Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 7:PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN. CÁC KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Tiết 7:PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN. CÁC KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Tải bản đầy đủ - 0trang

c)Ví dụ 1 : (Sgk)G là trọng tâm

u

uur

uuur

diện

ABCD

u

u

u

r

1

GA ' =- GA;GB' =3

uuur

uuur

u

u

u

r

1

GC' =- GC;GD' =3AAcủa tứ

1 uur

GB

3

r

1 uuu

B

GD

3BD'C'

G

A'DB'

D

Cphép vò tự tâm G tỉ số k=-1/3 biếnCcác

điểm A,B,C,D thành các điểm

A’,B’,C’,D’.Vậy phép vò tự tâm G tỉ số

k=-1/3 biến tứ diện ABCD thành A’B’C’D’

Chú ý:

ék = 1

*Phép vò tự tỉ số k là

Û ê

ê

k =- 1

ë

phép

dời

hình

*k=1: phép đồng nhất

*k=-1: phép đối xứng qua tâm vò tựVí dụ 2: Cho hình chóp SABCD có đáy

ABCD là hình bình hành tâm O.Gọi E là

điểm di động trên SC.Tìm tập hợp trọng

uuu

r tam

uu

u

r

tâm

G

của

giác

BDE.

1

Þ

V 1 (E) = G SS

Bg: Ta

OG = OE

(O; )

S

3

3

có:

Mà E nằm trên đoạn thẳng

E

E

SC nên G nằm trên đoạn

A

A

N

E

G

A

thẳng là ảnh của SC qua

G

O

phép

vò tự C

tâm

tỉ số 1/3 B

O

Khi E trùng

thì GOtrùng

BBOMC

C

CD

D

Dvới trọng tâm M của tam

giác

BCD S thì G trùng với trọng tâm N

Khi E trùng

của tam giác SCD

Vậy tập hợp trọng tâm G của tam giác

BDE là đoạn thẳng MN,với M,N lần lượt là

trọng tâm tam giác BCD,SBD2/Hai hình đồng dạng

:a) Đònh nghóa 2 :

b)

Ví dụ :

(sgk)

Ví dụ 3: Cho ABCD là tứ diện đều có

cạnh bằng a và A1B1C1D1 là tứ diện

đều có cạnh bằng a’ .Cmr: 2 tứ diện

trên

Bg đồng dạng với nhau

Xét phép vò tự

tâm O bất kỳ tỉ

số

k= a’/a

Khi đó

tứ diện đều ABCD

biến thành tứ diện đều

A’B’C’D’ cạnh a’

Mà tứ diện đều A’B’C’D’bằng

ADBCB1A1tứ diện đều A1B1C1D1 nên tứ diện

ABCD đồng dạng với tứ diện A1B1C1D1C1D1Ví dụ 4: Cmr 2 hình lập phương bất kỳ đêu

đồng dạng với nhauCỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN

VỀ

NHÀ

*Nắm

vững

đònh nghóa phép vò tự trong

không gian và các tính chất

*PP chứng minh hai hình đồng dạng với

nhau trong không gian

*CM ví dụ 3 sgk

*Cắt mẫu giấy như hình

23

sgk BT 11,13 sgk

*LàmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 7:PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN. CÁC KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×