Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tổ chức bộ máy kế toán

4 Tổ chức bộ máy kế toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU1.4.3 Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán

Kế toán trưởng: Là người trực tiếp chịu trách nhiệm về tồn bộ cơng việc kế

tốn của cơng ty trước ban Giám Đốc. Kế tốn trưởng giúp giám đốc chỉ đạo , tổ

chức thực hiện các cơng việc tài chính, thống kê của cơng ty. Xem xét chứng từ ,

kiểm tra giám sát việc ghi chép vào sổ kế toán của kế toán tổng hợp, lập báo cáo

tài chính, xây dựng lên kế hoạch tài chính cuối năm.

Kế toán tổng hợp: Hằng ngày ghi chép, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh

tế phát sinh vào chứng từ ghi sổ và sổ chi tiết, viết hóa đơn GTGT, lập phiếu thu,

chi, nhập liệu, quản lí chứng từ bán hàng…

Thủ quỹ: Quản lí thu, chi tiền mặt ngân phiếu, rút và gửi vào ngân hàng. Theo

dõi tình hình cơng nợ, các khoản phải thu, chi trong đơn vị, tiền vay ngân hàng.

Thủ kho: Theo dõi và báo cáo tình hình nhập – xuất – tồn kho hàng hóa về số

lượng, thành tiền. Cung cấp vốn của từng mặt hàng.

1.4.4 Kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán: Đồng Việt Nam

1.4.5 Chuẩn mực và chế độ kế toán

1.4.5.1 Chế độ kế toán áp dụng

- Kê khai thường xun

1.4.5.2 Hình thức kế tốn áp dụng

- Chứng từ ghi sổ.

- trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ:

Hằng ngày, văn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán

cùng loại đã được kiểm tra. Được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi

sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ chứng từ đăng ký ghi sổ, sau đó

được dùng để ghi vào Sổ cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập chứng

từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế tốn chi tiết có liên quan.SVTH: Trần Thị NhànTrang 6Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XN HỮUCuối tháng, khóa sổ tính ra tổng tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát

sinh trên sổ Đăng Ký Chứng Từ ghi sổ, tính ra tổng tiền phát sinh Nợ, Tổng Số Dư

của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng cân đối số phát sinh.

Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết

dùng để lập báo cáo tài chính.

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TỐN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ

Chứng từ kế toánSổ CáiSổ đăng ký

chứng từ ghi sổBảng tổng hợp

chứng từ kế toán

cùng loạiSổ, thẻ kế

toán chi tiếtCHỨNG TỪ GHI SỔSổ CáiBảng tổng hợp

chi tiếtBảng cân đối

phát sinhBÁO CÁO TÀI CHÍNHGhi chú:

Ghi hằng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

1.4.5.3 Hệ thống tài khoản kế toán

SVTH: Trần Thị NhànTrang 7Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU- Công ty áp dụng hệ thống tài khoản thống nhất theo quyết định số

16/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

1.4.5.4 Hệ thống báo cáo tài chính

- Mẫu báo cáo của doanh nghiệp gồm:

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Báo cáo luân chuyển tiền tệ

+ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

1.4.5.5 Chế độ chứng từ kế toán

Doanh nghiệp thực hiện theo quyết định số 129/NĐ-CP ngay 31/05/2004 của

chính phủ.

Các loại chứng từ của doanh sử dụng:

 Lao động tiền lương:

-Bảng chấm cơng-Bảng thanh tốn tiền lương-Bảng kê trích nộp các khoản theo lương-Bảng phân bổ tiền lương và BHXH Hàng tồn kho:

-Phiếu nhập kho-Phiếu xuất kho-Biên bản kiểm kê hàng hóa-Bảng kê mua hàng Tiền tệ

-Phiếu thu-Phiếu chi-Séc-Ủy nhiệm chi-Giấy đề nghị tạm ứng-Giấy thanh toán tiền tạm ứngSVTH: Trần Thị NhànTrang 8Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU Tài sản cố định

-Biên bản kiểm kê TSCĐ-Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ Hóa đơn GTGT

 Bảng thu mua hàng hóa mua vào khơng có hóa đơn.

1.4.5.6 Chế độ sổ kế toán

Các loại sổ kế toán doanh nghiệp sử dụng:

Chứng từ ghi sổSổ đăng ký chứng từ ghi sổSổ quỹ tiền mặtSổ tiền gửi ngân hàngSổ nhật ký bán hàngSổ chi tiết các tài khoản1.4.5.7 Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

+ Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế

toán: Quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng vào thời điểm phát sinh và nhập trước

xuất trước.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

+Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tồn đầu kỳ +Nhập trong kỳ-Xuất trong kỳ, phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

+ Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

+ Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên giá trên hóa đơn mua vào

+ Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

+ Chi phí trả trước: Ghi nhận theo hóa đơn mua vàoSVTH: Trần Thị NhànTrang 9Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệp+GVHD: HỒ XUÂN HỮUPhương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ đều các tháng trong thời gianphân bổ.SVTH: Trần Thị NhànTrang 10Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUCHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH

DOANH

2.1 Kế toán doanh thu bán hàng va xác định kêt quả kinh doanh

2.1.1 Khái niệm

Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế ma doanh nghiệp đã thu được

hoạc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông

thường của doanh nghiệp thông thường của doanh nghiệp, góp phận làm tăng vốn chủ

sở hữu.

Chỉ ghi nhận doanh thu bán hang hóa, sản phẩm khi thỏa mãn đồng thời năm

điều kiện:

+ Doanh nghiệp đã trao phần lớn rủi r ova lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm

hoạc hang hóa cho người mua.

+Doanh nghiệp khơng còn nắm giữ quyuền quản lý hàng hóa như người sở hưu hàng

hóa hoạc quyền kiểm sốt hàng hóa.

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

+ Doanh nghiệp đã thu được hoạc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.

+ Xác định được chi phí lien quan tới việc bán hàng.

2.1.2 Chứng từ sử dụng

Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, các phiếu thu tiền mặt, giấy báo của ngân

hàng….

2.1.3 Kế toán tổng hợp

Tài khoản sử dụng: 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Các tài khoản liên quan: 111,112,131,333,521,531,532,911

Tài khoản 511- danh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có 5 tài khoản cấp hai

 Tài khoản 5111- Doanh thu bán hàng: Chủ yếu dung cho các doanh nghiệp

thương mại.

 Tài khoản 5112- Doanh thu bán thành phẩm: Dung cho ngành sản xuấtSVTH: Trần Thị NhànTrang 11Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU Tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Dùng cho các ngành kinh

doanh dịch vụ.

 Tài khoản 5114- Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Các khoản doanh thu từ trợ

cấp, trợ giá của nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện cá nhiệm vụ cung cấp

sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của nhà nước.

 Tài khoản 5117- Doanh thu kinh doanh bất động sản.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511

Nợ511- Số thuế TTĐB hoạc thuế xuất

khẩu phải nộp.

- Doanh thu bán hàng bị trả lại kết

chuyển cuối kỳ

- Khoản giảm giá hàng bán kết

chuyển cuối kỳ

- Khoản chiết khấu thương mại kết

chuyển cuối kỳ

- Kết chuyển doanh thu thuần vào

TK 911 đế xác định kết quả kinh

doanh

xxxxxx- Doanh thuxxxxxxTài khoản 511 khơng có số dư cuối kỲ

`SVTH: Trần Thị NhànTrang 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tổ chức bộ máy kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x