Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH THÁNG 08 /2007 TẠI CÔNG TY TNHH TM _ DV CƠ ĐIỆN LẠNH KIM MINH

CHƯƠNG 3 TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH THÁNG 08 /2007 TẠI CÔNG TY TNHH TM _ DV CƠ ĐIỆN LẠNH KIM MINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUCăn cứ vào hóa đơn số 41648 ngày 04/08/2007, công ty xuất bán lô hàng: Hộp

và cút chuyển hướng cho công ty TNHH LFE Engineering Việt Nam giá chưa thuế

116.507.905 đồng, thuế xuất thuế GTGT 10%, tiền hàng chưa thanh tốn. Kế tốn ghi

sổ:

Nợ TK 131(LFE):128.158.696Có TK 511 :116.507.905Có TK 3331:11.650.791(Chứng từ xem phục lục 2i)

Căn cứ vào hóa đơn số 41649 ngày 04/08/2007, cơng ty xuất bán lô hàng cho

công ty TNHH TM_DV Cơ Điện Lạnh P & M là quạt hút âm trần hiệu Panasonic

(FV24CH6) với số lượng 48 cái trị giá 72.458.160 đồng chưa thuế , thuế xuất thuế

GTGT 10%, tiền hàng chưa thanh tốn. Kế tốn ghi sổ:

Nợ TK 131(M) :79.703.976Có TK 511 :72.458160Có TK 3331:7.245.816(Chứng từ xem phục lục 3i)

Căn cứ vào hóa đơn số 41650 ngày 04/08/2007, cơng ty xuất bán lô hàng: Ống

thép và khớp nối thẳng cho công ty TNHH Văn Lang G. Trịgiá chưa thuế 4.616.350

đồng, thuế xuất thuế GTGT 10%, tiền hàng chưa thanh toán. Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 131(VLG) : 5.077.985

Có TK 511 :4.616.350Có TK 3331:461.635(Chứng từ xem phục lục 4i)

...............................

Căn cứ vào hóa đơn số 29615 ngày 31/08/2007, công ty xuất bán cho nhà thầu

YURTEC Corporation _ Dự Án VGI lô hàng đầu nối cho ống E25 với số lượng 100

cái ống. Trị giá 2.500.000 đồng chưa thuế , thuế xuất thuế GTGT 10%, tiền hàng chưa

thanh toán. Kế toán ghi sổ:SVTH: Trần Thị NhànTrang 31Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUNợ TK 131(YT) :2.750.000Có TK 511 :2.500.000Có TK 3331:250.000(Chứng từ xem phục lục 5i)

Căn cứ vào hóa đơn số 29616 ngày 31/08/2007, cơng ty xuất bán cho công ty

Cổ Phần VIAN lô hàng ống thép luồn dây loại trơn trị giá 5.252.500 đồng chưa thuế ,

thuế xuất thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền. Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 111(VIAN) : 5.777.750

Có TK 511 :5.252.500Có TK 3331:525.250(Chứng từ xem phục lục 6i)

(Tất cả các nghiệp vụ trên kế toán chưa ghi sổ vế giá vốn hàng bán, khoản mục

này sẽ được đề cập trong mục 3.3 – kế toán giá vốn hàng bán)

Cuối tháng kế toán thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu (sau khi đã trừ các

khoản giãm trừ) lên tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh:

Nợ TK 511:518.037.516Có TK 911:518.037.516(xem sổ cái tài khoản 511)

3.2Kế toán các khoản làm giảm doanh thu

Trong tháng 08/2008 công ty Kim Minh không phát sinh các khoản làm

giảm doanh thu như:

 Chiết khấu thương mại

 Giảm giá hàng bán

 Hàng bán bị trả lại

 Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực

tiếp phải nộp. Vì cơng ty khơng tiêu thụ những mặt hàng chịu thuế tiêu thụ

đặc biệt do nhà nước quy định, hiện trong tháng công ty không tiến hành

xuất khẩu và công ty cũng áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theoSVTH: Trần Thị NhànTrang 32Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUphương pháp khấu trừ. Do đó những loại thuế trên không làm ảnh hưởng

tới doanh thu trong tháng của doanh nghiệp.

3.3Kế toán giá vốn hàng bán3.3.1 Nội dung

Giá vốn hàng bán tại cơng ty tính theo phương pháp nhập trước xuất trước

3.3.2 chứng từ và sổ sách sử dụng

chứng từ sử dụng

 Phiếu xuất kho

 Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn (xem phục lục 7i)

Sổ sách sử dụng

 Sổ cái TK 632 (xem phục lục 8i)

3.3.3 Tài khoản sử dụng

 Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán

 Tài khoản có liên quan: Tài khoản 156 - Hàng hố

3.3.4 Tình hình thực tế tại cơng ty

Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh điển hình về giá vốn hàng bán trong tháng

tại Công ty như sau:

Căn cứ vào phiếu xuất kho số PXK1-8/07 ngày 04/08/2007, công ty xuất bán

lô hàng: Hộp và cút chuyển hướng cho cơng ty TNHH LFE Engineering Việt Nam:

Kế tốn ghi sổ:

Nợ TK 632:30.090.000Có TK 156 : 30.090.000

(Chứng từ xem phục lục 9i)

Căn cứ vào phiếu xuất kho số PXK2-8/07 ngày 04/08/2007, công ty xuất bán

lô hàng cho công ty TNHH TM_DV Cơ Điện Lạnh P & M là quạt hút âm trần hiệu

Panasonic(FV24CH6). Kế tốn ghi sổ:

Nợ TK 632 : 69.807.264

Có TK 156:SVTH: Trần Thị Nhàn69.807.264Trang 33Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU(Chứng từ xem phục lục10i)

Căn cứ vào phiếu xuất kho số PXK3-8/07 ngày 04/08/2007, công ty xuất bán

lô hàng: Ống thép và khớp nối thẳng cho công ty TNHH Văn Lang G. Kế tốn ghi sổ:

Nợ TK 632: 4.072.750

Có TK 156:4.072.750(Chứng từ xem phục lục11i)

……………………………..

Căn cứ vào phiếu xuất kho số PXK17-8/07 ngày 31/08/2007, công ty xuất

bán cho nhà thầu YURTEC Corporation _ Dự Án VGI lô hàng đầu nối cho ống E25.

Kế tốn ghi sổ:

Nợ TK 632: 2.272.727

Có TK 156:2.272.727(Chứng từ xem phục lục12i)

Căn cứ vào phiếu xuất kho số PXK 18-8/07 ngày 31/08/2007, công ty xuất bán

cho công ty cổ phần VIAN lô hàng ống thép luồn dây loại trơn. Kế tốn ghi sổ:

Nợ TK 632:4.064.318Có TK 156: 4.064.318

(Chứng từ xem phục lục 13i)

Cuối tháng kế toán tập hợp và thực hiện bút toán kết chuyển giá vốn hàng bán

ra trong kỳ sang tài khoản 911 để xác định kết quả hoạt dộng kinh doanh, kế tốn ghi

sổ:

Nợ TK 911:348.937.910Có TK 632: 348.937.910

(Chứng từ ghi sổ cái tài khoản 632)

3.4Kế tốn chi phí bán hàng3.4.1 Nội dung

Những chi phí được đưa vào chi phí bán hàng của kim minh như sau: Lương

cho bộ phận bán hàng, phí lien quan đến việc thu tiền của bán hàng….

3.4.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng

SVTH: Trần Thị NhànTrang 34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH THÁNG 08 /2007 TẠI CÔNG TY TNHH TM _ DV CƠ ĐIỆN LẠNH KIM MINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x