Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Kế toán chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp

8 Kế toán chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XN HỮUNợ TK 911:29.782.515Có TK 8211:

3.929.782.515Kế tốn xác định kết quả kinh doanh3.9.1 Nội dung

Cuối tháng kế toán tạm tính kết quả kinh doanh, hàng năm chính thức xác định

lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nộp cho cơ quan quản lý của nhà nước.

3.9.2 Đặc điểm

Kết quả hoạt động kinh doanh được phản ánh vào tài khoản 911 – xác định kết

quả hoạt dộng kinh doanh.

3.9.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng

Sổ cái tài khoản 911 (xem phục lục 22i)

3.9.4 Tài khoản sử dụng

Tài khoản 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Các tài khoản có liên quan:

 Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

 Tài khoản 711 – thu nhập khác.

 Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.

 Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng.

 Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

 Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3.5.9 Các bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh

Cuối tháng kế toán thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu và thu nhập

khác, giá vốn hàng bán và các chi phí khác sang tài khoản 911 để xác định kết quả

kinh doanh.

Các bút tốn kết chuyển:

Kết chuyển doanh thu thuần:

Nợ TK 511:

Có TK 911:SVTH: Trần Thị Nhàn518.037.516

518.037.516Trang 40Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUKết chuyển thu nhập khác:

Nợ TK 711:570.351Có TK 911:570.351Kết chuyển giá vốn hàng bán:

Nợ TK 911:384.937.810Có TK 632:384.937.810Kết chuyển chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 911:63.303.931Có TK 641:30.603.300Có TK 642:32.700.631Kết chuuyển thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 911:

Có TK 8211:29.782.515

29782.515Kết chuyển lãi:

Nợ TK 911:

Có TK 421:76.583.611

76.583.611Vậy trong tháng 08/2007 khoản lợi nhuận từ kinh doanh mà Kim Minh đạt

được là 76.583.611 đồng

(Xem sổ cái tài khoản 911 và báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh trong

tháng)SVTH: Trần Thị NhànTrang 41Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUCHƯƠNG 4: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

Trong thời gian thực tập tại Công ty, em đã hiểu được phần nào về cơng tác kế

tốn và q trình “ kế tốn xác định kết định kết quả kinh doanh” của Công ty. Từ

những kiến thức đã học ở trường cùng với hai tháng va chạm thực tế, em xin đưa ra

nhận xét và một số kiến nghị nhỏ nhằm góp phần nhỏ cho Cơng ty trong thời gian tới.

4.1 Nhận xét

4.1.1 Nhận xét chung

Từ khi thành lập đến nay, mới chỉ sau hai năm họat động vẫn còn là một doanh

nghiệp non trẻ nhưng Kim Minh đã và đang cố gắng dần khẳng định mình trên thị

trường cùng với những doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực cơ điện lạnh. Có thể

thấy rõ sự tăng trưởng của Công ty qua sự tăng lên về doanh số bán ra từng tháng.

Với cơ cấu gọn nhẹ nên Cơng ty hoạt động khá linh hoạt. Các phòng ban đều

được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc nên hiệu suất làm việc cao. Hơn nữa

Kim Minh có một ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm cùng với tập thể cán bộ công nhân

viên trẻ, đều đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cùng với sự năng động và tinh

thần làm việc gắn bó, đòan kết. Đây chính là lý do quan trọng góp phần cho sự tăng

trưởng của Cơng ty.

Cơng ty sử dụng máy tính trong cơng tác kế tốn, hạn chế làm việc bằng thủ

cơng, tiết kiệm thời gian làm việc, tậndụng hết thời gian nhàn rỗi trong giải quyết

công việc.

Bên cạnh những mặt tốt trên, vẫn còn những mặt còn hạn chế như:SVTH: Trần Thị NhànTrang 42Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUCông ty vẫn chưa đưa phần mềm kế tốn vào sử dụng nên cơng việc kế tốn

vẫn còn nhiều vất vả.

Trong q trình họat kinh doanh, Cơng ty cũng gặp phải một số thuận lợi và

khó khăn khách quan sau:

Thuận lợi

Nước ta đang trong giai đoạn phát triển, tốc độ xây dựng ngày càng tăng.

Trong khi đó các mặt hàng Cơng ty kinh doanh chủ yếu phục vụ cho các cơng trình

xây dựng. Đây chính là lợi thế cho sự phát triển của Cơng ty.

Khó khăn

Những mặt hàng cơ điện lạnh mà Công ty kinh doanh gặp phải sự cạnh tranh

mạnh mẽ của những doanh nghiệp Thương Mại khác.

4.1.2 Nhận xét về phần hành “ kế tốn xác định kết quả kinh doanh”

4.1.2.1 Trên sổ sách

Nhìn chung Cơng ty tn thủ đúng luật kế tốn mà nhà nước ban hành. Tuy

nhiên một số quyết định mới ban hành của Bộ Tài Chính Cơng ty vẫn chưa đưa vào

áp dụng như: hạch toán một số tài khỏan….

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán theo dõi một cách cẩn thận. Hóa

đơn, chứng từ được tập hợp và phân lọai từng ngày dung làm căn cứ ghi sổ.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán ghi sổ một cách chi tiết và rõ

rang cho từng tài khỏan. Do đó ln đáp ứng kịp thời những thơng tin cấp trên u

cầu.

Số liệu của “Kế tốn xác định kết quả kinh doanh” được kế toán viên tập hợp

từ các sổ cái có liên quan.

Cuối mỗi tháng, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển các chi phí và doanh thu

phát sinh lên tài khỏan 911- Xác đinh kết quả kinh doanh để xác định lãi lỗ tạm thời

trong tháng. Cuối năm, kế toán dựa vào những bảng xác định kết định kết quả kinh

doanh tạm thời hàng tháng để lên bảng xác định kết quả kinh doanh của năm. Do mỗi

tháng kế toán đều thực hiện xác định kết quả kinh doanh tạm nên công việc xác định

kết quả kinh doanh của năm trở nên nhanh chóng và đơn giản.

SVTH: Trần Thị NhànTrang 43Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU4.1.2.2 Trên máy

Song song với công tác ghi sổ các số liệu hàng ngày được kế toán đưa lên máy

xử lý. Sau đó đối chiếu với sổ sách nên độ chính xác khá cao. Cơng tác kế tốn trên

máy cũng tương tự như cơng tác kế tốn trên sổ sách.

4.2 Kiến nghị

Từ những vấn đề nêu trên và qua quá trình vận dụng kiến thức lý luận vào việc

tìm hiểu thực tế tại Công ty. Em xin đưa ra một số kiến nghị về cơng tác kế tốn nhằm

góp phần nhỏ cho sự hồn thiện của Cơng ty.

Cơng ty nên sử dụng tài khỏan 515- Thu nhập từ họat động tài chính thay vì sử

dụng tài khỏan 711- Thu nhập khác cho việc theo dõi các khỏan lãi từ tiền gửi ngân

hàng, chênh lệch tỷ giá. Đồng thời phí chuyển khỏan phải thanh toán cho ngân hàng

cũng nên đưa vào tài khỏan 635- Chi phí họat động tài chính thay vì đưa vào tài

khỏan 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp…Như vậy doanh thu và chi phí tài chính

của Cơng ty sẽ được theo dõi một cách rõ ràng hơn.

Thực tế Cơng ty ghi sổ:

Thu lãi từ ngân hàng

Nợ 112

Có 711

Phí chuyển khỏan

Nợ 642

Có 112

Kiến nghị

Thu lãi từ ngân hàng:

Nợ 112

Có 515

Phí chuyển khỏan;

Nợ 635

Có 112SVTH: Trần Thị NhànTrang 44Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XN HỮUNếu có thể, bộ phận kế tốn nên áp dụng một số phần mềm kế tóan tiện ích để

hổ cơng tác kế tốn, giúp giảm bớt các nghiệp vụ ghi chép giống nhau trong một

ngày, đẩy nhanh tiến độ hồn thành cơng việc.

Nên hạn chế bớt chi phí tiếp khách, nhân viên cần tiết kiệm điện, nước, điện

thoại, để giảm thiểu chi phí cho Cơng ty.

Ban Giám Đốc cũng cần quan tâm tới chuyên môn của nhân viên như: Cử nhân

ciên đi học các lớp bồi dưỡng mỗi khi có những quyết định mới ban hành giúp nhân

viên nắm bắt kịp thời những thay đổi của luật kế tốn nhà nước. Để q trình hoạt

động kinh doanh củaCơng ty ln sn sẻ thì đội ngũ kế tốn giỏi chuyên môn cũng

là yếu tố quan trọng.SVTH: Trần Thị NhànTrang 45Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUKẾT LUẬN

Qua gần hai tháng thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM-DV Cơ điện lạnh

Kim Minh, có dịp được tiếp xúc với cơng tác kế toán thực tế của doanh nghiệp em

nhận thấy rằng: “ kế toán xác đinh kết quả kinh doanh” là khâu quan trọng của Cơng

việc kế tốn sau một tháng họat động. Nhìn vào Báo Cáo kết quả hoạt động sản xuất

kinh doanh cho thấy được mức lời (lỗ) của một tháng mà doanh nghiệp đã đạt được.

Đồng thời, xác định kết quả kinh doanh một cách trung thực, chính xác giúp doanh

nghiệp biết được tình hình kinh doanh của mình như thế nào. Nên cắt giảm những

khỏan chi phí nào khơng thực sự cần thiết góp phần cho sự phát triển trong tương lai

của doanh nghiệp.

Là một sinh viên thực tập, với kiến thức đã học ở trường, được sự hướng dẫn,

chỉ bảo tận tình cảu các thầy cơ và các anh chị trong phòng kế tốn. Em đã có dịp so

sánh giữa lý thuyết với thực tế, học hỏi được tác phong, tinh thần làm việc…thấy

được vai trò của “ kế toán xác định kết quả kinh doanh” là quan trọng như thế nào.

Đồng thời qua hai đề tài này em cũng hiểu được phần nào về công tác kế tốn tại

Cơng ty.SVTH: Trần Thị NhànTrang 46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Kế toán chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x