Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Kế toán giá vốn hàng bán

3 Kế toán giá vốn hàng bán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUGiá vốn hàng bán thuần là giá thực tế xuất kho của số sản phẩm đã bán được

(hoạc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ - đối với

doanh nghiệp thương mại), hoạc là giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành, đã

được xác định là tiêu thụ và các khoản khác được tính vào giá vốn để xác định kết quả

kinh doanh trong kỳ.

2.3.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng

Phiếu xuất kho, bảng tổng hợp xuất nhập tồn

2.3.3 Tài khoản sử dụng

Kế toán sử dụng tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Nội dung và kết cấu

Nợ

-632

Giá vốn sản phẩm, hàng hóa, dịch

vụ đã tiêu thụ trong kỳ

Phản ánh chi phí nguyên vật liệu,

chi phí nhân cơng vượt trên mức

bình thường

Phản ánh khoản chênh lệch giữa số

dự phòng giảm giá hàng tồn kho

phải lập năm nay lớn hơn khoản đã

lập dự phòng năm trướcxxxx

Phản ánh khoản hồn nhập dự

phòng giảm giá hàng tồn kho

cuối năm (31/12)

Giá vốn của hàng bán bị trả lại.

Kết chuyển giá vốn của sản

phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu

thụ trong kỳ sang tài khoản 911 “

xác định kết quả kinh doanh”.xxxxó

xxx

xSVTH: Trần Thị NhànTrang 16Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU2.3.4 Trình tự hạch tốn

154,155,

156,157155,156632(1)(6)

154

(2)1593

(7)111,112

331,334(3)

911217(4)

(8)

(5)214(9)Ghi chú:

(1): Giá vốn thành phẩm, hàng hóa đươc xác định là tiêu thụ.

(2): Chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp trên mức bình thường.

(3): Chi phí liên quan đến cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư.

(4): Bán bất động sản đầu tư.

(5): Giá trị hao mòn.

(6): Hàng hóa bị trả lại nhập kho.

(7): Hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.SVTH: Trần Thị NhànTrang 17Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU(8): Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng bán.

(9): Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

2.4Kế tốn chi phí bán hàng2.4.1 Khái niệm

Chi phí bán hàng là chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa,

dịch vụ bao gồm:

 Chi phí nhân viên bán hàng: Gồm các khoản tiền lương phải trả cho nhân viên

bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản sản phẩm hàng hóa , vận chuyển hàng

đi tiêu thụ và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng

đồn.

 Chi phí vật liệu bao bì phục vụ cho việc đóng gói sản phẩm, bảo quản sản

phẩm nhiên liệu để vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ: phụ tùng thay thế cho

việc sửa chữa TSCĐ cho bộ phận bán hàng.

 Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho hoạt động bán hàng như các dụng cụ đo

lường, bàn ghế, máy tính cầm tay…

 Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản sản phẩm, hàng hóa, bộ phận bán

hàng như: Khấu hao nhà kho, cửa hàng, phương tiện vận chuyển.

 Chi phí dịch vụ mua ngồi phục vụ cho hoạt động bán hàng như: Chi phí sữa

chữa TSCĐ, tiền thuê kho bãi, tiền thuê bốc vác vận chuyển hàng hóa đi tiêu

thụ, hoa hồng phải trả cho đại lý các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

 Chi phí khác bằng tiền đã chi ra để phục vụ cho hoạt động bán hàng gồm: Chi

phí giới thiệu sản phẩm hàng hóa, chi phí chào hàng, chi tiếp khách cho bộ

phận bán hàng, chi phí tổ chức cho hội nghị khách hàng, chi phí báo hàng sản

phẩm….

2.4.2 Chứng từ sử dụng

Bảng lương, giấy báo nợ của ngân hàng

2.4.3 Tài khoản sử dụngSVTH: Trần Thị NhànTrang 18Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUKế toán sử dụng tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

Nội dung và kết cấu

Nợ641- Tập hợp chi phí bán hàng thực tế

phát sinh trong kỳ

xxxx

- Các khoản chi giảm chi phí

bán hàng (nếu có)

xxxxTài khoản 641 khơng có số dư cuối kỳ

2.4.4 Trình tự hạch tốn

152641911(1)153,142,242(2)(6)214

(3)111,112,331(4)

133SVTH: Trần Thị NhànTrang 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Kế toán giá vốn hàng bán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x