sau:Trong Menu Thống kê có chức năng sau:Trong Menu Tìm kiếm có chức năng sau:453.3Giới Thiệu Các Form Làm Việc

Form Đăng nhập:46Form Kiểm Tra Hạn Sử Dụng47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Giao Diện Chính (MAIN FORM)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×