Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Lập Bảng Cơ Sở Dữ Liệu

6 Lập Bảng Cơ Sở Dữ Liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

BẢNG 3: Tạo Bảng Hoá Đơn XuấtBẢNG 4: Tạo Bảng Nhà Cung CấpBẢNG 5: Tạo Bảng Nhóm Thuốc37BẢNG 6 : Tạo Bảng Dự TrùBẢNG 7: Tạo Bảng Thể Loại38BẢNG 8: Tạo Bảng Thiết BịBẢNG 9: Tạo Bảng Thuốc39402.7 Tạo liên kết giữa các bảng:41CHƯƠNG 3

42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Lập Bảng Cơ Sở Dữ Liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×