Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các mạch không đồng bộ một trạng thái ổn định

Các mạch không đồng bộ một trạng thái ổn định

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.3.1. Khái niệm.............................................................................................................130

CHƯƠNG IV.........................................................................................................................153

HỆ TỔ HỢP...........................................................................................................................153

4.1 Khái niệm chung..........................................................................................................153

4.2. Mạch mã hoá và giải mã.............................................................................................154

4.2.1. Khái niệm.............................................................................................................154

4.2.2. Mạch mã hoá (ENCODER)..................................................................................154

4.2.3. Mạch giải mã ......................................................................................................159

4.3 MẠCH CHỌN KÊNH – PHÂN ĐƯỜNG..................................................................168

4.3.1 Đại cương.............................................................................................................168

4.3.2. Mạch chọn kênh...................................................................................................168

4.3.3. Mạch phân đường................................................................................................171

4.4 MẠCH SO SÁNH.........................................................................................................175

4.4.1. Đại cương............................................................................................................175

4.2.2. Mạch so sánh 1 bit................................................................................................175

4.4.3. Mạch so sánh nhiều bit........................................................................................177

4.5. MẠCH SỐ HỌC..........................................................................................................180

4.5.1. Đại cương............................................................................................................180

4.5.2. Bộ cộng (Adder)...................................................................................................180

4.5.3. Bộ trừ (Subtractor)...............................................................................................183

CHƯƠNG V..........................................................................................................................188

HỆ TUẦN TỰ........................................................................................................................188

5.1. KHÁI NIỆM CHUNG.................................................................................................188

5.2. MẠCH ĐẾM ...............................................................................................................188

5.2.1 Mạch đếm đồng bộ ............................................................................................188

5.2.2 Mạch đếm khơng đồng bộ ..................................................................................196

5.2.3 Mạch đếm vòng ...................................................................................................204

5.3. BỘ GHI DỊCH ............................................................................................................208

5.4. BỘ NHỚ.....................................................................................................................211

5.4.1. Các khái niệm.......................................................................................................211

5.4.2. Bộ nhớ RAM........................................................................................................213

5.4.3. Bộ nhớ ROM........................................................................................................214

MỤC LỤC..............................................................................................................................216218TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Vương Cộng. Kỹ thuật xung, NXB ĐH & THCN, 19792.Nguyễn Tấn Phước.  Mạch  điện tử  (tập 1 – 2), NXB TP 

HCM, 20053.Nguyễn Tấn Phước.  Kỹ  thuật xung cơ  bản và nâng cao,  

NXB TP HCM, 20024.Nguyễn Thuý Vân. Kỹ thuật số. NXB KHKT, 20045.Đặng Văn Chuyết. Kỹ thuật điện tử số. NXB Giáo dục.6.Vũ Đức Thọ. Cơ sở kỹ thuật điện tử số. NXB Giáo dục.7.Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch: Electric Workbench, Circuit

Maker, Orcad. (Tài liệu trên Internet).219Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các mạch không đồng bộ một trạng thái ổn định

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×