Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong Menu Quản lý nhập xuất có chức năng như sau:Trong Menu Cập nhật thơng tin có chức năng như sau:44Trong Menu Bán hàng có chức năng sau:Trong Menu Thống kê có chức năng sau:Trong Menu Tìm kiếm có chức năng sau:453.3Giới Thiệu Các Form Làm Việc

Form Đăng nhập:46Form Kiểm Tra Hạn Sử Dụng47Form Nhập Hàng48Form xuất hàngForm Thêm Mới Thuốc4950Form Thêm Nội Dung Thuốc51Form Thêm Mới Nhà Cung CấpForm Thêm Mới Thiết Bị52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×