Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUNợ911- Kết chuyển giá vốn hàng bán

- Kết chuyển chi phí bán hang

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh

nghiệp

- Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính

- Kết chuyển chi khác

- Kết chuyển chi phí thuế thu nhập

- Kết chuyển lãi

xxxx-Kết chuyển doanh thu thuần

Kết chuyển doanh thu hoạt

động tài chính

Kết chuyển thuế thu nhập

khác

Kết chuyển lỗxxxxTài khoản 911 khơng có số dư cuối kỳ

2.9.3 Cơng thức tính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh = ( Doanh thu thuần về bán hang và cung cấp dịch vụ - Giá

vốn hang bán) – ( Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp) + ( Doanh thu

hoạt động tài chính – Chi phí tài chính) + (Thu nhập khác – Chi phí khác – Chi phí

thuế thu nhập doanh nghiệp)

Trong đó:

Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản làm giảm doanh thu

2.9.4 Trình tự hoạch tốnSVTH: Trần Thị NhànTrang 28Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU632511911(2)(1)641515(3)

642(5)

(4)711635

(7)

(6)

811821(8)(9)

421

(I1)

(I2)SVTH: Trần Thị NhànGhi chú:

(1): Kết chuyển doanh thu thuần.

(2): Kết chuyển giá vốn hàng bán.

(3): Kết chuyển chi phí bán hàng.

(4): Kêt Kết chuyển chi phí quản

lý doanh nghiệp

(5): Kết chuyển doanh thu hoạt

động tài chính

(6): Kết chuyển chi phí hoạt động

tài chính

(7): Kết chuyển thu nhập khác

(8): Kết chuyển chi phí thuế thu

nhập doanh nghiệp

(I1): Kết chuyển lãi

(I2): Kết chuyểnlỗTrang 29Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUCHƯƠNG 3 TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT

QUẢ KINH DOANH THÁNG 08 /2007 TẠI CÔNG TY TNHH TM _ DV

CƠ ĐIỆN LẠNH KIM MINH

3.1 Kế toán doanh thu bán hàng3.1.1 Nội dung

Doanh thu bán hàng của KIM MINH chủ yếu là bán hàng trong nước.

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết với khách hàng. Bộ phận kho tiến hành

lập phiếu xuất kho, kế toán tiến hành xuất hóa đơn, bộ phận kinh doanh tiến hành giao

hàng, số hàng hóa coi như được tiêu thụ. Kế tốn căn cứ vào hóa đơn bán hàng đã

được lập làm cơ sở ghi vào sổ nhật ký, sổ chi tiết bán hàng, sổ cái tài khoản 511, bảng

kê hàng hóa dịch vụ bán ra…

3.1.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng

 Hóa đơn GTGT

 Phiếu thu

 Sổ cái tài khoản 511 ( xem phục lục 1i)

3.1.3 Tài khoản sử dụng

TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Các tài khoản liên quan:

 Tài khoản 3331 – Thuế GTGT đầu ra

 Tài khoản 111 - Tiền mặt

 Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

 Tài khoản 131 – phải thu của khách hàng

 ……….

3.1.4 Tình hình thực tế tại công ty

Một số nghiệp vụ phát sinh điển hình về tình hình bán hàng của cơng ty trong

tháng như sau:

SVTH: Trần Thị NhànTrang 30Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUCăn cứ vào hóa đơn số 41648 ngày 04/08/2007, cơng ty xuất bán lô hàng: Hộp

và cút chuyển hướng cho công ty TNHH LFE Engineering Việt Nam giá chưa thuế

116.507.905 đồng, thuế xuất thuế GTGT 10%, tiền hàng chưa thanh toán. Kế tốn ghi

sổ:

Nợ TK 131(LFE):128.158.696Có TK 511 :116.507.905Có TK 3331:11.650.791(Chứng từ xem phục lục 2i)

Căn cứ vào hóa đơn số 41649 ngày 04/08/2007, công ty xuất bán lô hàng cho

công ty TNHH TM_DV Cơ Điện Lạnh P & M là quạt hút âm trần hiệu Panasonic

(FV24CH6) với số lượng 48 cái trị giá 72.458.160 đồng chưa thuế , thuế xuất thuế

GTGT 10%, tiền hàng chưa thanh toán. Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 131(M) :79.703.976Có TK 511 :72.458160Có TK 3331:7.245.816(Chứng từ xem phục lục 3i)

Căn cứ vào hóa đơn số 41650 ngày 04/08/2007, công ty xuất bán lô hàng: Ống

thép và khớp nối thẳng cho công ty TNHH Văn Lang G. Trịgiá chưa thuế 4.616.350

đồng, thuế xuất thuế GTGT 10%, tiền hàng chưa thanh toán. Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 131(VLG) : 5.077.985

Có TK 511 :4.616.350Có TK 3331:461.635(Chứng từ xem phục lục 4i)

...............................

Căn cứ vào hóa đơn số 29615 ngày 31/08/2007, công ty xuất bán cho nhà thầu

YURTEC Corporation _ Dự Án VGI lô hàng đầu nối cho ống E25 với số lượng 100

cái ống. Trị giá 2.500.000 đồng chưa thuế , thuế xuất thuế GTGT 10%, tiền hàng chưa

thanh toán. Kế toán ghi sổ:SVTH: Trần Thị NhànTrang 31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x