Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

5 Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.5.2 Chức năng cập nhật thông tinBộY/cầu cập nhậtthông tin

thuốcThuốcBáo cáo KQPhậnY/cầuhợp

cậpsốnhật

Thơng

tinthơng tin

nhóm thuốcNhóm thuốcThơng tin

thiết bịThiết bịBáo cáo KQQuảnhợphợp

số số

Thông

Thông

tin

tin

Y/cầu cập nhậtCửa

Báo cáo KQhàngY/cầu cập nhậtnhà cung

cấpThuốcBáo cáo KQ32nhà cung cấp2.5.3 Chức năng bán hàngThuốcBộ

phận

Quảncửa

hàng

ThuốcY/c bánbán hàngBáo cáo KQTư vấn

khách hàngsố liệuhợp

hợp

số số

Thông

Thông

tin

tin33Tư liệu2.5.4 Chức năng thống kêBộ

Phận

Quản

Y/cầu thống kêTKê số lượng

nhậpNhậpĐáp ứng Y/cầu

Y/cầu thống kêTKê số lượng

xuấtCửaXuấtĐáp ứng Y/cầuhhàngY/cầu thống kêThuốcpTKê Thuốc hết

hạn

Đáp ứng Y/cầuThuốcs

ốhThơngtinp

sThơng

tin342.5.5 Chức năng tìm kiếmY/cầu thốngBộ Phận

QuảnCửa

hàng

ThuốcTim kiếm

thuốc,thiết

bị

Đưa ra KQThuốcThiết bịhpY/c tìm kiếm

hợp sốThơngTìm kiếm

nhà cung

cấptin

Thông tin

Đưa ra KQtinThông

Thông

tinnhà cung cấp

s

hps

hThông

tinps

Thông

tin352.6 Lập Bảng Cơ Sở Dữ Liệu

2.6.1 Thiết kế và xây dựng bảng

BẢNG 1: Tạo Đăng NhậpBẢNG 2: Tạo Bảng Hoá Đơn Nhập36BẢNG 3: Tạo Bảng Hoá Đơn XuấtBẢNG 4: Tạo Bảng Nhà Cung CấpBẢNG 5: Tạo Bảng Nhóm Thuốc37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×