Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Kế toán doanh thu bán hàng va xác định kêt quả kinh doanh

1 Kế toán doanh thu bán hàng va xác định kêt quả kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU Tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Dùng cho các ngành kinh

doanh dịch vụ.

 Tài khoản 5114- Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Các khoản doanh thu từ trợ

cấp, trợ giá của nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện cá nhiệm vụ cung cấp

sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của nhà nước.

 Tài khoản 5117- Doanh thu kinh doanh bất động sản.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511

Nợ511- Số thuế TTĐB hoạc thuế xuất

khẩu phải nộp.

- Doanh thu bán hàng bị trả lại kết

chuyển cuối kỳ

- Khoản giảm giá hàng bán kết

chuyển cuối kỳ

- Khoản chiết khấu thương mại kết

chuyển cuối kỳ

- Kết chuyển doanh thu thuần vào

TK 911 đế xác định kết quả kinh

doanh

xxxxxx- Doanh thuxxxxxxTài khoản 511 khơng có số dư cuối kỲ

`SVTH: Trần Thị NhànTrang 12Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUSƠ ĐỒ TỔNG HỢP

Ghi chú

333511

(1)111,112,131(1a)512,531,532(1b)

(5)333(33311)911(3)

(6)(4)

(1a): Đơn vị áp dụng phương pháp trưc tiếp (tổng giá thanh toán)

(1b): Đơn vị áp dụngphương pháp khấu trừ (giá chức có thuế)

(2):Thuế xuất khẩu, thuế TTĐB phải nộp ngân sách nhà nước ( đơn vị ápdụng phương pháp trực tiếp)

(3): Thuế GTGT đầu ra

(4): Chiết khấu thương mại, doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán

phát sinh trong kỳ

(5): Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thương mại, doanh thu hàng bán bị trả lại,

giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ.SVTH: Trần Thị NhànTrang 13Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU(6): Cuối kỳ kết chuyển doanh thu thuần.

2.2 Kế toán các khoản giảm thu

2.2.1 chiết khấu thương mại

 Khái niệm

Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà doanh nghiệp đã giãm trừ hoạc đã thanh

toán cho người mua đã mua hàng của doanh nghiệp (sản phẩm, hàng hóa), dịch vụ với

khối lượng lớn theo thõa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế

mua bán hoạc cam kết mua bán hàng.

 Tài khoản sử dụng: TK 521 – Chiết khấu thương mại

 Kết cấu và nội dung phản ánh

Nợ521- Số chiết khấu thương

mại đã chấp nhận thanh

toán cho khách hàng- Kết chuyển tồn bộ số chiết

khấu thương mại sang tài

khoản 511 để xác định doanh

thu thuầnTài khoản 521 khơng có số dư cuối kỳ

Tài khoản 521 có 3 tài khoản cấp II

 TK 5211- Chiết khấu hàng hóa

 TK 5212- Chiết khấu thành phẩm

 TK 5213- chiết khấu dịch vụ

2.2.2 Kế toán giảm giá hàng bán

 Khái niệm

Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ được doanh nghiệp (bên bán) chấp nhận

một cách đặc biệt trên giá đã thỏa thuận trong hợp đồng, vì lý do hàng bán bị kémSVTH: Trần Thị NhànTrang 14Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUphẩm chất, không đúng quy cách, hoạc không đúng thời hạn đã ghi trong hợp

đồng.

 Tài khoản sử dụng: TK 532 – Chiết khấu thương mại

 Kết cấu và nội dung phản ánh

Nợ532- Các khoản giảm giá đã chấp

thuận cho người mua hàng.- Kết chuyển toàn bộ số giảm

giá hàng bán sang tài khoản 511

- Doanh thu bán hàngxxxx

xxxxTài khoản 532 không có số dư cuối kỳ

2.2.3 Kế tốn hàng bán bị trả lại

 Khái niệm

Là số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp đã xác định tiêu thụ, nhưng bị khách

hàng trả lại do vi phạm các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng kinh tế như hàng

kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại.

Doanh thu hàng

bán trả lại=số lượng hàng bị trả lại*Đơn giá bán đã ghi

trên hóa đơnHàng bán bị trả trả lại phải có văn bản để ghi của người mua ghi rõ lý do trả lại

hàng, số lượng hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại đính kèm theo hóa đơn (nếu trả lại

tồn bộ) hoạch bản sao hóa đơn (nếu trả lại một phần hàng) và đính kèm theo chứng

từ nhập lại kho của doanh nghiệp số hàng đã nói trên

Tài khoản sử dụng:

Kế toán sử dụng tài khoản 521 – Hàng bán bị trả lại

2.3Kế toán giá vốn hàng bán2.3.1 Khái niệm:

SVTH: Trần Thị NhànTrang 15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Kế toán doanh thu bán hàng va xác định kêt quả kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x