Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung và kết cấu

Nội dung và kết cấu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XN HỮU2.3.4 Trình tự hạch tốn

154,155,

156,157155,156632(1)(6)

154

(2)1593

(7)111,112

331,334(3)

911217(4)

(8)

(5)214(9)Ghi chú:

(1): Giá vốn thành phẩm, hàng hóa đươc xác định là tiêu thụ.

(2): Chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp trên mức bình thường.

(3): Chi phí liên quan đến cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư.

(4): Bán bất động sản đầu tư.

(5): Giá trị hao mòn.

(6): Hàng hóa bị trả lại nhập kho.

(7): Hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.SVTH: Trần Thị NhànTrang 17Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU(8): Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng bán.

(9): Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

2.4Kế tốn chi phí bán hàng2.4.1 Khái niệm

Chi phí bán hàng là chi phí phát sinh trong q trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa,

dịch vụ bao gồm:

 Chi phí nhân viên bán hàng: Gồm các khoản tiền lương phải trả cho nhân viên

bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản sản phẩm hàng hóa , vận chuyển hàng

đi tiêu thụ và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng

đồn.

 Chi phí vật liệu bao bì phục vụ cho việc đóng gói sản phẩm, bảo quản sản

phẩm nhiên liệu để vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ: phụ tùng thay thế cho

việc sửa chữa TSCĐ cho bộ phận bán hàng.

 Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho hoạt động bán hàng như các dụng cụ đo

lường, bàn ghế, máy tính cầm tay…

 Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản sản phẩm, hàng hóa, bộ phận bán

hàng như: Khấu hao nhà kho, cửa hàng, phương tiện vận chuyển.

 Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động bán hàng như: Chi phí sữa

chữa TSCĐ, tiền thuê kho bãi, tiền thuê bốc vác vận chuyển hàng hóa đi tiêu

thụ, hoa hồng phải trả cho đại lý các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

 Chi phí khác bằng tiền đã chi ra để phục vụ cho hoạt động bán hàng gồm: Chi

phí giới thiệu sản phẩm hàng hóa, chi phí chào hàng, chi tiếp khách cho bộ

phận bán hàng, chi phí tổ chức cho hội nghị khách hàng, chi phí báo hàng sản

phẩm….

2.4.2 Chứng từ sử dụng

Bảng lương, giấy báo nợ của ngân hàng

2.4.3 Tài khoản sử dụngSVTH: Trần Thị NhànTrang 18Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUKế toán sử dụng tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

Nội dung và kết cấu

Nợ641- Tập hợp chi phí bán hàng thực tế

phát sinh trong kỳ

xxxx

- Các khoản chi giảm chi phí

bán hàng (nếu có)

xxxxTài khoản 641 khơng có số dư cuối kỳ

2.4.4 Trình tự hạch toán

152641911(1)153,142,242(2)(6)214

(3)111,112,331(4)

133SVTH: Trần Thị NhànTrang 19Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUGhi chú:

(1): Chi phí NVL

(2): Cơng cụ, chi phí trả trước khi phân bổ cho kỳ này, chi phí bán hàng chờ

phân bổ cho kỳ sau.

(3) Lương, các khoản trích theo lương, khấu hao TSCĐ ở khâu bán hàng

(4) Các khoản giảm chi

(5) Chi phí bán hàng bằng tiền mặt

(6) Kết chuyển chi phí bán hàng sang tài khoản 911.

2.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp

2.5.1 Khái niệm

Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí được biểu hiện bằng tiền của lao động

vật hóa và lao động sống dùng cho q trình tổ chức hành chính và quản lý điều hành

chung của tồn doanh nghiệp bao gồm:

 Chi phí vật liệu phục vụ cho hoạt động quản lý doanh nghiệp

 Chi phí đồ dùng văn phòng phục vụ cho việc quản lý

 Chi phí khấu hao TSCĐ của bộ phận quản lý

 Thuế, phí, lệ phí, thuế mơn bài, thuế nhà đất và các khoản phí, lệ phí

khác.

 Chi phí dự phòng gồm: Dự phòng giãm giá hàng tồn kho, dự phòng phải

thu khó đòi.

 Dịch vụ mua ngồi phục vụ cho quản lý doanh nghiệp như: Tiền điện,

nước

2.5.2Chứng từ sử dụng Phiếu chi, phiếu xuất kho, bảng lương, bảng phân cơng các loại chi phí

2.5.3Tài khoản sử dụng

Kế tốn sử dụng tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung và kết cấuSVTH: Trần Thị NhànTrang 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung và kết cấu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×