Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC MẠCH DAO ĐỘNG XUNG

CÁC MẠCH DAO ĐỘNG XUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 5.20: Sơ đồ khối của ROM 16x8 = 128 bit215MỤC LỤC

Phần 1: Kỹ thuật xung...............................................................................................................1

Chương 1:...................................................................................................................................2

KHÁI NIỆM CHUNG................................................................................................................2

1. Tín hiệu xung và tham số:..................................................................................................2

1.1. Định nghĩa....................................................................................................................2

1.2. Các tham số cơ bản của tín hiệu xung:......................................................................3

2. Các dạng điện áp đơn giản và phản ứng của mạch điện RC – RL đối với dạng xung.

.................................................................................................................................................5

2.1. Khái niệm....................................................................................................................5

2.2. Mạch lọc RC:..............................................................................................................8

2.3. Mạch RL......................................................................................................................8

3. Phản ứng của mạch lọc RC đối với các xung đơn..........................................................9

3.1. Điện áp lấy ra trên điện trở (mạch vi phân)..............................................................9

3.2. Tín hiệu lấy ra trên tụ điện:.....................................................................................10

4. Chế độ khóa của tranzito.................................................................................................11

4.1. Các yêu cầu cơ bản:..................................................................................................11

4.2. Đặc tính truyền đạt...................................................................................................14

5. Chế độ khóa của khuếch đại thuật toán.........................................................................16

5.1. Mạch so sánh một ngưỡng:......................................................................................16

5.2. Mạch so sánh 2 ngưỡng............................................................................................18

Chương 2: ................................................................................................................................20

CÁC PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI VÀ TẠO DẠNG XUNG.................................................20

1. Mạch vi phân....................................................................................................................20

1.1. Định nghĩa và khái niệm...........................................................................................20

1.2. Mạch khuếch đại thuật tốn vi phân........................................................................23

2. Mạch tích phân.................................................................................................................23

2.1. Định nghĩa và khái niệm...........................................................................................23

2.2. Các mạch tạo điện áp biến đổi đường thẳng .........................................................26

3. Mạch hạn chế biên độ ....................................................................................................27

Chương 3:.................................................................................................................................28

CÁC MẠCH DAO ĐỘNG XUNG...........................................................................................28

1. Các mạch không đồng bộ hai trạng thái ổn định............................................................28

1.1. Trigơ đối xứng (RS) dùng tranzitor..........................................................................28

1.2. Trigơ Smit dùng IC tuyến tính..................................................................................29

2. Các mạch không đồng bộ một trạng thái ổn định..........................................................31

2.1. Đa hài đợi dùng tranzitor...........................................................................................31

2.2. Đa hài đợi dùng khuếch đại thuật tốn....................................................................33

3. Các mạch khơng đồng bộ hai trạng thái khơng ổn định.................................................34

3.1. Đa hài tự dao động dùng tranzitor.............................................................................34

3.2. Đa hài tự dao động dùng khuếch đại thuật toán......................................................37

4. Dao động Blocking...........................................................................................................39

5. Mạch tạo xung tam giác...................................................................................................43

5.1. Vấn đề chung............................................................................................................43

5.2. Mạch ổn dòng cơ bản...............................................................................................45

5.3. Mạch tạo xung tam giác dùng transistor...................................................................46

5.4. Mạch tạo xung tam giác dùng vi mạch khuếch đại thuật toán...............................49

Chương 4:.................................................................................................................................53

VI MẠCH ĐỊNH THỜI 555, DAO ĐỘNG TÍCH THỐT DÙNG UJT................................53

2161. Sơ đồ chân và cấu trúc 555..............................................................................................53

1.1. Sơ đồ chân IC 555.....................................................................................................53

1.2. Sơ đồ cấu trúc IC 555...............................................................................................53

1.3. Nguyên tắc hoạt động các chân IC555.....................................................................54

2. Mạch đa hài dùng IC555..................................................................................................55

3. Mạch đơn đa hài dùng IC555...........................................................................................59

4. Mạch dao động tích thốt dùng UJT................................................................................60

5. Mạch tạo tín hiệu xung tam giác dùng UJT....................................................................63

6. Mạch tạo tín hiệu xung nấc thang dùng UJT..................................................................66

7. Mạch dao động tích thoát tạo xung đồng bộ..................................................................67

7.1. Mạch đồng bộ điều khiển nắn nửa chu kỳ.............................................................67

7.2. Mạch đồng bộ điều khiển nắn toàn chu kỳ.............................................................68

Chương 5. ................................................................................................................................70

MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG DÙNG CỔNG LOGIC, VCO, CCO................................70

1. Mạch đa hài đơn ổn dùng cổng logic..............................................................................70

2. Mạch đa hài tự dao động dùng cổng logíc......................................................................70

3. Mạch dao động VCO (Voltage Control Oscilator) dùng IC 566.....................................71

Phần 2: Kỹ thuật số.................................................................................................................78

CHƯƠNG I..............................................................................................................................79

HỆ THỐNG ĐẾM VÀ KHÁI NIỆM VỀ MÃ.........................................................................79

1.1 HỆ THỐNG SỐ ĐẾM....................................................................................................79

1.1.1 Hệ đếm....................................................................................................................79

1.1.2 Cơ số của hệ đếm..................................................................................................79

1.1.3 Đổi cơ số.................................................................................................................81

1.2 HỆ ĐẾM NHỊ PHÂN VÀ KHÁI NIỆM VỀ MÃ..........................................................81

1.2.1 Hệ đếm nhị phân.....................................................................................................81

1.2.2 Khái niệm về mã.....................................................................................................83

CHƯƠNG II.............................................................................................................................88

ĐẠI SỐ BOOLE.......................................................................................................................88

2.1 MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA................................................................................................88

2.2 CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ BOOLE...................................................88

2.3 CÁC ĐỊNH LÝ CỦA ĐẠI SỐ BOOLE.........................................................................89

2.3.1 Định lý......................................................................................................................89

2.3.2 Các phương pháp biểu diễn hàm logic...................................................................90

2.3.3 Tối thiểu hoá hàm Boole.........................................................................................94

CHƯƠNG III.........................................................................................................................101

CÁC PHẦN TỬ LOGIC CƠ BẢN........................................................................................101

3.1 KHÁI NIỆM VỀ MẠCH SỐ........................................................................................101

3.1.1 Mạch tương tự......................................................................................................101

3.1.2 Mạch số.................................................................................................................101

3.1.3 Họ logic dương/âm...............................................................................................101

3.2 Cổng Logic...................................................................................................................103

3.2.1 Khái niệm..............................................................................................................103

3.2.2 Phân loại................................................................................................................103

3.2.3. Công suất tiêu tán Ptt............................................................................................128

3.2.4. Fanout....................................................................................................................129

3.2.5. Fanin (Hệ số mắc mạch đầu vào).......................................................................129

3.2.6. Độ chống nhiễu....................................................................................................129

3.2.7. Trễ truyền đạt......................................................................................................129

3.3. FLIP-FLOP (FF)..........................................................................................................1302173.3.1. Khái niệm.............................................................................................................130

CHƯƠNG IV.........................................................................................................................153

HỆ TỔ HỢP...........................................................................................................................153

4.1 Khái niệm chung..........................................................................................................153

4.2. Mạch mã hoá và giải mã.............................................................................................154

4.2.1. Khái niệm.............................................................................................................154

4.2.2. Mạch mã hoá (ENCODER)..................................................................................154

4.2.3. Mạch giải mã ......................................................................................................159

4.3 MẠCH CHỌN KÊNH – PHÂN ĐƯỜNG..................................................................168

4.3.1 Đại cương.............................................................................................................168

4.3.2. Mạch chọn kênh...................................................................................................168

4.3.3. Mạch phân đường................................................................................................171

4.4 MẠCH SO SÁNH.........................................................................................................175

4.4.1. Đại cương............................................................................................................175

4.2.2. Mạch so sánh 1 bit................................................................................................175

4.4.3. Mạch so sánh nhiều bit........................................................................................177

4.5. MẠCH SỐ HỌC..........................................................................................................180

4.5.1. Đại cương............................................................................................................180

4.5.2. Bộ cộng (Adder)...................................................................................................180

4.5.3. Bộ trừ (Subtractor)...............................................................................................183

CHƯƠNG V..........................................................................................................................188

HỆ TUẦN TỰ........................................................................................................................188

5.1. KHÁI NIỆM CHUNG.................................................................................................188

5.2. MẠCH ĐẾM ...............................................................................................................188

5.2.1 Mạch đếm đồng bộ ............................................................................................188

5.2.2 Mạch đếm không đồng bộ ..................................................................................196

5.2.3 Mạch đếm vòng ...................................................................................................204

5.3. BỘ GHI DỊCH ............................................................................................................208

5.4. BỘ NHỚ.....................................................................................................................211

5.4.1. Các khái niệm.......................................................................................................211

5.4.2. Bộ nhớ RAM........................................................................................................213

5.4.3. Bộ nhớ ROM........................................................................................................214

MỤC LỤC..............................................................................................................................216218TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Vương Cộng. Kỹ thuật xung, NXB ĐH & THCN, 19792.Nguyễn Tấn Phước.  Mạch  điện tử  (tập 1 – 2), NXB TP 

HCM, 20053.Nguyễn Tấn Phước.  Kỹ  thuật xung cơ  bản và nâng cao,  

NXB TP HCM, 20024.Nguyễn Thuý Vân. Kỹ thuật số. NXB KHKT, 20045.Đặng Văn Chuyết. Kỹ thuật điện tử số. NXB Giáo dục.6.Vũ Đức Thọ. Cơ sở kỹ thuật điện tử số. NXB Giáo dục.7.Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch: Electric Workbench, Circuit

Maker, Orcad. (Tài liệu trên Internet).219Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC MẠCH DAO ĐỘNG XUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×