Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các dạng điện áp đơn giản và phản ứng của mạch điện RC – RL đối với dạng xung.

Các dạng điện áp đơn giản và phản ứng của mạch điện RC – RL đối với dạng xung.

Tải bản đầy đủ - 0trang

 E khi t >= t 0

khi t < t 0U(t) = E.1(t0) = 

0Trong đó hàm 1(t) là hàm xung đơn vị hay hàm đóng mạch tại thời điểm t = t 0 (t0

1 khi t >= t 0> 0) ta có 1(t0) = 1(t – t0) = 0 khi t < t

0b.uα = arctg (k )

t0tDạng điện áp biến đổi theo quy luật đường thẳng

k (t − t 0 ) khi t >= t 0

khi t < t 0

 0U(t) = k(t – t0).1(t0) = Với hệ số góc α = arctg (k )

c.

u

E

t0tDạng điện áp biến đổi theo quy luật hàm số mũ

U(t) = E[1 – exp(-α(t – t0)].1(t0)

 E[1 − exp(−α (t − t 0 ))] khi t >= t 0

0

khi t >= t 0

=d. Ví dụ: một số trường hợp thay đổi dạng xung phức tạp thành dạng xung đơn

giản

* Dạng xung vuông

t1 <= t <= t 2

t < t1 or t > t 21 khi

U(t) = 

 khiU(t) = u (t) + u (t) với

121 khi t >= t1

khi t < t1U1(t) = 1(t0) = 

0Txu

1

t1t2u

1U (t)

t1-1t

1t2t

U2(t)6− 1 khi t >= t 2

khi t < t 2U2(t) = -1(t0) = 

0u123t1t2u4u(t) = u (t) + u (t) + u (t) + u (t)tt3 t4U1(t)

a1α 1= arctg (k )k (t − t1 ) t >= t1

Trong đó u1(t) = 

t < t1

 0t1t2a1U4(t)

t3 t4a1a2a2

t

U3(t)U2(t)α 1= arctg (k )− k (t − t 2 ) t >= t 2

U2(t) = 

0

t < t2h(t − t 3 ) t >= t 3

U2(t) = 

t < t3

 0a2a1* Dạng xung hình thangα 2 = arctg (h)− h(t − t 4 ) t >= t 4

U2(t) = 

0

t < t4

α 2 = arctg (h)* Dạng hàm mũ

U(t) = u1(t) + u2(t) vớiu E (1 − exp(−α (t − t1 )))1(t ) khi t >= t1

0

khi t < t1

t1U1(t) = t2tu

t2− E (1 − exp(−α (t − t 2 )))1(t ) khi t >= t 2

U (t) = 

0

khi t < t 2

tt120 E (1 − exp(−α (t − t )))

1

Ta có u(t) = 

 E exp(−α (t − t1 ))0

t < t1

t1 <= t <= t 2

t 2 <= t <= t 3

t >= t 3* Dạng răng cưa.

k (t − t1 )

u(t) =  E exp(− β (t − t 2 ))



0t1 <= t <= t 2

t 2 <= t <= t 3

t 3 <= tu

a

ut2t1U(t) = u1(t) + u2(t) + u2(t) trong đó:

U1(t) = k(t – t1)

U2(t) = -k(t – t2)a

t1t >= t1tt3u1(t)t2t3at

u3(t)t >= t2u2(t)7U3(t) = -E(1 – exp(-β(t – t2))) t >= t2

2.2. Mạch lọc RC:

Cơ bản có mạch lọc thơng thấp và mạch lọc thơng cao

V0R

V0Vi

2VifC

B. Đáp ứ ng tần sốA. Mạch lọc thơng thấpfHình 1.5: Mạch lọc RC và đáp ứng xung của mạch lọc

- Tần số cắt của mạch lọc là FC =

V0 =Vi

21

2π RC(5) tương ứng với điện ápV0 là biên độ điện áp lối ra, Vi là biên độ điện áp lối vào- Điện áp lối ra của mạch lọc thông thấp là v0 (t ) =1

vi (t )dt (6)

RC ∫- Điện áp lối ra của mạch lọc thông cao là v0 (t ) = RCdvi (t )

dt(7)- Trong đó v0(t), vi(t) là điện áp tín hiệu lối ra và lối vào tại thời điểm t

2.3. Mạch RL

Người ta có thể dùng điện trở R kết hợp với cuộn cảm L để tạo thành các

mạch lọc thay cho tụ C, do tích chất của L và C ngược nhau ZL = jω L , ZC =1

do

jω Cđó khi dùng mạch lọc thơng thấp, thơng cao RL thì cách mắc ngược lại với mạch RC8LR

V0ViV0ViRLB. Mạch l ọc thông caoA. Mạch lọc thơng thấpHình 1.6: Mạch lọc thơng thấp, thơng cao dùng RL

Đáp ứng tần số như mạch lọc RC. Tần số cắt của mạch lọc là FC =

Điện áp lối ra của mạch lọc thông thấp là v0 (t ) =

Điện áp lối ra của mạch lọc thông cao là v0 (t ) =R

vi (t )dt

L∫R

2π L(8)(9)L dvi (t )

R dt(10)3. Phản ứng của mạch lọc RC đối với các xung đơn

3.1. Điện áp lấy ra trên điện trở (mạch vi phân)

CV0

ViRiHình 1.7: Mạch RC điện áp lấy ra trên R

Tín hiệu lối vào là vi(t) tuần hoàn với chu kỳ T, tần số góc là ω = 2π T , tín hiệu

lối ra là v0(t)

Trở kháng của mạch là Z = R 2 + 21 

 1 

 = R 1+  ωC 

 ω RC Khi đó đặt FC =2(11)1

là tần số cắt của mạch

2π RC9Dòng điện trong mạch là i (t ) =vi (t )

Z(12)vi (t )vR (t ) = R.i (t ) = 1 

1+  ω RC 2Điện áp lối ra biến thiên sau khoảng thời gian ∆t là từ t0 đến t1 là

∆v0 (t ) =dvi (t )

2

(13)

 1  dt

1+  ω RC 

1Khi đó ta có lối vào là tín hiệu xung vng thì lối ra là tín hiệu xung vi phân

v0viv0ttA. Tín hiệu vàoB. Tín hiệu ratCác tín hiệu ra v ớ i RC thay đổiHHình 1.8: Đáp ứng xung lối vào và ra của mạch RC lối ra trên R

Tín hiệu lối vào là Sin thì tín hiệu lối ra là sin sớm pha 900

vi (t ) = Asin(ω t) thì tín hiệu lối ra là

v0 (t ) = ω1

 1 

1+  ω RC 2Acos(ωt ) = ω1

 1 

1+  ω RC 2A sin(ωt + 900 )3.2. Tín hiệu lấy ra trên tụ điện:

R

V0

Vi10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các dạng điện áp đơn giản và phản ứng của mạch điện RC – RL đối với dạng xung.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×