Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các mạch không đồng bộ hai trạng thái ổn định

Các mạch không đồng bộ hai trạng thái ổn định

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 5.20: Sơ đồ khối của ROM 16x8 = 128 bit215MỤC LỤC

Phần 1: Kỹ thuật xung...............................................................................................................1

Chương 1:...................................................................................................................................2

KHÁI NIỆM CHUNG................................................................................................................2

1. Tín hiệu xung và tham số:..................................................................................................2

1.1. Định nghĩa....................................................................................................................2

1.2. Các tham số cơ bản của tín hiệu xung:......................................................................3

2. Các dạng điện áp đơn giản và phản ứng của mạch điện RC – RL đối với dạng xung.

.................................................................................................................................................5

2.1. Khái niệm....................................................................................................................5

2.2. Mạch lọc RC:..............................................................................................................8

2.3. Mạch RL......................................................................................................................8

3. Phản ứng của mạch lọc RC đối với các xung đơn..........................................................9

3.1. Điện áp lấy ra trên điện trở (mạch vi phân)..............................................................9

3.2. Tín hiệu lấy ra trên tụ điện:.....................................................................................10

4. Chế độ khóa của tranzito.................................................................................................11

4.1. Các yêu cầu cơ bản:..................................................................................................11

4.2. Đặc tính truyền đạt...................................................................................................14

5. Chế độ khóa của khuếch đại thuật toán.........................................................................16

5.1. Mạch so sánh một ngưỡng:......................................................................................16

5.2. Mạch so sánh 2 ngưỡng............................................................................................18

Chương 2: ................................................................................................................................20

CÁC PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI VÀ TẠO DẠNG XUNG.................................................20

1. Mạch vi phân....................................................................................................................20

1.1. Định nghĩa và khái niệm...........................................................................................20

1.2. Mạch khuếch đại thuật tốn vi phân........................................................................23

2. Mạch tích phân.................................................................................................................23

2.1. Định nghĩa và khái niệm...........................................................................................23

2.2. Các mạch tạo điện áp biến đổi đường thẳng .........................................................26

3. Mạch hạn chế biên độ ....................................................................................................27

Chương 3:.................................................................................................................................28

CÁC MẠCH DAO ĐỘNG XUNG...........................................................................................28

1. Các mạch không đồng bộ hai trạng thái ổn định............................................................28

1.1. Trigơ đối xứng (RS) dùng tranzitor..........................................................................28

1.2. Trigơ Smit dùng IC tuyến tính..................................................................................29

2. Các mạch không đồng bộ một trạng thái ổn định..........................................................31

2.1. Đa hài đợi dùng tranzitor...........................................................................................31

2.2. Đa hài đợi dùng khuếch đại thuật tốn....................................................................33

3. Các mạch khơng đồng bộ hai trạng thái khơng ổn định.................................................34

3.1. Đa hài tự dao động dùng tranzitor.............................................................................34

3.2. Đa hài tự dao động dùng khuếch đại thuật toán......................................................37

4. Dao động Blocking...........................................................................................................39

5. Mạch tạo xung tam giác...................................................................................................43

5.1. Vấn đề chung............................................................................................................43

5.2. Mạch ổn dòng cơ bản...............................................................................................45

5.3. Mạch tạo xung tam giác dùng transistor...................................................................46

5.4. Mạch tạo xung tam giác dùng vi mạch khuếch đại thuật toán...............................49

Chương 4:.................................................................................................................................53

VI MẠCH ĐỊNH THỜI 555, DAO ĐỘNG TÍCH THỐT DÙNG UJT................................53

2161. Sơ đồ chân và cấu trúc 555..............................................................................................53

1.1. Sơ đồ chân IC 555.....................................................................................................53

1.2. Sơ đồ cấu trúc IC 555...............................................................................................53

1.3. Nguyên tắc hoạt động các chân IC555.....................................................................54

2. Mạch đa hài dùng IC555..................................................................................................55

3. Mạch đơn đa hài dùng IC555...........................................................................................59

4. Mạch dao động tích thốt dùng UJT................................................................................60

5. Mạch tạo tín hiệu xung tam giác dùng UJT....................................................................63

6. Mạch tạo tín hiệu xung nấc thang dùng UJT..................................................................66

7. Mạch dao động tích thoát tạo xung đồng bộ..................................................................67

7.1. Mạch đồng bộ điều khiển nắn nửa chu kỳ.............................................................67

7.2. Mạch đồng bộ điều khiển nắn toàn chu kỳ.............................................................68

Chương 5. ................................................................................................................................70

MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG DÙNG CỔNG LOGIC, VCO, CCO................................70

1. Mạch đa hài đơn ổn dùng cổng logic..............................................................................70

2. Mạch đa hài tự dao động dùng cổng logíc......................................................................70

3. Mạch dao động VCO (Voltage Control Oscilator) dùng IC 566.....................................71

Phần 2: Kỹ thuật số.................................................................................................................78

CHƯƠNG I..............................................................................................................................79

HỆ THỐNG ĐẾM VÀ KHÁI NIỆM VỀ MÃ.........................................................................79

1.1 HỆ THỐNG SỐ ĐẾM....................................................................................................79

1.1.1 Hệ đếm....................................................................................................................79

1.1.2 Cơ số của hệ đếm..................................................................................................79

1.1.3 Đổi cơ số.................................................................................................................81

1.2 HỆ ĐẾM NHỊ PHÂN VÀ KHÁI NIỆM VỀ MÃ..........................................................81

1.2.1 Hệ đếm nhị phân.....................................................................................................81

1.2.2 Khái niệm về mã.....................................................................................................83

CHƯƠNG II.............................................................................................................................88

ĐẠI SỐ BOOLE.......................................................................................................................88

2.1 MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA................................................................................................88

2.2 CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ BOOLE...................................................88

2.3 CÁC ĐỊNH LÝ CỦA ĐẠI SỐ BOOLE.........................................................................89

2.3.1 Định lý......................................................................................................................89

2.3.2 Các phương pháp biểu diễn hàm logic...................................................................90

2.3.3 Tối thiểu hoá hàm Boole.........................................................................................94

CHƯƠNG III.........................................................................................................................101

CÁC PHẦN TỬ LOGIC CƠ BẢN........................................................................................101

3.1 KHÁI NIỆM VỀ MẠCH SỐ........................................................................................101

3.1.1 Mạch tương tự......................................................................................................101

3.1.2 Mạch số.................................................................................................................101

3.1.3 Họ logic dương/âm...............................................................................................101

3.2 Cổng Logic...................................................................................................................103

3.2.1 Khái niệm..............................................................................................................103

3.2.2 Phân loại................................................................................................................103

3.2.3. Công suất tiêu tán Ptt............................................................................................128

3.2.4. Fanout....................................................................................................................129

3.2.5. Fanin (Hệ số mắc mạch đầu vào).......................................................................129

3.2.6. Độ chống nhiễu....................................................................................................129

3.2.7. Trễ truyền đạt......................................................................................................129

3.3. FLIP-FLOP (FF)..........................................................................................................1302173.3.1. Khái niệm.............................................................................................................130

CHƯƠNG IV.........................................................................................................................153

HỆ TỔ HỢP...........................................................................................................................153

4.1 Khái niệm chung..........................................................................................................153

4.2. Mạch mã hoá và giải mã.............................................................................................154

4.2.1. Khái niệm.............................................................................................................154

4.2.2. Mạch mã hoá (ENCODER)..................................................................................154

4.2.3. Mạch giải mã ......................................................................................................159

4.3 MẠCH CHỌN KÊNH – PHÂN ĐƯỜNG..................................................................168

4.3.1 Đại cương.............................................................................................................168

4.3.2. Mạch chọn kênh...................................................................................................168

4.3.3. Mạch phân đường................................................................................................171

4.4 MẠCH SO SÁNH.........................................................................................................175

4.4.1. Đại cương............................................................................................................175

4.2.2. Mạch so sánh 1 bit................................................................................................175

4.4.3. Mạch so sánh nhiều bit........................................................................................177

4.5. MẠCH SỐ HỌC..........................................................................................................180

4.5.1. Đại cương............................................................................................................180

4.5.2. Bộ cộng (Adder)...................................................................................................180

4.5.3. Bộ trừ (Subtractor)...............................................................................................183

CHƯƠNG V..........................................................................................................................188

HỆ TUẦN TỰ........................................................................................................................188

5.1. KHÁI NIỆM CHUNG.................................................................................................188

5.2. MẠCH ĐẾM ...............................................................................................................188

5.2.1 Mạch đếm đồng bộ ............................................................................................188

5.2.2 Mạch đếm không đồng bộ ..................................................................................196

5.2.3 Mạch đếm vòng ...................................................................................................204

5.3. BỘ GHI DỊCH ............................................................................................................208

5.4. BỘ NHỚ.....................................................................................................................211

5.4.1. Các khái niệm.......................................................................................................211

5.4.2. Bộ nhớ RAM........................................................................................................213

5.4.3. Bộ nhớ ROM........................................................................................................214

MỤC LỤC..............................................................................................................................216218Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các mạch không đồng bộ hai trạng thái ổn định

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×